Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informator na temat warunków życia i pracy w Austrii

 

Informacje ogólne, czyli co powinienieś wiedzieć o Austrii przed wyjazdem

Austria – kraj położony w południowej części Europy Środkowej. Dwie trzecie zajmują Alpy, nie ma dostępu do morza. Stolicą i zarazem największym miastem jest Wiedeń. Miasto to leży nad Dunajem, rzeką przecinającą całą Austrię z zachodu na wschód. Na naddunajskiej nizinie mieszka większość ludności kraju.

Austria zajmuje jedynie 12,5% powierzchni dawnych Austro-Węgier. Austria należy do Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z następującymi państwami:

 • Szwajcaria – 164 km na zachodzie

 • Liechtenstein – 35 km na zachodzie

 • Niemcy – 784 km na północy

 • Czechy – 362 km na północy

 • Słowacja – 91 km na północnym wschodzie

 • Węgry – 366 km na wschodzie

 • Słowenia – 330 km na południu

 • Włochy – 430 km na południu

Łączna długość granic – 2562 km.

W skład Austrii wchodzi dziewięć krajów związkowych (Land). Kraje związkowe dzielą się na 85 powiatów (Kreis) i 15 miast (Stadt) i na 2368 gmin (Gemeinde). Stolica Austrii –Wiedeń – stanowi od 1986 oddzielny kraj związkowy.

 • Język urzędowy – niemiecki (w niektórych gminach również chorwacki (burgenlandzko-chorwacki), słoweński i węgierski)

 • Stolica – Wiedeń

 • Ustrój polityczny – Republika federalna

 • Powierzchnia całkowita – 83 871 km2 w tym 1,3% stanowią wody śródlądowe

 • Liczba ludności – 8 579 747 osób

 • Gęstość zaludnienia – 102 osoby na km2

 • PKB (2014)  całkowite – 437,1 mld USD;  na osobę – 51 307[3] USD

 • Jednostka monetarna – 1 euro = 100centów (EUR, €)

 • Wstąpienie do UE – 1 stycznia 1995

 • Religia dominująca – katolicyzm (63,5%)

 • Strefa czasowa – UTC +1 – zima; UTC +2 – lato

 • Domena internetowa – .at

 • Kod samochodowy – A

 • Kod telefoniczny – +43

 

Warunki atmosferyczne

Austria to kraj znajdujący się w strefie klimatu umiarkowanego. Wpływają na niego masy powietrza atlantyckiego oraz kontynentalnego. Cztery pory roku – wiosna, lato, jesień, zima - wykazują typowy dla nich charakter klimatyczny. Biorąc pod uwagę różnorodność topograficzną oraz dosyć dużą rozciągłość kraju ze wschodu na zachód możemy rozróżnić trzy istotne strefy klimatyczne.

 • Wschód - przeważa wpływ klimatu kontynentalnego. Opadów jest niewiele, lato gorące, a zimy niezbyt mroźne.

 • Rejony górskie - obszary wyżej położone – klimat alpejski. Charakterystyczne dla tego klimatu jest krótki lato i długa zima oraz duża ilość opadów. W wyższych partiach Alp temperatury w okresie letnim są o około 10 stopni niższe niż w dolinach.

 • Pozostałe tereny - znajdują się pod wpływem klimatu atlantyckiego (na zachodzie) oraz kontynentalnego (na południowym wschodzie).

 

Słów kilka o austriackim rynku pracy

Austriacki rynek pracy jest bardzo wymagający. Pracodawcy przywiązują ogromną wagę do punktualności, przestrzegania zasad i bezpieczeństwa pracy oraz do zrozumienia poleceń przełożonego. Duży problem może również sprawiać austriacki akcent. Mimo, że obowiązuje język niemiecki jest on przesiąknięty regionalnymi dialektami, co powoduje, że nawet osoby, które biegle władają w/w językiem mogą mieć problem w komunikacji.

Polscy pracownicy najchętniej są zatrudniani w Austrii w:

 • opiece medycznej (15,8 proc.),

 • budownictwie (14,3 proc.),

 • inżynierii (5,5 proc.),

 • produkcji (5,3 proc.)

