Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin serwisu dokariery.pl

 

Obowiązujący od dnia 25.03.2019

Wstęp

Regulamin obejmuje zasady korzystania z portalu www.dokariery.pl, zasady polityki prywatności oraz opis usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną.

 

§ 1
Definicje

Serwis dokariery.pl – serwis internetowy należący do Administratora, umieszczony pod adresem www.dokariery.pl, w ramach którego Administrator świadczy Usługi.

Infolinia – infolinia Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży dostępna pod nr telefonu 19524.

Administrator serwisu dokariery.pl – Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy.

ECAM – oznacza to Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży z siedzibą w Białymstoku, znajdujące się w strukturze organizacyjnej  Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego, która korzysta z serwisu www.dokariery.pl.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis usług umieszczone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. Szczegółowe zasady świadczenia usług Moje Pierwsze CV oraz Staże i praktyki zostały opisane w rozdziale II i III niniejszego regulaminu

Usługodawca – administrator serwisu dokariery.pl.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgłoszenie (formularz) – formularz zgłoszenia niezbędny do skorzystania z usługi Moje Pierwsze CV.

 

Rozdział I
Korzystanie z portalu

 

§ 1
Uczestnictwo w portalu

 1. Uczestnikami serwisu są jego Użytkownicy.

 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

§ 2
Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Serwisu i jego zawartości zgodnie z obowiązującymi, polskimi oraz międzynarodowymi przepisami prawa, normami społecznymi i moralnymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

 2. Żadna część ani całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji), włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody ECAM oraz autorów artykułów.

 3. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody ECAM lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usługi związanej z Serwisem bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.

 

§ 3
Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane korzystaniem z Serwisu;

 • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacje oprogramowania) lub niezależnych od Administratora;

 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora;

 • szkody spowodowane awarią sieci energetycznej lub łącz operatorów sieci teleinformatycznych;

 • aktualność i jakość danych pobieranych z innych systemów/portali współpracujących z Portalem Zielona Linia;

 • zawartość stron, których linki zostały opublikowane w Serwisie.

 1. Administrator dokłada wszystkich starań, żeby materiały, w szczególności:

 • ogłoszenia pracy,

 • oferty szkoleń,

były zgodne ze stanem faktycznym, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z ogłoszeń o pracy, szkoleń.

 

Rozdział II
Usługa Moje Pierwsze CV

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi „Moje Pierwsze CV” w zakresie tworzenia CV oraz ulepszenia w oparciu o informacje przesłane przez Użytkownika.

 

§ 1
Zakres usługi

 1. Bezpłatna usługa o nazwie „Moje Pierwsze CV” skierowana jest do młodzieży w wieku 16-25 lat rozpoczynającej swoją karierę zawodową i obejmuje opracowanie zamówionego dokumentu aplikacyjnego w języku polskim, tj. analizę przesłanych danych, weryfikację kompletności, zredagowanie treści, opracowanie graficzne.

 2. Przesłany dokument powinien zawierać przynajmniej takie elementy jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, posiadane umiejętności i ewentualne doświadczenie zawodowe. 

 

§ 2
Realizacja usługi

 1. W celu skorzystania z usługi należy:

 • wybrać usługę w ramach Moje Pierwsze CV:
  - stwórz,
  - ulepsz,

 • za pomocą dostępnego formularza wysłać dokument aplikacyjny.

 1. Realizacja usługi odbywa się po analizie przesłanych danych.

 2. W razie potrzeby uzupełnienia brakujących informacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 3. Usługa jest bezpłatna i realizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

§ 3
Termin realizacji

 1. Termin realizacji usługi wynosi:

 • stwórz - do 5 dni roboczych,

 • ulepsz - do 5 dni roboczych,

 1. Czas realizacji usługi liczony jest od dnia zebrania wszystkich niezbędnych informacji od Użytkownika.

 2. Realizacja usługi może ulec wydłużeniu lub usługa nie zostanie zrealizowana, jeżeli Usługodawca nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem lub nie otrzyma niezbędnych informacji.

 3. Usługodawca po przesłaniu opracowanego dokumentu aplikacyjnego uważa usługę za zrealizowaną.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji po wcześniejszym poinformowania Użytkownika, bez podania przyczyny podjętych decyzji.

 

§ 4
Zakres odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie gwarantuje wyników osiąganych przez Użytkownik, którzy korzystają z utworzonych dokumentów aplikacyjnych w ramach świadczonej usługi.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych, które zostaną wykorzystane do utworzenia dokumentów aplikacyjnych przez Usługodawcę.

 

Rozdział III
Usługa Staże i praktyki

 

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi „Staże i praktyki” w zakresie dodawania ofert stażu lub praktyk przez Pracodawcę i ich weryfikacji przez Pracownika Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

 

§ 1
Zakres usługi

 1. Bezpłatna usługa o nazwie „Staże i praktyki” skierowana jest do Pracodawców, którzy są zainteresowani organizacją praktyk absolwenckich, praktyk dla uczniów lub studentów albo staży organizowanych przez samych pracodawców bez pomocy urzędu pracy.

 2. Pracodawcy mogą po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie praca.gov.pl zamieścić bezpłatnie swoją propozycję w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP) udostępnianej przez ministra do spraw pracy. Baza gromadzi w jednym miejscu propozycje praktyk oraz staży, organizowanych zarówno we współpracy z urzędem pracy, jak i przez samych pracodawców.

 

§ 2
Realizacja usługi

 1. W celu skorzystania z usługi należy:

 • Wejść na stronę www.praca.gov.pl i wybrać zakładkę „Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk”.

 • Następnie „Zgłoszenie stażu lub praktyki”.

 • Przejść do edycji wniosku i wypełnić formularz.

