Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin świadczenia usług przez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

 

Obowiązujący od dnia 01.02.2020

Wstęp

Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.dokariery.pl, zasady polityki prywatności oraz opis usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną.

 

Definicje

Administrator Serwisu dokariery.pl – Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, adres internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ECAM – Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży – jednostka organizacyjna Komendy Głównej OHP z miejscem realizacji zadań w siedzibie Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku.

Infolinia – infolinia Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży dostępna pod numerem telefonu 222 500 525.

Konsultant ECAM – pracownik Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, zajmujący się obsługą Klienta.

Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Serwis dokariery.pl – serwis internetowy należący do Administratora, umieszczony pod adresem www.dokariery.pl, w ramach którego Administrator świadczy Usługi.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Usługodawca – administrator Serwisu dokariery.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z serwisu www.dokariery.pl.

Zgłoszenie (formularz) – formularz zgłoszenia niezbędny do skorzystania z usług „Moje Pierwsze CV” i „Formularz kontaktowy”.


Rozdział I
Korzystanie z Serwisu dokariery.pl

§ 1
Uczestnictwo w Serwisie dokariery.pl

 1. Uczestnikami serwisu są jego Użytkownicy.

 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego/kontaktowego oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w poniższym Regulaminie.

 

§ 2
Korzystanie z Serwisu dokariery.pl

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Serwisu dokariery.pl i jego zawartości zgodnie z obowiązującymi, polskimi oraz międzynarodowymi przepisami prawa, normami społecznymi i moralnymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Żadna część ani całość utworów zawartych w Serwisie dokariery.pl nie może być powielana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji), włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Administratora oraz autorów artykułów.

 3. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora lub autorów artykułów z naruszeniem prawa jest zabronione i zgodnie z art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usługi związanej z Serwisem dokariery.pl bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich zatwierdzenia przez Administratora.

 

§ 3
Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  •    jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu praw osób trzecich; przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacje oprogramowania) lub niezależnych od Administratora;
  •    szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
  •    szkody spowodowane awarią sieci energetycznej lub łącz operatorów sieci teleinformatycznych;
  •    aktualność i jakość danych pobieranych z innych systemów/portali współpracujących z Serwisem dokariery.pl;
  •    zawartość stron, których linki zostały opublikowane w Serwisie.

Administrator dokłada wszystkich starań, żeby materiały, w szczególności:
•    oferty pracy,
•    informacje z regionu (ogłoszenia o kursach, szkoleniach, giełdach i targach pracy oraz ofercie OHP w związku ze spędzaniem czasu wolnego) były wiarygodne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z ofert pracy i innych wymienionych informacji.

 

Rozdział II

Zakres świadczonych usług

 1. Usługa Moje pierwsze CV

 2. Usługa Staże i praktyki

 3. Usługa Infolinia ECAM

 4. Usługa Czat

 5. Usługa Formularz kontaktowy

 6. Usługa Wyszukiwarka ofert pracy

 

Rozdział III

Usługa Moje Pierwsze CV

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi „Moje Pierwsze CV” w zakresie tworzenia oraz ulepszenia CV w oparciu o informacje przesłane przez Użytkownika.

 

§ 4
Zakres usługi

 1. Bezpłatna Usługa „Moje Pierwsze CV” skierowana jest do młodzieży w wieku 15-25 lat rozpoczynającej swoją karierę zawodową i obejmuje opracowanie zamówionego dokumentu aplikacyjnego, tj. CV w języku polskim, polegającą m.in. na analizie przesłanych danych, weryfikacji kompletności, zredagowaniu treści, opracowaniu graficznym.

 2. Przesłany projekt dokumentu powinien zawierać przynajmniej takie elementy jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), wykształcenie, posiadane umiejętności i ewentualne doświadczenie zawodowe.

 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami RODO (szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w rozdziale IX niniejszego Regulaminu).

 

§ 5
Realizacja usługi

 1. W celu skorzystania z usługi należy:

 • wybrać wariant usługi w ramach Moje Pierwsze CV:
  - Moje pierwsze CV od podstaw,
  - Ulepsz swoje CV,

 • za pomocą dostępnego formularza wysłać odpowiednio:
  -wypełniony kwestionariusz w przypadku usługi "Moje pierwsze CV od podstaw",
  - CV w przypadku usługi "Ulepsz swoje CV".

 1. Realizacja usługi odbywa się po analizie przesłanych danych.

 2. W razie potrzeby uzupełnienia brakujących informacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 3. Usługa jest bezpłatna i realizowana w dni robocze.

 

§ 6
Termin realizacji

 1. Termin realizacji usługi wynosi:

 • Moje pierwsze CV od podstaw - do 5 dni roboczych,

 • Ulepsz swoje Cv - do 5 dni roboczych,

 1. Czas realizacji usługi liczony jest od dnia zebrania wszystkich niezbędnych informacji od Użytkownika.

 2. Realizacja usługi może ulec wydłużeniu lub usługa nie zostanie zrealizowana, jeżeli Usługodawca, pomimo podjęcia trzech prób, nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem lub nie otrzyma niezbędnych informacji.

 3. Usługodawca po przesłaniu opracowanego dokumentu aplikacyjnego, uważa usługę za zrealizowaną.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do maksymalnie 10 dni roboczych, po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika.

 

§ 7
Zakres odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie gwarantuje wyników osiąganych przez Użytkowników, którzy korzystają z dokumentów aplikacyjnych utworzonych w ramach świadczonej usługi.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych, które zostaną wykorzystane do utworzenia dokumentów aplikacyjnych przez Usługodawcę.

 

Rozdział IV
Usługa Staże i praktyki

 

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi „Staże i praktyki” w zakresie dodawania ofert staży lub praktyk oferowanych przez Pracodawcę do Centralnej Bazy Ofert Pracy i ich weryfikacji przez Pracownika Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

 

§ 8
Zakres usługi

 1. Bezpłatna usługa o nazwie „Staże i praktyki” skierowana jest do Pracodawców, którzy są zainteresowani organizacją praktyk absolwenckich, praktyk dla uczniów lub studentów albo staży organizowanych przez samych pracodawców bez pomocy urzędu pracy.

 2. Pracodawcy mogą po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie praca.gov.pl zamieścić bezpłatnie swoją propozycję w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP) udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy. Baza gromadzi w jednym miejscu propozycje praktyk oraz staży, organizowanych zarówno we współpracy z urzędem pracy, jak i przez samych pracodawców.

 

§ 9
Realizacja usługi

 1. W celu skorzystania z usługi należy:

 • Wejść na stronę www.praca.gov.pl i wybrać zakładkę „Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk”.

 • Następnie wybrać zakładkę „Zgłoszenie stażu lub praktyki”.

 • Przejść do edycji wniosku i wypełnić formularz.

 1. Realizacja usługi odbywa się po analizie przesłanych danych.

 2. Konsultant Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży telefonicznie skontaktuje się z Pracodawcą w celu weryfikacji wniosku. Jeśli kontakt telefoniczny nie będzie możliwy, Konsultant ECAM będzie kontaktował się mailowo. Po potwierdzeniu danych pracodawcy oraz jego intencji co do skutku złożenia oferty, Konsultant ECAM zatwierdza ofertę, przekazując ją do publikacji w Centralnej Bazie Ofert Pracy. W przypadku negatywnej weryfikacji, Konsultant ECAM odrzuca ofertę, informując o tym fakcie pracodawcę.

 3. Usługa jest bezpłatna i realizowana w dni robocze.

 

§ 10
Termin realizacji

 1. Termin weryfikacji zgłoszonej oferty wynosi 3 dni robocze.

 2. Czas realizacji usługi liczony jest od dnia przesłania wypełnionego formularza.

 3. Jeśli oferta nie zostanie zweryfikowana przez Pracownika ECAM w ciągu 3 dni roboczych (z powodu braku możliwości kontaktu z Pracodawcą), zostanie odrzucona.

 

§ 11
Zakres odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie gwarantuje wyników osiąganych przez Użytkownika, który zgłosił ofertę.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych w zgłoszonej ofercie.

 

Rozdział V
Usługa Infolinia ECAM

 

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi „Infolinia ECAM” w zakresie udzielania informacji przez Pracowników Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży na temat usług świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

 

§ 12
Zakres usługi

 1. Usługa o nazwie „Infolinia ECAM” skierowana jest do osób zainteresowanych ofertą i usługami świadczonymi przez Ochotnicze Hufce Pracy.

 2. Infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00-18:00.

 

§ 13
Realizacja usługi

 1. W celu skorzystania z usługi należy zadzwonić pod numer 222 500 525.

 2. Realizacja usługi odbywa się po analizie przedstawionych w czasie rozmowy z konsultantem infolinii pytań/informacji.

 3. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej.

 

§ 14
Zakres odpowiedzialności

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby udzielane informacje były aktualne i kompletne.

 2. Usługodawca nie gwarantuje wyników osiąganych przez Użytkownika, który zgłosił swoje pytanie w trakcie rozmowy telefonicznej.

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

Rozdział VI
Usługi: Wirtualny Doradca i Czat

 

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usług „Wirtualny Doradca” oraz „Czat” w zakresie udzielania informacji przez Pracowników Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży na temat usług świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

 

§ 15
Zakres usług

 1. Usługi o nazwie „Wirtualny Doradca” oraz „Czat” skierowane są do osób zainteresowanych ofertą i usługami świadczonymi przez Ochotnicze Hufce Pracy.

 2. Usługa „Wirtualny Doradca” jest dostępna 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.

 3. Usługa „Czat” jest dostępna w dni robocze w godzinach 8:00-18:00.

 

§ 16
Realizacja usług

 1. W celu skorzystania z usługi „Wirtualny Doradca” należy wejść na dokariery.pl i użyć widgeta „Zapytaj na czacie”, który jest dedykowanym serwisowi komunikatorem.

 2. W odpowiednim miejscu komunikatora należy wpisać swoje pytanie lub interesujący Użytkownika zakres tematyczny. Po kliknięciu  klawisza „enter”, Użytkownik otrzyma odpowiedź od Wirtualnego Doradcy (wynikającą z analizy pytań i odpowiedzi zawartych w bazie Wirtualnego Doradcy).

 3. Jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią, może wcisnąć przycisk „Przełącz na Live Chat”, by skorzystać z usługi „Czat” i poczekać na połączenie z Konsultantem ECAM.

 4. By skorzystać z usługi „Czat”, można pominąć kroki dotyczące „Wirtualnego Doradcy”. By od razu połączyć się z Konsultantem ECAM, należy wcisnąć przycisk „Przełącz na Live Chat”.

 5. Realizacja usług odbywa się po analizie przedstawionych Wirtualnemu Doradcy pytań lub przedstawionych pytań/informacji w czasie Czatu z Konsultantem ECAM.

 6. Usługa jest bezpłatna.

 

§ 17
Zakres odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie gwarantuje wyników osiąganych przez Użytkownika, który zgłosił swoje pytanie Wirtualnemu Doradcy lub Konsultantowi ECAM w trakcie Czatu.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji w trakcie korzystania z Wirtualnego Doradcy lub Czatu.

 

Rozdział VII
Usługa Formularz kontaktowy

 

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi „Formularz kontaktowy” w zakresie udzielania informacji przez Pracowników Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży na temat usług świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

 

§ 18
Zakres usługi

 1. Usługa o nazwie „Formularz kontaktowy” skierowana jest do osób zainteresowanych ofertą i usługami świadczonymi przez Ochotnicze Hufce Pracy.

 2. Usługa „Formularz kontaktowy” jest dostępna 7 dni w tygodniu 24h/dobę, jednak odpowiedź na pytanie zawarte w formularzu będzie przesłana zgodnie z §20 niniejszego Regulaminu.

 

§ 19
Realizacja usługi

 1. W celu skorzystania z usługi „Formularz kontaktowy” należy wejść na dokariery.pl do zakładki „Kontakt” w menu nawigacyjnym i wybrać opcję „Formularz kontaktowy”.