 • usługach (3,8 proc.).

 • w hotelach (2,5 proc.) (prace sezonowe)

 • rozrywce (1,8 proc.) (prace sezonowe)

 

Poszukiwany/poszukiwana, czyli jakie zawody są w Austii deficytowe?

W Austrii występuje zapotrzebowanie na:

 • przedstawicieli typowych zawodów fachowych i fizycznych: budowlańców, opiekunek (łącznie blisko 25 proc. ofert)

 • pracodawcy chcą też zatrudniać ludzi z wyższym wykształceniem – pielęgniarki (17,3 proc.), inżynierów (13,6 proc.).

 • listę najpopularniejszych zawodów zamykają programiści i farmaceuci (po ok. 2 proc.).

 

Największą szansę na zatrudnienie w Austrii mają więc absolwenci uczelni technicznych, medycznych oraz szkół średnich – podsumowuje Kostrzewska.

 

Przed wyjazdem do Austrii pamiętaj o...

 Przed wyjazdem do Austrii w celu znalezienia pracy lub udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, powinieneś pamiętać o zabraniu ze sobą niektórych dokumentów:

 • Ważny paszport lub dowód osobisty UE/EOG.

 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydaną przez NFZ

 • Tłumaczenie przysięgłe dyplomu, jeżeli dotyczy.

 • Przetłumaczone Curriculum Vitae, listy motywacyjne i referencyjne z poprzednich miejsc zatrudnienia, kserokopię dyplomów akademickich i certyfikaty kursów.

 • Warto też zabrać ze sobą CV i list motywacyjny w formacie elektronicznym, aby móc je modyfikować czy uzupełniać.

 • Inne zezwolenia i licencje, które uzna się za stosowne, np. prawo jazdy, itp.

 • Warto również przed wyjazdem zadbać o noclegi oraz zapoznać się z aktualną sytuacją na rynku pracy.

 

Formalności po przyjeździe do Austrii

Oferty wynajmu mieszkań i pokoi
www.immobazar.at
www.immobilien.net
www.immodirekt.at
www.kurier.at
www.krone.at
http://derstandard.at

Oferty pracy możesz znaleźć na następujących stronach internetowych
www.jobpilot.at
www.personalberatung.at
www.jobcenter.at
www.tourismusbetriebe.at

 

Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych

W Unii Europejskiej istnieje ogólny system uznawania kwalifikacji, obejmujący zawody regulowane, których wykonywanie uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji na poziomie wyższym lub średnim. Nie oznacza to automatycznego uznania kwalifikacji. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez odpowiednie władze.

W Austrii została przyjęta reguła, że wnioski odpowiednich grup zawodowych są rozpatrywane przez różne ministerstwa np. dyplomy nauczycieli – Ministerstwo Edukacji, zawody medyczne – Ministerstwo Zdrowia itd. Pod uwagę brane są kwalifikacje zawodowe, przy jednoczesnym uwzględnieniu posiadanego doświadczenia oraz odbytych szkoleń i dodatkowych kursów. Jeśli strona austriacka uzna, że istnieją znaczne różnice w programach nauczania, poziomie wykształcenia lub czasie trwania stażu zawodowego, uznanie kwalifikacji może być uzależnione od spełnienia przez wnioskodawcę dodatkowych warunków. Należą do nich: przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,  odbycie stażu adaptacyjnego,  zdanie testu umiejętności. W większości przypadków wnioskodawca sam może wybrać, z której z tych form chce skorzystać.

Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji musi być wydana w ciągu 4 miesięcy od momentu złożenia wniosku i dostarczenia wymaganych dokumentów. Zasady te są stosowane zarówno w przypadku osób ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych w celu świadczenia usług, jak i wobec osób zamierzających świadczyć pracę w charakterze pracownika.

W stosunku do niektórych zawodów, ze względu na ujednolicony system kształcenia na poziomie UE, obowiązuje zasada automatycznego uznawania kwalifikacji. Dotyczy to następujących zawodów: lekarze, pielęgniarki, położne, lekarze dentyści,  lekarze weterynarii,  farmaceuci,  architekci,  prawnicy.

Sposoby ubiegania się o uznanie kwalifikacji przy działalności reglamentowanej Jeżeli posiadamy jedynie polskie świadectwa kwalifikacji należy złożyć wniosek do Ministerstwa Gospodarki, Rodziny i Młodzieży. Należy wówczas przedłożyć wydany przez polski urząd (Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Związek Rzemiosła Polskiego) potwierdzenie stwierdzające kwalifikacje oraz świadectwa pracy. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki. W ramach tych zawodów wymaga się posiadania świadectwa kwalifikacji oraz praktyki zawodowej. W przypadku, gdy po zweryfikowaniu dokumentów, nie można zastosować równoważności, austriacki urząd może wymagać obowiązkowego „stażu adaptacyjnego” lub „egzaminu umiejętności” (http://ec.europa.eu/education/index_en.htm - Krajowe Ośrodki Informacji o Uznawaniu Wykształcenia do Celów Akademickich http://europass.cedefop.europa.eu/ - Europass Moje prawa i obowiązki).

 

Warunki pracy, czyli co musisz wiedzieć o prawach pracownika!

Umowa o pracę

Umowę o pracę można zawrzeć na:

 • na okres próbny (zazwyczaj 1 miesiąc),

 • czas określony lub na czas nieokreślony.

Pracownik powinien otrzymać pisemną umowę o pracę z momentem podjęcia pracy u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik nie otrzymał umowy na piśmie ma prawo domagać się od pracodawcy pisemnego określenia jego najważniejszych uprawnień i obowiązków wynikających z umowy o pracę, tzw. poświadczenia zatrudnienia. Poświadczenie zatrudnienia jest wydawane bezpłatnie i potwierdza fakt zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Jeżeli stosunek pracy nie przekracza 1 miesiąca nie ma obowiązku wystawienia poświadczenia zatrudnienia.

Poświadczenie zatrudnienia musi zawierać następujące informacje:

 • nazwę i adres pracodawcy,

 • imię, nazwisko i adres pracownika,

 • datę rozpoczęcia stosunku pracy, w przypadku umów zawartych na czas określony – datę zakończenia stosunku pracy,

 • okres wypowiedzenia lub termin wypowiedzenia, miejsce świadczenia pracy,

 • zaszeregowanie pracownika w ogólnej strukturze pracodawcy,

 • określenie rodzaju pracy wynikającego z umowy o pracę jaką będzie wykonywał pracownik u danego pracodawcy,

 • wysokość wynagrodzenia i termin płatności wynagrodzenia za pracę,

 • roczny wymiar urlopu wypoczynkowego,

 • uzgodniony dzienny i tygodniowy wymiar czasu pracy.

W interesie pracownika leży jednak domaganie się od pracodawcy pisemnej umowy o pracę, daje ona bowiem lepszą ochronę prawną i jest lepszym materiałem dowodowym w razie ewentualnego sporu z pracodawcą.

Stosunek pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą powstaje, gdy pracownik poddaje swoją gotowość do pracy do dyspozycji pracodawcy i do tego pozostaje pod osobistą i zawodową zależnością od pracodawcy. Pracownicy są w ramach nawiązanego stosunku pracy związani ramami miejsca i czasu oraz zobowiązani, by wykonywać polecenia pracodawcy. Z nawiązanego stosunku pracy wynika szereg uprawnień i obowiązków.

 

Czas pracy

Normalny czas pracy zgodnie z prawem wynosi 8 godzin dziennie (czas pracy liczony w sekwencji 24 godzinnej) i 40 godzin tygodniowo (czas pracy liczony w sekwencji od poniedziałku do niedzieli).

Umowy zbiorowe obowiązujące w wielu branżach spowodowały skrócenie tygodnia pracy (do 38,5 godziny) oraz zapewniły rekompensatę za pracę w nadgodzinach w postaci pieniężnej w wysokości co najmniej 50 % lub niepieniężnej w postaci wolnego dnia. Gdy praca jest dłuższa niż 6 godzin dziennie, powinna być przerwana przynajmniej na pół godziny. Półgodzinna przerwa może być dzielona na dwie lub trzy sekwencje. Przerwa ta nie jest płatna i nie jest wliczana do czasu pracy. Po zakończeniu dziennego czasu pracy pracownik ma prawo do 11 godzinnego odpoczynku.

Istnieją także wyjątki dopuszczające pracę w czasie 9 godzin dziennie po to, by wygospodarować tzw. „krótki piątek”.

Dopuszcza się również w niektórych zawodach dzienny czas pracy do 10 godzin, o ile tydzień pracy trwa tylko 4 dni lub do 52 tygodni w ciągu roku i jest to jednocześnie spowodowane specyfiką branży np. w hotelarstwie i gastronomii. W szczególnych przypadkach (dyżury) czas pracy może zostać wydłużony do 12 godzin.

Rozkład czasu pracy pozostaje w gestii pracodawcy i pracobiorcy. Prawo dopuszcza inne formy czasu pracy takie jak: zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnianie częściowe, elastyczny czas pracy itp.

Prawo nie wyklucza także pracy w nadgodzinach. Za każdą przepracowaną nadgodzinę przysługuje pracownikowi prawo do 25%, 50 % wynagrodzenia lub 100% gdy praca odbywa się w weekendy, ale nie zawsze jest taka możliwość. Zgoda na to musi być przewidziana w zbiorowych układach pracy. Generalna zasada brzmi, że za nadgodziny jest wypłacane wynagrodzenie, bądź przysługuje za nie dzień wolny.
W zależności od branży, tygodniowy czas pracy może zostać wydłużony do 50 godzin w tygodniu lub skrócony do 38,5 godzin tygodniowo z zastrzeżeniem, że powyżej 40 lub 38,5 godzin pracodawca jest zobligowany do wypłacenia nadgodzin.


Urlopy

Pracownik zatrudniony w ramach umowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 tygodni w roku, czyli 25 dni pracujących (przy 5 dniowym tygodniu pracy) lub 30 dni roboczych licząc z sobotami (przy 6 dniowym tygodniu pracy). Taki wymiar urlopu obowiązuje także osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wymiar urlopu jest większy dla osób pracujących powyżej 25 lat i wynosi 6 tygodni tj. odpowiednio 30 i 36 dni. Rok roboczy zaczyna się wraz z rozpoczęciem pracy.

Dodatkowo do wynagrodzenia pracownicy otrzymują dodatek urlopowy tzw. trzynastą pensję oraz tzw. 14 pensję z okazji Świąt Bożego Narodzenia w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Te dodatkowe świadczenia są niżej opodatkowane. Nie ma możliwości zapłaty pracownikowi za niewykorzystany urlop. Wniosek o urlop wypoczynkowy przepada po upływie dwóch lat od zakończenia roku, w którym pracownik nabył prawo do wypoczynku.

Częściowego prawa do urlopu nabywa się w pierwszych 6 miesiącach pierwszego roku pracy.

 

Warunki życia w Austrii

W Austrii zarówno koszty życia jak i zarobki są wyższe niż w Polsce.
Oto przykładowe ceny produktów w Austrii:

 • Chleb – 1,85

 • Bułka – 0,22

 • Masło 200 g – 1,39

 • Jajka 10 sztuk – 1,89 euro

 • Mleko 1 l – 0,82 euro

 • Ryż 400 g – 0,80 euro

 • Makaron 400 g – 0,80 euro

 • Mięso mielone 1 kg – 6 euro

 • Filet z kurczaka 1 kg – 8,74 euro

 • Woda mineralna 1,5 l – 0,50 euro

 • Kawa 250 g – 3,15 euro

 • Herbata ekspresowa 20 torebek – 1,40 euro

 • Wino 0,75 l – 3,50 euro

 • Piwo 0,5 l – 0,79 euro

 • Obiad w gospodzie – 10-15 euro

 • Strzyżenie męskie – 15 euro

 • Pranie chemiczne garnituru – 15 euro

 • Litr benzyny i oleju napędowego – 1,40 euro

 • Bilet do kina – 10 euro

 • Dwugodzinny pobyt na basenie 3,5-5,5 euro

 • Buty wyjściowe 100-300 euro

 • Buty sportowe 50-100 euro

 • Garnitur 200-500 euro

 • Koszula 10-30 euro

 • T-shirt 5-30 euro. 