 1. Realizacja usługi odbywa się po analizie przesłanych danych.

 2. Pracownik Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży telefonicznie skontaktuje się z Pracodawcą w celu weryfikacji wniosku. Jeśli kontakt telefoniczny nie będzie możliwy Pracownik ECAM będzie kontaktował się mailowo.

 3. Usługa jest bezpłatna i realizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

§ 3
Termin realizacji

 1. Termin weryfikacji zgłoszonej oferty wynosi 3 dni robocze.

 2. Czas realizacji usługi liczony jest od dnia przesłania wypełnionego formularza.

 3. Jeśli oferta nie zostanie zweryfikowana przez Pracownika ECAM w ciągu 3 dni roboczych (z powodu braku możliwości kontaktu z Pracodawcą) zostanie odrzucona.

 

§ 4
Zakres odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie gwarantuje wyników osiąganych przez Użytkownika, który zgłosił ofertę.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych w zgłoszonej ofercie.

 

Rozdział IV
Polityka prywatności

 

Niniejszy rozdział wyjaśnia, w jakim celu i w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane oraz chronione dane osobowe Użytkowników serwisu www.dokariery.pl.

 

§ 1
Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie 00-349 przy ul. Tamka 1.

 

§ 2

 1. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników  są  przetwarzane  z  poszanowaniem    zasad    przewidzianych w Rozporządzeniu  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

 2. Administrator danych oświadcza również, że posiada wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, a pracownicy przetwarzający dane posiadają stosowne upoważnienia.

 

§ 3
Ochrona danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego działania Serwisu, udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkowników i realizacji Usług, o których mowa w regulaminie, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Użytkownikowi formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

 • nazwisko i imiona,

 • data urodzenia,

 • dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, ulica, nr domu),

 • adres poczty elektronicznej,

 • zawód,

 • wykształcenie,

 • znajomość języków obcych,

 • doświadczenie zawodowe,

 • umiejętności, uprawnienia, poszukiwana praca,

 • historia zatrudnienia.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi lub udzielenia kompleksowej odpowiedzi na zgłoszenie. Po zakończeniu obsługi zgłoszenia lub realizacji usługi dane osobowe zostaną usunięte.

 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - informację w tym zakresie należy przesłać na adres kontakt@ecam.ohp.pl.

 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 4. W    przypadku    stwierdzenia  nieprawidłowości  w  stosunku  do  przetwarzania  danych  przez Administratora Użytkownik ma  prawo  wnieść  skargę  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych.

 

§ 4
Logi systemowe i mechanizm Cookies

Serwis dokariery.pl gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych. Serwis dokariery.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer www zapisuje po stronie Użytkownika. Cookies używane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

  

Rozdział V
Nota prawna

 1. Wszystkie treści i materiały zamieszczane na Portalu dokariery.pl, opracowywane przez zespół redakcyjny, mają jedynie charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 2. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy ani konsekwencje zastosowania informacji zawartych w tym serwisie bądź udzielonych przez portal odpowiedzi w formie wiadomości elektronicznej. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem i używaniem przedmiotowych informacji ponoszą Użytkownicy.

 3. Żadna część ani całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji), włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Centrum oraz autorów artykułów. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Centrum lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 

WYKAZ I OPIS USŁUG

Wyszukiwarka ogłoszeń o pracy

Administrator udostępnia wyszukiwarkę do odnajdywania ogłoszeń o pracy wg zdefiniowanych kryteriów.

 

Wyszukiwarka szkoleń

Administrator udostępnia wyszukiwarkę do odnajdywania ofert szkoleń wg zdefiniowanych kryteriów.

 

Moje Pierwsze CV

Bezpłatna usługa o nazwie „Moje Pierwsze CV” skierowana jest do młodzieży rozpoczynającej swoją karierę zawodową i obejmuje opracowanie zamówionego dokumentu aplikacyjnego, tj. analizę przesłanych danych, weryfikację kompletności, zredagowanie treści oraz opracowanie graficzne.

 

Staże i praktyki

Pracodawcy, którzy są zainteresowani organizacją praktyk absolwenckich, praktyk dla uczniów lub studentów albo staży organizowanych przez samych pracodawców bez pomocy urzędu pracy, mogą po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie praca.gov.pl zamieścić bezpłatnie swoją propozycję w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP) udostępnianej przez ministra do spraw pracy. Baza gromadzi w jednym miejscu propozycje praktyk oraz staży, organizowanych zarówno we współpracy z urzędem pracy, jak i przez samych pracodawców.

Pracownik Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży telefonicznie skontaktuje się z Pracodawcą w celu weryfikacji wniosku. Jeśli kontakt telefoniczny nie będzie możliwy Pracownik ECAM będzie kontaktował się mailowo. Jeśli oferta nie zostanie zweryfikowana przez Pracownika ECAM w ciągu 3 dni roboczych (z powodu braku możliwości kontaktu z Pracodawcą) zostanie odrzucona.

 

Czat

Jeden z kanałów komunikacji w systemie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Czat prowadzony jest poprzez dedykowany komunikator. Klient odwiedzając portal dokariery.pl, posiada możliwość zainicjowania rozmowy z agentem zalogowanym do zewnętrznej aplikacji (widget z oknem do rozmowy zaimplementowany na portalu). Dostęp do usługi jest możliwy z poziomu najnowszych przeglądarek dostępnych na rynku (dostęp jest niemożliwy z poziomu IE wersja 8 i poniżej).

 

Formularz kontaktowy

Administrator zaprasza do zadawania pytań o możliwościach kształcenia i podnoszenia umiejętności zawodowych oraz usługach OHP. Odpowiedzi na nie udzielają konsultanci Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Odpowiedzi udzielane są  w terminie do 3 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach termin może zostać przedłużony.