Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

OHP, czyli Ochotnicze Hufce Pracy, to instytucja państwowa o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowana przez Ministra właściwego ds. pracy.

Głównym zadaniem OHP jest organizacja kompleksowego wsparcia młodzieży w zakresie jej aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym:

 • wychowania,
 • kształcenia zawodowego,
 • szkoleń zawodowych,
 • planowania indywidualnej ścieżki zawodowo-edukacyjnej,
 • zatrudnienia.

Ochotnicze Hufce Pracy wspierają młodych ludzi w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych. Stwarzają im warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie, niezależnie od sytuacji materialnej.

Kadra OHP dba o to, aby młodzież ukończyła naukę i jednocześnie zdobyła zawód, który będzie mogła wykonywać w przyszłości.

 

Jednostki organizacyjne OHP

Jednostki organizacyjne OHP ze względu na formy udzielanego wsparcia dzielą się  na:

 • opiekuńczo-wychowawcze – dla młodzieży w wieku 15-18 lat,
 • świadczące usługi rynku pracy – dla młodzieży w wieku 15-25 lat.

Jedną z podstawowych zasad OHP jest zapewnienie młodzieży dostępu do usług o jednakowym standardzie jakości, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Wszystkie działania świadczone przez jednostki opiekuńczo-wychowawcze i jednostki rynku pracy są bezpłatne.

Uczestnictwo w OHP jest całkowicie dobrowolne!

 

Adresaci wsparcia

OHP obejmuje wsparciem trzy grupy młodzieży:

 • Młodzież w wieku 15-18 lat, mającą trudności w nauce, pragnącą uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. W tej grupie znajdują się młodzi ludzie, którzy z uwagi na bariery materialne i rodzinne nie mieli warunków do kontynuowania nauki, potrzebują instytucjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów społecznych i rodzinnych oraz możliwości wyrównania szans na udany start w dorosłe życie,
 • Młodzież w wieku 18-25 lat, nie posiadającą kwalifikacji zawodowych, bezrobotną, poszukującą pracy, potrzebującą wsparcia w zakresie:
 1. poradnictwa zawodowego,
 2. szkolenia zawodowego,
 3. uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania,
 4. pośrednictwa pracy.
 • Uczniów i studentów, którzy chcą podjąć pracę krótkoterminową lub sezonową.
   

Doświadczona kadra

Wychowawcy, doradcy zawodowi i pośrednicy pracy zatrudnieni w OHP posiadają wieloletnie doświadczenie i praktykę. Dzięki temu młodzież objęta opieką OHP może spokojnie powierzyć im swoje troski i potrzeby.

Działania wychowawcze realizowane w OHP tworzone są w oparciu o atmosferę wzajemnego szacunku, partnerskiej współpracy, odpowiedzialności oraz forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Jednocześnie wspomagają wszechstronny rozwój osobowy uczestników, umożliwiając im osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości.

Każdy uczestnik OHP ma zdiagnozowane potrzeby, predyspozycje oraz preferencje, aby dobrać najlepsze oddziaływania edukacyjne i zajęcia wychowawcze. Zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy wychowawczej, w której wychowawca pomaga w procesie adaptacji i integracji oraz stymuluje jego rozwój, doradza metody samodzielnej edukacji, aktywizuje do nauki i pracy oraz je monitoruje.

W ramach opieki wychowawczej uczestnik ma zapewniony ścisły kontakt z nauczycielami szkoły, w której odbywa kształcenie, osobami realizującymi przygotowanie zawodowe, w tym również z instruktorami praktycznej nauki zawodu, a także z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Może też korzystać w czasie wolnym od zajęć szkolnych i praktycznych z różnorodnej oferty edukacyjnej.

Każda z form zajęć wychowawczych wynika z określonych standardów jakości działań opiekuńczo-wychowawczych. Standardy te zapewniają każdemu uczestnikowi poszanowanie i przestrzeganie przysługujących mu praw, określonych w regulaminach oraz ofercie edukacyjnej OHP.

Całokształt oferty wychowawczej zapewnia młodzieży bezpieczeństwo i ochronę jej przed krzywdzeniem oraz umożliwia bezpłatny udział:

 • w lokalnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich programach wychowawczych; warsztatach profilaktycznych;
 • zajęciach edukacji kulturalnej, artystycznej, filmowej, historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej;
 • treningach zapobiegania agresji i autodestrukcji;
 • spotkaniach integracyjnych;
 • warsztatach plastycznych i fotograficznych;
 • zajęciach sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
 • akcjach charytatywnych i wolontariackich.

 

Z kim współpracuje OHP?

Współpracujemy z:

 • rodzicami młodzieży uczestniczącej w OHP,
 • pracodawcami,
 • instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz młodzieży,
 • jednostkami samorządu terytorialnego,
 • szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • innymi osobami zainteresowanymi pomocą młodzieży lub współpracą z OHP.