 

A po pracy…

Austria posiada wiele walorów turystycznych jak, doskonale przygotowane szlaki do turystyki pieszej i rowerowej; wspaniałe, niezapomniane krajobrazy; niepowtarzalną faunę i florę, urokliwe i oryginalne alpejskie wioski i miasteczka. Niezapomnianą przygodą w Austrii jest udział w wycieczce statkiem po Dunaju. Warto również zobaczyć lodowe jaskinie w Werfen i Dachstein.

Austria słynie z walczyków i muzyki klasycznej oraz występów orkiestr dętych (to absolutnie obowiązkowy punkt programu każdej imprezy na prowincji). Warto wziąć udział w lokalnych świętach kościelnych czy tradycyjnych przemarszach-procesjach, nawiązujących jeszcze do pogańskich obrzędów (Tyrol). Zdumiewający jest udział w procesji Bożego Ciała na łodziach przez Hallstättersee i od razu wizyta w samym Hallstatt, aby popatrzeć na kryptę pełną malowanych czaszek. Bogate są też tradycje ludowe związane np. z przesileniem wiosennym czy zbiorowym świętowaniem okrągłych urodzin (Bad Ischl).

Plaże nad Dunajem i nad Kanałami Dunaju w Wiedniu są godne polecenia latem. Przy dobrej pogodzie życie towarzyskie trwa niemal do świtu. Festiwal na Wyspie Dunajskiej to ogromne wydarzenie z udzielam ok. 3 mln odwiedzających rocznie: www.donauinselfest.at
Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest Muzeum Efezu w Wiedniu oraz Muzeum Etnograficznego (po sąsiedzku). Uzupełnieniem będzie wycieczka po oryginalnych restauracjach azjatyckich, których w Wiedniu nie brakuje. Poszukiwaczom klubów i imprez polecam skorzystanie z wyszukiwarki www.events.at, lub www.falter.at.

 

Gdzie szukać pomocy w razie nagłych wypadków?

Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z bezpłatnych numerów telefonów:
Policja – 133,
Straż pożarna – 122,
Pogotowie ratunkowe – 144,
Uniwersalny numer pomocowy – 112

Dodatkowo w Wiedniu można skorzystać z pomocy medycznej pod numerem tel. 141 (opłaty pobierane za pomoc medyczną są znacznie niższe niż za pomoc pogotowia ratunkowego)
Ratownictwo górskie – 140, (w regionie Vorarlberg tel.144),
Służby drogowe – 120,

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych honoruje się w zakresie, w jakim zostały zawarte. W Austrii nie ma obowiązku ubezpieczeń osobowych, jednak ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia i pobytu w szpitalu zalecane jest wykupienie polisy ubezpieczenia zdrowotnego, które pokrywa koszty ewentualnego leczenia szpitalnego, transportu z miejsca wypadku do szpitala, jak i transportu chorego do Polski.

Osoba nie mająca odpowiedniego ubezpieczenia obejmującego koszty transportu musi liczyć się ze szczególnie wysokimi, idącymi w tysiące euro, kosztami, które nie są finansowane przez NFZ. Osoby opłacające składki na NFZ mają prawo do skorzystania w Austrii z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w gabinetach lekarskich ,które mają podpisaną umowę z kasą chorych. Należy przy tym pamiętać, że nie każdy rodzaj pomocy medycznej jest dostępny w ramach ubezpieczenia NFZ – m.in. osoby, które nie mają odpowiednich ubezpieczeń, będą obciążane kosztami tzw. akcji ratunkowych (przyjazd karetki, dowóz do szpitala itp.).