 2. Po kliknięciu Użytkownik zostanie przekierowany do zakładki z danymi kontaktowymi oraz „Formularzem kontaktowym”, w którym należy wypełnić wymagane pola (adres e-mail, pytanie/wiadomość, powiat).

 3. Pytanie zostanie przesłane do Konsultanta ECAM, który odpowie na wiadomość w terminie określonym w §20 niniejszego Regulaminu.

 

§ 20
Termin realizacji

 1. Termin realizacji usługi wynosi 3 dni robocze.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do maksymalnie 7 dni roboczych, po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika.

 

§ 21
Zakres odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie gwarantuje wyników osiąganych przez Użytkownika, który zgłosił swoje pytanie poprzez Formularz kontaktowy.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji w Formularzu kontaktowym.

 

Rozdział VIII
Usługa Wyszukiwarka ofert pracy

 

§ 22
Zakres usługi

 1. Usługa o nazwie „Wyszukiwarka ofert pracy” skierowana jest do osób zainteresowanych ofertami pracy, udostępnianymi przez Młodzieżowe Biuro Pracy OHP.

 2. Wyszukiwarka ofert pracy w Serwisie dokariery.pl dostępna jest 7 dni w tygodniu 24h/dobę.

 

§ 23
Realizacja usługi

 1. By skorzystać z Wyszukiwarki ofert pracy należy wejść na stronę dokariery.pl i odnaleźć okienko Wyszukiwarki. Następnie należy uzupełnić co najmniej jedno z pól: „Wpisz nazwę zawodu” lub „Wpisz nazwę miasta”, by uzyskać pożądane wyniki.

 2. By przejść do bezpośredniego interfejsu Wyszukiwarki, należy kliknąć „Szukaj”, pomijając krok opisany w punkcie 1. niniejszego paragrafu.

 3. Ofert pracy można poszukiwać według zdefiniowanych w niej kryteriów.

 

§ 24
Zakres odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie gwarantuje wyników osiąganych przez Użytkownika, który skorzystał z Wyszukiwarki ofert pracy.

 

Rozdział IX
Polityka prywatności

 

Niniejszy rozdział wyjaśnia, w jakim celu i w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane oraz chronione dane osobowe Użytkowników Serwisu www.dokariery.pl.

 

§ 25
Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie 00-349 przy ul. Tamka 1.

 2. Administrator Serwisu wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: iodkg@ohp.pl lub pisemnie na adres siedziby ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa. 

 

§ 26

 1. Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UEL Nr 119 str.1 i Dz.U. UEL z 2018 r. Nr 127, poz.2 z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2008 r., poz.1000), jak również Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie wdrażającej z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 poz. 123. tj. z dnia 21.01.2019 r.)

 2. Administrator danych osobowych oświadcza, że posiada wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych, a pracownicy zespołu obsługującego serwis dokariery.pl przetwarzający dane posiadają stosowne upoważnienia w zakresie ochrony danych osobowych oraz zostali upoważnieni przez Administratora do przetwarzania danych osobowych.

 

§ 27
Ochrona danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego działania Serwisu, udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkowników i realizacji Usług, o których mowa w regulaminie, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Użytkownikowi formularzu zgłoszeniowym/kontaktowym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
  • nazwisko i imiona,
  • dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, ulica, nr domu),
  • adres poczty elektronicznej,
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • znajomość języków obcych,
  • doświadczenie zawodowe,
  • umiejętności, uprawnienia, poszukiwana praca, historia zatrudnienia.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W zależności od usługi, z której korzysta Użytkownik, przetwarzane są następujące dane osobowe:

 

Korzystanie z usługi Moje pierwsze CV:
(tworzenie, ulepszanie)

 • nazwisko i imiona

 • telefon

 • adres

 • adres e-mail

 • zawód

 • wykształcenie

 • znajomość języków obcych

 • doświadczenie zawodowe

 • odbyte szkolenia

 • umiejętności

 • uprawnienia

 • poszukiwana praca

 • preferencje miejsca zatrudnienia

 • historia zatrudnienia

 • zdjęcie (wizerunek)

 

Korzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego w serwisie dokariery.pl:

 • adres e-mail

 • powiat

Korzystanie z kontaktu na czacie:

 • nr IP

 • adres e-mail (w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z możliwości przesłania transkrypcji czatu na podany adres e-mail oraz w przypadku kiedy użytkownik wyraża zgodę na przypisanie historii czatów do podanego adresu e-mail)

Korzystanie z kontaktu przez infolinię:

 • nr telefonu

 • powiat

 • miejscowość

 • województwo

 • kod pocztowy

 • informacja czy osoba jest osobą bezrobotną/poszukującą pracy czy uczącą się, opiekunem/rodzicem lub pracodawcą

 

Cel przetwarzania danych osobowych

W zależności od udzielonej zgody lub innej podstawy prawnej, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna

Świadczenie usług związanych z telefoniczną obsługą klienta (połączenia przychodzące i wychodzące)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Świadczenie usługi Moje pierwsze CV

art. 6 ust. 1 lit. a  RODO

Świadczenie usług związanych z odpowiedzą na e-maile wysłane przez formularze kontaktowe lub bezpośrednio na jeden z adresów e-mail dokariery.pl

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Świadczenie usług związanych z odpowiedzą na pytania wysłane przez czat

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Realizowanie ankiet wychodzących w celu monitorowania jakości obsługi

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. c
RODO

Rozpatrywanie reklamacji, skarg oraz wniosków

art. 6 ust. 1 lit. c
RODO

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi lub udzielenia kompleksowej odpowiedzi na zgłoszenie. Po zakończeniu obsługi zgłoszenia lub realizacji usługi dane osobowe zostaną usunięte.

 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i wycofania zgody na ich przetwarzanie - informację w tym zakresie należy przesłać na adres kontakt@ecam.ohp.pl.

 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. Skorzystanie z prawa wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 4. W    przypadku    stwierdzenia  nieprawidłowości  w  stosunku  do  przetwarzania  danych  przez Administratora, Użytkownik ma  prawo  wnieść  skargę  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych.

 5. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne dla realizacji usług.

 

§ 28

Polityka Cookies

 1. Serwis dokariery.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer www zapisuje po stronie Użytkownika. Cookies używane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

 2. Oprócz Cookies, które pochodzą bezpośrednio z Serwisu dokariery.pl, po stronie Użytkownika mogą być również zapisywane pliki Cookies serwisów trzecich, np. Facebook czy Google. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

 3. Serwis dokariery.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

  • GUEST_LANGUAGE_ID – przechowuje informację o języku strony

  • JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_{}, ROUTEID – przechowują informacje o bieżącej sesji

  • COOKIE_SUPPORT –przechowuje zgodę na obsługę cookies

  • focus-id-{id}, iw-ichr-cookie-Inteliwise-SaaSModule_1_5 - przechowują informacje o stanie Czatu i Wirtualnego Doradcy,

  • __atssc ,__atuvc _fbp - pliki Cookies wysyłane przez witrynę Facebook.com

  • _gat_gtag_UA_45465436_1, _ga,_gid – pliki cookies, które przechowują informację o odwiedzinach na potrzeby statystyk Google Analytics

 4. Użytkownicy Serwisu dokariery.pl, którzy nie wyrażają zgody na odbieranie Cookies, mają możliwość ich zablokowania w ustawieniach przeglądarek internetowych. Zablokowanie ciasteczek może nieznacznie wpłynąć na komfort korzystania ze stron serwisu.

 

 

Rozdział X
Nota prawna

 1. Wszystkie treści i materiały zamieszczane w Serwisie dokariery.pl, opracowywane przez zespół redakcyjny, mają jedynie charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 2. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zastosowania informacji zawartych w tym serwisie bądź udzielonych przez portal odpowiedzi w formie wiadomości elektronicznej. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem i używaniem przedmiotowych informacji ponoszą Użytkownicy.

 3. Żadna część ani całość utworów zawartych w Serwisie dokariery.pl nie może być powielana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji), włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Administratora oraz autorów artykułów.

 4. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora lub autorów artykułów z naruszeniem prawa jest zabronione i zgodnie z art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.