Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Oferty pracy wakacyjnej w Niemczech dla uczniów i studentów z Białegostoku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku prowadzi nabór studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do pracy wakacyjnej w Niemczech na okres wakacji – lato 2017.

Oferta została przekazana przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZATRUDNIENIE?

1.    studenci  studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych (w tym szkół zawodowych), studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" na dzień 30.09.2017 będą posiadali status studenta,
2.    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących) – w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na dzień 31.08.2017 będą posiadali status ucznia,
spełniający następujące warunki:
•    mają ukończone 18 lat
•    deklarują znajomość języka niemieckiego
•    wyrażają gotowość do podjęcia pracy przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji
Jakie są warunki zatrudnienia?

1.    Rodzaj wykonywanej pracy: prace pomocnicze w hotelarstwie, gastronomii (np. Mc Donalds), rolnictwie (najwięcej ofert pracy pochodzi z gospodarstw rolnych), sprzątaniu budynków, jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
2.    Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze Niemiec.
3.     Federalny Urząd Pracy w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy, lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez studentów udostępniane są niemieckim pracodawcom.
4.     Wyboru pracowników dokonują pracodawcy niemieccy. Przekazanie przez Urząd formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.
5.     Osoby aplikujące nie mogą wskazywać określonego miasta lub regionu Niemiec, w którym chcą być zatrudnieni.
6.     Propozycje ofert pracy sezonowej będą przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2017 r.
7.     Osoba aplikująca ma prawo rezygnacji z zaproponowanej oferty pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY

•    2 egzemplarze podania "Bewerbung 2017"
•    1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem)
•    1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych              w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą
•    1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”
•    Studenci/uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy, powinni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.
Wymagane dokumenty oraz Informator dla studentów zagranicznych można pobrać na stronie https://wupbialystok.praca.gov.pl  (Aktualności WUP)                 lub w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, ul. Pogodna 22, pokój nr 13.

DODATKOWE INFORMACJE:

•    Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
•    Student/uczeń powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
•    Po przyjeździe do Niemiec student/uczeń ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
•    Ponieważ studenci/uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
•    Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student/uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne).
•    Studenci/uczniowie podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.


UWAGA! NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

•    Dokumenty bez stempla szkoły/uczelni
•    Dokumenty z zeskanowanym/skopiowanym stemplem uczelni/szkoły
•    Dokumenty, w których dokonano poprawek nie potwierdzonych podpisem i stemplem uczelni/szkoły
•    Dokumenty, które zawierają zmiany/poprawki dokonane korektorem
•    Dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej

JAK SKŁADAĆ DOKUMENTY?

1.    OSOBIŚCIE – Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Pogodna 22, pokój nr 13, w godz. 8.00 – 15.00 – aplikujący będą proszeni o okazanie legitymacji studenckiej/uczniowskiej
2.    DROGĄ POCZTOWĄ - Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

Z dopiskiem – praca wakacyjna dla studentów – Niemcy


Nieprzekraczalny termin składania dokumentów - 16 stycznia 2017 r.


Osoba do kontaktu: Pani Beata Chrościńska, Tel. 85 74 97 235/238
email: beata.chrościńska@wup.wrotapodlasia.pl


Widok zawartości stron Widok zawartości stron