Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin świadczenia usług przez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

 

Obowiązujący od dnia 15.07.2023 r.

Wstęp

Regulamin obejmuje zasady świadczenia usług Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.dokariery.pl, opis usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, politykę prywatności oraz politykę cookies.


§ 1
Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyte jest określenie:

 1. Administrator Serwisu dokariery.pl  (zwany dalej „Administratorem” ) – należy przez to rozumieć  Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy.

 2. Administrator danych osobowych (zwany dalej ADO) – należy przez to rozumieć Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.

 3. Dni robocze – należy przez to rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy).

 4. Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (zwane dalej ECAM) – należy przez to rozumieć zespół administrujący Serwisem dokariery.pl stanowiący jednostkę organizacyjną Komendy Głównej OHP z miejscem realizacji zadań w siedzibie Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku.

 5. Infolinia – należy przez to rozumieć infolinię Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży dostępną pod numerem telefonu: 222 500 525.

 6. Konsultant ECAM – należy przez to rozumieć pracownika  Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, zajmującego się obsługą użytkowników.

 7. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży,

 8. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 9. Serwis dokariery.pl (zwany dalej Serwisem) – należy przez to rozumieć serwis internetowy należący do Administratora, prowadzony przez Zespół Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, umieszczony pod adresem www.dokariery.pl, w ramach którego Administrator świadczy Usługi.

 10. Usługi – należy przez to rozumieć wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

 11. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, w tym również niepełnoletnią osobę fizyczną posiadającą zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu i osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogącą być pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy,  która korzysta z usług świadczonych przez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży, określonych niniejszym Regulaminem.

 12. Zgłoszenie (zwane dalej formularzem) – należy przez to rozumieć formularz zgłoszenia niezbędny do skorzystania z usług „Moje Pierwsze CV” i „Formularz kontaktowy”.

Rozdział I
Korzystanie z Serwisu dokariery.pl

§ 2
Korzystanie z Serwisu dokariery.pl

1. Z serwisu może korzystać każdy Użytkownik na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Serwisu dokariery.pl i jego zawartości zgodnie z obowiązującymi, polskimi oraz międzynarodowymi przepisami prawa, z dobrymi zwyczajami, z normami społecznymi i etycznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Wszystkie zamieszczone materiały na stronach Serwisu dokariery.pl są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych w serwisie przysługują wyłącznie Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

4. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego wyłącznie pisemnego zezwolenia Administratora.

5. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane w serwisie podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane i może stanowić podstawę odpowiedzialności za naruszenie ochrony dóbr osobistych.

6. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub autorów artykułów z naruszeniem prawa, jest zabronione i podlega pełnej odpowiedzialności, zarówno cywilnej i karnej.

7. W przypadku umieszczania w Serwisie materiałów mających charakter utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania tych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie dokariery.pl oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością serwisu oraz usunięcia z serwisu.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usług związanych z Serwisem dokariery.pl bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. W przypadku, gdy czasowe zawieszenie dostępności lub funkcjonalności Serwisu lub przerwa techniczna - serwisowa będą możliwe do przewidzenia, Administrator powiadomi Użytkownika o takich zdarzeniach z wyprzedzeniem, umieszczając informację w Serwisie dokariery.pl.

9. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania w Serwisie dokariery.pl

§ 3
Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane korzystaniem z Serwisu dokariery.pl;
 2. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacje oprogramowania) lub niezależnych od Administratora;
 3. brak dostępności do danych spowodowane awarią sprzętu, oprogramowania lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora. Administrator gwarantuje jednak niezwłoczne odtworzenie danych z kopii zapasowych;
 4. szkody spowodowane awarią sieci energetycznej lub łącz operatorów sieci teleinformatycznych;
 5. aktualność i jakość danych pobieranych z innych systemów/portali współpracujących z Serwisem dokariery.pl.

 

Rozdział II
Zakres świadczonych usług

Administrator za pomocą systemu teleinformatycznego świadczy następujące usługi:

 1. Usługa Moje pierwsze CV
 2. Usługa Staże i praktyki
 3. Usługa Infolinia ECAM
 4. Usługa Czat
 5. Usługa Formularz kontaktowy
 6. Usługa Wyszukiwarka ofert pracy

 

Rozdział III
Usługa Moje Pierwsze CV

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi „Moje Pierwsze CV” w zakresie tworzenia CV oraz ulepszenia CV w oparciu o informacje przesłane przez Użytkownika.

§ 4
Zakres usługi

1. Bezpłatna Usługa „Moje Pierwsze CV” skierowana jest do Użytkowników (młodzieży w wieku 15-25 lat) rozpoczynających swoją karierę zawodową i obejmuje opracowanie zamówionego dokumentu aplikacyjnego, tj. CV w języku polskim, polegające m.in. na analizie przesłanych danych, weryfikacji kompletności, zredagowaniu treści, opracowaniu graficznym.

2. Przesłany przez Użytkownika projekt dokumentu powinien zawierać przynajmniej takie elementy jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), wykształcenie, posiadane umiejętności i ewentualne doświadczenie zawodowe. 

3. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami RODO (szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w rozdziale IX niniejszego Regulaminu).

§ 5
Realizacja usługi

1. W celu skorzystania przez Użytkownika  z usługi należy:

1) wybrać wariant usługi w ramach Moje Pierwsze CV:
a) Moje pierwsze CV od podstaw,
b) Ulepsz swoje CV,

2) za pomocą dostępnego formularza wysłać odpowiednio:
a) wypełniony kwestionariusz w przypadku usługi „Moje pierwsze CV od podstaw”,
b) CV w przypadku usługi „Ulepsz swoje CV”.

2. Administrator realizuje usługę po analizie przesłanych przez Użytkownika danych i informacji.

3. W razie potrzeby uzupełnienia brakujących informacji Administrator  zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem drogą telefoniczną lub elektroniczną.

4. Usługa jest bezpłatna i realizowana w dni robocze.

§ 6
Termin realizacji

1. Termin realizacji usługi wynosi:

1) Moje pierwsze CV od podstaw – do 5 dni roboczych,

2) Ulepsz swoje CV – do 5 dni roboczych,

2. Czas realizacji usługi liczony jest od dnia zebrania wszystkich niezbędnych informacji od Użytkownika.

3. Realizacja usługi może ulec wydłużeniu lub usługa nie zostanie zrealizowana, jeżeli przedstawiciel Administratora, pomimo podjęcia trzech prób, nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem lub nie otrzyma niezbędnych informacji.

4. Administrator po przesłaniu opracowanego dokumentu aplikacyjnego, uważa usługę za zrealizowaną.

5. Administrator  zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji usługi określonej w ust.1 niniejszego paragrafu do maksymalnie 10 dni roboczych, po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika, bez podania przyczyny zmiany realizacji tego terminu.

§ 7
Zakres odpowiedzialności

1. Administrator  nie gwarantuje uzyskania zatrudnienia Użytkownikom, którzy korzystają z dokumentów aplikacyjnych utworzonych w ramach świadczonej usługi.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niewiarygodnych danych, które zostaną wykorzystane do utworzenia dokumentów aplikacyjnych przez Administratora.

 

Rozdział IV
Usługa Staże i praktyki

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi „Staże i praktyki” w zakresie dodawania ofert staży lub praktyk oferowanych przez Pracodawcę do Centralnej Bazy Ofert Pracy i ich weryfikacji przez  Administratora.

§ 8
Zakres usługi

1. Bezpłatna usługa o nazwie „Staże i praktyki” skierowana jest do Pracodawców, którzy są zainteresowani organizacją praktyk absolwenckich, praktyk dla uczniów lub studentów albo staży organizowanych przez samych pracodawców bez pomocy urzędu pracy.