Udając się do lekarza lub szpitala, należy mieć dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia: Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (w przypadku wyjazdów turystycznych) lub odpowiedni formularz typu E, który należy pobrać przed wyjazdem z Polski z właściwego oddziału NFZ (w przypadku oddelegowania czy pracy). Przed wizytą u lekarza należy taki formularz zarejestrować w kasie chorych (Gebietskrankenkasse), która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. W przypadku EKUZ przysługuje jednak ograniczony zakres świadczeń zdrowotnych: są to tylko świadczenia niezbędne z medycznego punktu widzenia (najczęściej dla uniknięcia sytuacji, w której byłoby się zmuszonym do powrotu do Polski w celu uzyskania niezbędnej pomocy medycznej).

W Austrii trzeba się liczyć z obowiązkiem opłacenia gotówką 10-15 EUR za każdy dzień pobytu w szpitalu. W przypadku nieposiadania ubezpieczenia zdrowotnego koszty wizyty lekarskiej lub pobytu w szpitalu muszą być opłacone na miejscu. Orientacyjna cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 40-50 EUR, cena jednej doby pobytu w szpitalu (bez kosztów badań, zabiegów i operacji) - od 750 EUR. W przypadku osób posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego koszty wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu rozliczane są przez lekarza lub szpital za pośrednictwem austriackiej kasy chorych bezpośrednio z NFZ. Należy jednak pamiętać, że może być konieczny zakup na własny koszt leków lub innych świadczeń nie objętych refundacją w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat prosimy o skontaktowanie się z NFZ www.nfz.gov.pl)  .

Warto również zapamiętać poniższe adresy:
Ambasada RP
Ambasador: Artur LORKOWSKI
Austria, Wiedeń, Hietzinger Hauptstrasse 42 c,1130
tel.: +43 1 87015100,
tel. dyżurny: +43 69918070220,
faks: +43 1 87015222
e-mail: wieden.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Wiedniu
I radca - Dyrektor IP: Justyna Golińska
Austria, Wiedeń, Am Gestade 7, 1010
tel. dyżurny: +43 1 533 89 61,
faks: +43 1 532 45 91
e-mail: sekretariat.wien@instytutpolski.org

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu
ambasador - st. przedst. (ONZ): Przemysław Grudziński
Austria, Wiedeń, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wien
tel.: +43 1 870 15 816,
tel. dyżurny: +43 1 870 15 220
faks: +43 1 870 15 331
e-mail: wieden.onz.obwe.sekretariat@msz.gov.pl

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Wiedniu
ambasador - st. przedstawiciel (OBWE): Przemysław Grudziński
Austria, Wiedeń, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130
tel.: +43 1 870 15 804,
tel. dyżurny: +43 699 180 70 220,
faks: +43 1 870 15 331
e-mail: wieden.onz.obwe.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu
Auhofstrasse 19 B, 1130 Wien
tel.: (+43 1) 87015-0, lub 87015-100
faks:(+43 1) 87015-136
e-mail: wieden.amb.wk@msz.gov.pl www.wieden.msz.gov.pl
Kancelaria: tel.: (+43 1) 87015-128
Telefon alarmowy - tylko wypadki nadzwyczajne (po godzinie 16-tej): tel. (+43 ) 699 180 70 105

Konsulat honorowy RP w Graz
dr Gerold ORTNER,
Kaiserfeldgasse 7/2, 8010 Graz
tel. (+43 / (0) 316) 33 82 51,
fax. (+43 / (0) 316) 33 82 51 15,
tel. dyżurny: (+43) 680 11 25 938
e-mal: k.pirscher@schule.at
Kompetencje: bez uprawnień do poświadczeń, paszportowych i wizowych

Konsulat RP w Innsbrucku
Fallmerayerstrasse 8, 6020 Innsbruck
tel.: (+43 / (0) 512) 346 206,
tel: kom.: +43 664 141 28 45,
fax: (+43 / (0) 512) 346 206
e-mail: honorarkonsul.sprenger@gmail.com
Kompetencje: bez uprawnień do poświadczeń, paszportowych i wizowych

