Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Baza aktów prawnych

Łatwo zgubić się w gąszczu przepisów prawnych, dlatego zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie akty prawne dotyczące zatrudniania młodzieży i związanych z tym usług Ochotniczych Hufców Pracy.

  

Pliki aktów prawnych do pobrania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy

pobierz

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

pobierz

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych

pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

pobierz

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

pobierz