2. Pracodawcy mogą po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie praca.gov.pl zamieścić bezpłatnie swoją ofertę stażu lub praktyki w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP) udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy. Baza gromadzi w jednym miejscu propozycje praktyk oraz staży, organizowanych zarówno we współpracy z urzędem pracy, jak i przez samych pracodawców.

§ 9
Realizacja usługi

1. W celu skorzystania z usługi należy:

1) Wejść na stronę www.praca.gov.pl i wybrać zakładkę „Zgłoszenie oferty pracy, stażu
i praktyk”,

2) Następnie wybrać zakładkę „Zgłoszenie stażu lub praktyki”,

2. Przejść do edycji wniosku i wypełnić formularz.

3. Administrator realizuje usługę po analizie danych przesłanych przez Pracodawcę zgłaszającego ofertę stażu lub praktyki.

4. Przedstawiciel Administratora telefonicznie skontaktuje się z Pracodawcą w celu weryfikacji wniosku. Jeśli kontakt telefoniczny nie będzie możliwy, Konsultant ECAM będzie kontaktował się mailowo.

5. Po potwierdzeniu danych pracodawcy oraz jego intencji co do skutku złożenia oferty, Konsultant ECAM zatwierdza ofertę, przekazując ją do publikacji w Centralnej Bazie Ofert Pracy. W przypadku negatywnej weryfikacji, Konsultant ECAM odrzuca ofertę, informując o tym fakcie pracodawcę.

6. Usługa jest bezpłatna i realizowana w dni robocze.

§ 10
Termin realizacji

1. Termin weryfikacji zgłoszonej  przez Pracodawcę oferty wynosi 3 dni robocze.

2. Czas realizacji usługi liczony jest od dnia przesłania wypełnionego formularza.

3. Jeśli oferta nie zostanie zweryfikowana przez Konsultanta ECAM w ciągu 3 dni roboczych (z powodu braku możliwości kontaktu z Pracodawcą), zostanie odrzucona.

§ 11
Zakres odpowiedzialności

1. Administrator nie gwarantuje Użytkownikowi zgłaszającemu ofertę skuteczności rekrutacji prowadzonej z wykorzystaniem usługi Staże i Praktyki.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niewiarygodnych danych w zgłoszonej ofercie.

 

Rozdział V
Usługa Infolinia ECAM

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi „Infolinia ECAM” w zakresie udzielania informacji na temat usług świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy przez Konsultantów ECAM.

§ 12
Zakres usługi

1. Usługa o nazwie „Infolinia ECAM” skierowana jest do Użytkowników zainteresowanych ofertą i usługami świadczonymi przez Ochotnicze Hufce Pracy.

2. Infolinia jest czynna w dni robocze.

§ 13
Realizacja usługi

1. W celu skorzystania z usługi należy zadzwonić pod numer 222 500 525 i odsłuchać automatyczną zapowiedź poprzedzającą połączenie z Konsultantem ECAM. Nawiązanie połączenia z Konsultantem jest jednoznaczne z akceptacją informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, odtworzonej w ramach zapowiedzi automatycznej.

2. Administrator realizuje usługę po analizie przedstawionych w czasie rozmowy z konsultantem infolinii pytań i/lub informacji.

3. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej.

§ 14
Zakres odpowiedzialności

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby udzielane informacje były aktualne i kompletne.

2. Administrator  nie gwarantuje wyników osiąganych przez Użytkownika, który zgłosił swoje pytanie w trakcie rozmowy telefonicznej.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

Rozdział VI
Usługi: Wirtualny Doradca i Czat

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usług „Wirtualny Doradca” oraz „Czat” w zakresie udzielania informacji przez Konsultantów ECAM na temat usług świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

§ 15
Zakres usług

1. Usługi o nazwie „Wirtualny Doradca” oraz „Czat” skierowane są do Użytkowników zainteresowanych ofertą i usługami świadczonymi przez Ochotnicze Hufce Pracy.

2. Usługa „Wirtualny Doradca” jest dostępna 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.

3. Usługa „Czat” jest dostępna w dni robocze.

§ 16
Realizacja usług

1. W celu skorzystania z usługi „Wirtualny Doradca” należy w Serwisie dokariery.pl użyć widgeta „Zapytaj na czacie”, który jest dedykowanym Serwisowi komunikatorem.

2. W odpowiednim miejscu komunikatora należy wpisać swoje pytanie lub interesujący Użytkownika zakres tematyczny. Po kliknięciu  klawisza „enter”, Użytkownik otrzyma odpowiedź od Wirtualnego Doradcy (wynikającą z analizy pytań i odpowiedzi zawartych w bazie Wirtualnego Doradcy).

3. Jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią, może wcisnąć przycisk „Przełącz na Live Chat”, by skorzystać z usługi „Czat” i poczekać na połączenie z Konsultantem ECAM.

4. By skorzystać z usługi „Czat”, można pominąć kroki dotyczące „Wirtualnego Doradcy”. By od razu połączyć się z Konsultantem ECAM, należy wcisnąć przycisk „Przełącz na Live Chat”.

5. Administrator realizuje usługę po analizie przedstawionych Wirtualnemu Doradcy pytań lub przedstawionych pytań/informacji w czasie Czatu z Konsultantem ECAM.

6. Usługa jest bezpłatna.

§ 17
Zakres odpowiedzialności

1. Administrator  nie gwarantuje wyników osiąganych przez Użytkownika, który zgłosił swoje pytanie Wirtualnemu Doradcy lub Konsultantowi ECAM w trakcie Czatu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji
w trakcie korzystania z Wirtualnego Doradcy lub Czatu.

 

Rozdział VII
Usługa Formularz kontaktowy

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi „Formularz kontaktowy” w zakresie udzielania informacji przez Konsultantów ECAM na temat usług świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

§ 18
Zakres usługi

1. Usługa o nazwie „Formularz kontaktowy” skierowana jest do Użytkowników zainteresowanych ofertą i usługami świadczonymi przez Ochotnicze Hufce Pracy.

2. Usługa „Formularz kontaktowy” jest dostępna 7 dni w tygodniu 24h/dobę, jednak odpowiedź na pytanie zawarte w formularzu będzie przesłana zgodnie z §20 niniejszego Regulaminu.

§ 19
Realizacja usługi

1. W celu skorzystania z usługi „Formularz kontaktowy” należy w zakładce Kontakt w Serwisie dokariery.pl wybrać opcję „Formularz kontaktowy”.

2. Po kliknięciu Użytkownik zostanie przekierowany do zakładki z danymi kontaktowymi oraz „Formularzem kontaktowym”, w którym należy wypełnić wymagane pola (adres e-mail, pytanie/wiadomość, powiat).

3. Pytanie zostanie przesłane do przedstawiciela Administratora, który odpowie na wiadomość w terminie określonym w §20 niniejszego Regulaminu.

§ 20
Termin realizacji

1. Termin realizacji usługi wynosi 3 dni robocze.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do maksymalnie 7 dni roboczych, po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika.

§ 21
Zakres odpowiedzialności

1. Administrator nie gwarantuje wyników osiąganych przez Użytkownika, który zgłosił swoje pytanie poprzez Formularz kontaktowy.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niewiarygodnych informacji w Formularzu kontaktowym.

 

Rozdział VIII
Usługa Wyszukiwarka ofert pracy

§ 22
Zakres usługi

1. Usługa o nazwie „Wyszukiwarka ofert pracy” skierowana jest do Użytkowników zainteresowanych ofertami pracy, udostępnianymi przez Młodzieżowe Biuro Pracy OHP dla Serwisu dokariery.pl.

2. Wyszukiwarka ofert pracy w Serwisie dokariery.pl dostępna jest przez 7 dni w tygodniu 24h/dobę.

§ 23
Realizacja usługi

1. By skorzystać z Wyszukiwarki ofert pracy należy na stronie głównej Serwisu dokariery.pl odnaleźć okienko Wyszukiwarki. Następnie należy uzupełnić co najmniej jedno z pól: „Wpisz nazwę zawodu” lub „Wpisz nazwę miasta”, by uzyskać pożądane wyniki.

2. By przejść do bezpośredniego interfejsu Wyszukiwarki, należy kliknąć „Szukaj”, pomijając krok opisany w punkcie 1. niniejszego paragrafu.

3. Ofert pracy należy poszukiwać według zdefiniowanych w niej kryteriów.

§ 24
Zakres odpowiedzialności

Administrator nie gwarantuje wyników osiąganych przez Użytkownika, który skorzystał z Wyszukiwarki ofert pracy.

 

Rozdział IX
Polityka prywatności

Poniżej wyjaśniamy, w jakim celu i w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane oraz chronione dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu dokariery.pl oraz realizowanych Usług.

§ 25
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie 00-349 przy ul. Tamka 1.

§ 26

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator Serwisu wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: iodkg@ohp.pl lub pisemnie na adres siedziby ul. Tamka 1,00-349 Warszawa.

§ 27

Źródło pozyskiwania danych osobowych

Dane Użytkowników pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą podczas korzystania z usług ECAM. Kontaktując się z ECAM za pomocą opisanych w Regulaminie kanałów kontaktu oraz korzystając z usług i funkcjonalności, które oferuje ECAM, użytkownik podaje dane, które są przetwarzane w celu świadczenia użytkownikom poszczególnych usług.

§ 28

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W zależności od Usługi, z której korzysta Użytkownik, Serwis przetwarza następujące dane osobowe:

Korzystanie z usługi
Moje pierwsze CV

(tworzenie, ulepszanie)

 • imię i nazwisko

 • data urodzenia

 • dane kontaktowe wskazane przez klienta

 • wykształcenie

 • kwalifikacje zawodowe,

 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 • inne dane osobowe przekazane z inicjatywy klienta

Korzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego w Serwisie dokariery.pl:

 • adres e-mail

 • powiat

Korzystanie z  kontaktu na czacie:

 • nr IP

 • adres e-mail (w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z możliwości przesłania transkrypcji czatu na podany adres e-mail oraz w przypadku kiedy użytkownik wyraża zgodę na przypisanie historii czatów do podanego adresu e-mail)

Korzystanie z kontaktu przez infolinię

 • nr telefonu

 • miejscowość

 • województwo

 • informacja czy osoba jest osobą bezrobotną/poszukującą pracy czy uczącą się, opiekunem/rodzicem lub pracodawcą

 

§ 29

Cel przetwarzania danych osobowych

W zależności od udzielonej zgody lub innej postawy prawnej dane osobowe przetwarzane są  w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Świadczenie usług związanych z telefoniczną obsługą klienta (połączenia przychodzące i wychodzące w ramach infolinii)

art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO

Świadczenie usługi Moje pierwsze CV

art. 6 ust. 1 lit. a i lit. e RODO

Świadczenie usług związanych z odpowiedzą na e-maile wysłane przez formularze kontaktowe lub bezpośrednio na jeden z adresów e-mail obsługiwanych przez Konsultantów ECAM.

art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO

Świadczenie usług związanych z odpowiedzią na pytania wysłane przez czat

art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO

Realizowanie ankiet wychodzących w celu monitorowania jakości obsługi

art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO

Rozpatrywanie reklamacji, skarg oraz wniosków

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

§ 30

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi lub udzielenia kompleksowej odpowiedzi na przesłane zapytanie w przedmiotowej sprawie a także po jej zakończeniu w celach:

 1.  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
 2. zachowania ciągłości w kontaktach, w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie,
 3. statystycznych i archiwizacyjnych,
 4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

maksymalnie przez okres 2 lat, liczony od ostatniego kontaktu Użytkownika z ECAM.

§ 31

Profilowanie

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 32

Przekazywanie danych osobowych

1. Dane udostępniane są uprawnionym z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa organom lub podmiotom w przypadku zwrócenia się z takim wnioskiem/żądaniem.

2. Dane powierzone są dostawcom oraz wykonawcom usług świadczonych na rzecz Administratora związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu teleinformatycznego ECAM, który obejmuje Serwis dokariery.pl na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 33

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 34

Wymóg podania danych

1. Korzystanie z Usług Serwisu jest dobrowolne.

2. Podanie niektórych danych (adres email, imię nazwisko, powiat) jest warunkiem skorzystania z Usług.

3. System automatycznie oznacza dane obligatoryjnie (np. dane niezbędne do nawiązania kontaktu przez formularz kontaktowy).

4. Konsekwencją niepodania danych obligatoryjnych, w przypadku kontaktu przez formularz kontaktowy, jest brak możliwości nawiązania kontaktu i korzystania z Usług Serwisu.

5. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

§ 35

Prawa użytkownika

1. Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych na podstawie art.17 RODO, 
 4. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6. ust.1 lit. a  RODO) użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. W przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

4. W przypadku, kiedy osoba, której dane dotyczą, wystąpi z żądaniem wykonania uprawnień użytkownika (art. 12 RODO), Administrator jest zobowiązany spełnić lub odmówić spełnienia żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby żądań, Administrator może wydłużyć termin realizacji żądania o kolejne dwa miesiące, informując osobę, której dane dotyczą w terminie miesiąca od otrzymania o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny opóźnienia.

5. Administrator zachowuje staranność, aby przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało się zgodnie z RODO. W tym celu wdrożył środki techniczne i organizacyjne, procedury wynikające z Polityki ochrony danych osobowych, obwiązujące w Komedzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się z zachowaniem zasady ochrony praw i wolności użytkownika a w szczególności jego prawa do ochrony danych osobowych.

§ 36
Polityka Cookies

1. Serwis dokariery.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer www zapisuje po stronie Użytkownika. Cookies . używane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

2. Oprócz Cookies, które pochodzą bezpośrednio z Serwisu dokariery.pl, po stronie Użytkownika mogą być również zapisywane pliki Cookies serwisów trzecich, np. Facebook czy Google. Administrator zamieszcza odnośniki do innych tematycznych stron internetowych zabezpieczonych certyfikatem SSL, który zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet, jednak ponosi odpowiedzialności  za politykę prywatności stron internetowych.

3. Serwis dokariery.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. GUEST_LANGUAGE_ID – przechowuje informację o języku strony,

 2. JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE – przechowują informacje o bieżącej sesji. Usuwane po każdej sesji,

 3. COOKIE_SUPPORT, zgodacookie –przechowuje zgodę na obsługę cookies,

 4. focus-id-*, iw-ichr-cookie-Inteliwise-SaaSModule_1_5 - przechowują informacje o stanie Czatu i Wirtualnego Doradcy,

 5. fbp - plik cookie wysyłany przez witrynę Facebook.com,

 6. _gat_gtag_UA_*, _ga,_gid, _ga_* – pliki cookies, które przechowują informację o odwiedzinach na potrzeby statystyk Google Analytics.

4. Użytkownicy Serwisu dokariery.pl, którzy nie wyrażają zgody na odbieranie cookies, mają możliwość ich zablokowania w ustawieniach przeglądarek internetowych, z których korzystają. Zablokowanie ciasteczek może nieznacznie wpłynąć na komfort korzystania ze stron serwisu. Wyłączenie przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie dokariery.pl.

5. Użytkownicy Serwisu dokariery.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

6. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dla poszczególnych typów przeglądarek dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej.  

 

Rozdział V
Nota prawna

1. Wszystkie treści i materiały zamieszczane w Serwisie dokariery.pl, opracowywane przez Administratora Serwisu, mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Administrator Serwisu dokariery.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak żadnych wiążących interpretacji przepisów prawnych

2. Administrator Serwisu dokariery.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zastosowania informacji zawartych w tym serwisie. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem i używaniem przedmiotowych informacji ponoszą Użytkownicy.