Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gwarancje dla młodzieży

Szczegółowych informacji udzielają jednostki OHP oraz konsultanci infolinii ECAM – tel.  222 500 525.

Czym są Gwarancje dla młodzieży?

Europejska inicjatywa Gwarancje dla młodzieży stanowi skierowany przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy od wiosny 2014 r. są jednym z głównych realizatorów Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Kto może z nich korzystać za pośrednictwem OHP?

Z usług oferowanych przez OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży mogą skorzystać młodzi ludzie w wieku 15-24 lata, którzy nie są zatrudnieni oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET not in employment, education or training).

Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych), w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem.

Do OHP mogą zgłaszać się:

 • osoby w wieku 18-24 lata, nieuczące się i niepracujące, nieposiadające kwalifikacji zawodowych lub posiadające kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, bez doświadczenia zawodowego, nieposiadające wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy.

W szczególności mogą być to:

 • osoby posiadające wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie,
 • absolwenci, szkół zawodowych, techników, studiów licencjackich itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia i chcieliby zdobyć nowe kwalifikacje.

Zgodnie w wymogami programu Gwarancji dla młodzieży, osoby zgłaszające się do OHP otrzymają konkretną ofertę pomocy w ciągu maksymalnie czterech miesięcy od dnia podpisania przez daną osobę deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Oferta OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży zawiera:

 • szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz ze stypendium dla uczestników szkoleń,
 • trzymiesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży),
 • szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców (np. z zakresu kompetencji miękkich, językowych, komputerowych, kursu prawa jazdy kat. B),
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,
 • poradnictwo zawodowe,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży.

Wszyscy uczestnicy programu mogą korzystać ponadto z dodatkowego wsparcia  w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.

Przedstawione formy wsparcia nie stanowią katalogu zamkniętego i będą dobierane indywidualnie do potrzeb danej osoby zgłaszającej się do OHP.

Gdzie należy się zgłosić, aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje?

Działania Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży są realizowane na terenie całego kraju, poprzez ogólnopolską sieć jednostek OHP.

Punktami kontaktowymi na szczeblu lokalnym, które udzielają szczegółowych informacji o ofercie OHP, która będzie dostępna w ramach programu, są Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM). Aktualny wykaz jednostek znajdziesz na stronie https://ohp.pl/ w danych adresowych.

Informacje można uzyskać również w każdej jednostce OHP na terenie kraju na stronie www.dokariery.pl, pod numerem infolinii 19524 oraz pod adresem: kontakt@ecam.ohp.pl.