Konsulat RP w Klagenfurcie
Albert Ferdinand SAMMER
Koschatstraße 7, 9020 Klagenfurt
tel.: (+43 / (0) 463) 55 553,
tel.: 0664 124 75 58,
po polsku - 0644 578 37 03, faks (+43 / (0) 423) 92 158
e-mail: honorarkonsulrp@america-holzer.at

Konsulat honorowy RP w Linz
dr Christian HOFER
Mozartstraße 20, 4020 Linz
tel. (+43/(0) 732) 780 02 310
e-mail: ooe@honorarkonsul-pl.at

O pomoc Konsula można się zwrócić w sytuacji:

 • zgubienia paszportu lub innych dokumentów tożsamości,

 • w przypadku utraty pieniędzy

 • konieczności uzyskania pomocy w kontakcie z rodziną w Polsce,

 • w szczególnych przypadkach Konsul może wypłacić pieniądze na powrót do domu po wpłaceniu ich przez krewnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Polsce,

 • w szczególnych przypadkach Konsul może udzielić pomocy finansowej po podpisaniu oświadczenia zobowiązującego do zwrotu pożyczki,

 • w przypadku konfliktu z pracodawcą, konsul może udzielić wsparcia w zakresie informacji o inspekcjach pracy, związkach zawodowych,

 • w przypadku aresztowania powiadomić rodzinę, uzyskać i przekazać informację o powodach zatrzymania, długości trwania procesu oraz informacji o dostępnych adwokatach.

 

Przydatne zwroty po Austriacku

Nie mówię po niemiecku – Ich spreche kein Deutsch [iś szprecht kajn dojcz]
Tak – Ja
Nie – Nein
Dzień dobry – Grüß Gott [grusgot]
Cześć! – Servus!
Do widzenia – Auf Wiedersehen [auf widerzejn]
Pomocy! – Hilfe!
Proszę – Bitte
Dziękuję – Danke
Przepraszam – Entschuldigung.
Ile to kosztuje? – Wieviel kostet das? [wiwil kostet das]
Gdzie jest…? – Wo ist…?
Nie rozumiem – Ich verstehe nicht. [iś ferszteje niśt]
Jak się masz? – Wie geht es dir? [wi gejtes dir]
Wejście – Eingang
Wyjście – Ausgang
Uwaga! – Achtung
Kościół – Kirche [kirsie]
Pokój – Zimmer
Ulica – Strasse

 

Warto również skorzystać…

Przewodnik po urzędach w Austrii - www.help.gv.at
Strona internetowa miasta Wiednia - www.wien.gv.at
Ministerstwo Nauki, Badań i Gospodarki - www.bmwfw.gv.at/Seiten/default.aspx
Federalne Ministerstwo Finansów - www.bmf.gv.at
Austriacka Baza Aktów Prawnych - www.ris.bka.gv.at
Austriacka Izba Lekarska - www.aerztekammer.at
Broszura Ambasady Polskiej w Wiedniu - wien.trade.gov.pl/pl/download/file/f,32207
Federalna Izba Pracownicza - www.arbeiterkammer.at/index.html
Inspekcja Pracy - www.arbeitsinspektion.gv.at/AI/default.htm
Rządowy serwis informacyjny - www.austria.gv.at
Serwis podatkowy - www.bmf.gv.at/steuern/startseite-steuern.html
Austriackie pośrednictwo pracy - www.ams.at
Najważniejsze świadczenia rodzinne i ulgi podatkowe dla rodzin w Austrii - www.migrant.at/aktuell-rechtliche-infos-2006/fbh/familien-polnisch.pdf
Podstawowe świadczenia urzędów pośrednictwa pracy w Austrii - www.migrant.at/aktuell-rechtliche-infos-2006/alvg/alvg-polnisch.pdf
Baza polskich lekarzy za granicą - www.polscylekarze.org

 

Opracowała:
Monika Czupryna, Świętokrzyska WK OHP