Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rusza rekrutacja do projektu „Inwestycja w przyszłość – Zawodowy Start-Up”

Od 1 do 23 lutego 2022 roku w Hufcu Pracy w Elblągu odbędzie się rekrutacja do projektu „Inwestycja w przyszłość – Zawodowy Start-Up” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ .

Kryteria rekrutacyjne:

Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć wzięcia udziału w projekcie i jest uczestnikiem OHP kształcącym się na poziomie szkoły zawodowej.

1. Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:

  • wiek 16-21 lat,
  • kształcenie się w obszarze zawodowym: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk,
  • stan zdrowia umożliwiający odbycie praktyki,
  • pozytywna ocena z zachowania,
  • posiadanie odpowiedniej średniej ocen z ogółu przedmiotów zawodowych (od 3,0).

2. Wybór kandydatów przeprowadzony zostanie w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, które przyznane zostaną za:

  • Dotychczasowe osiągnięcia ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych (np. laureaci konkursów, osoby czynnie angażujące się w życie szkoły związane z tematyką zawodową). Punktacja: od 1 pkt do 5 pkt.
  • Wartość średniej ocen za poprzedni rok szkolny. Punktacja: wartość liczbowa średniej będzie stanowiła liczbę przyznanych kandydatowi punktów (3,5-6,0).
  • Zachowanie, kultura osobista: kryterium weryfikowane będzie na podstawie opinii wychowawcy. Punktacja: opinia bardzo dobra: 5 pkt; dobra: 3 pkt; dostateczna: 1 pkt

Kandydat może zdobyć maksymalnie 16 punktów.

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron