Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Europass - Europa czeka!

Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie.

Pobierz ulotkę Europass (plik PDF)

 

Europass ustanowiony został decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 2004.

Europass to zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy.

Europass funkcjonuje również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w krajach kandydujących do UE.

W skład Europass wchodzą:

 • Europass - CV,
 • Europass - Paszport Językowy,
 • Europass - Mobilność,
 • Europass - Suplement do Dyplomu,
 • Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Każdy z dokumentów Europass może funkcjonować oddzielnie.

Europass może być wykorzystany:

 • do przygotowania kompletnego portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową,

 • w celu udokumentowania kwalifikacji zdobytych w różnej formie (kształcenie formalne, szkolenia, staże i praktyki zagraniczne),

 • do samooceny i prezentacji kompetencji językowych,

 • przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą,

 • przy wyjeździe na staż lub praktykę,

 • w przypadku kontynuacji nauki za granicą,

 • przy przekwalifikowaniu się.

EUROPASS – CV

To standardowy formularz życiorysu, używany w takiej samej formie we wszystkich krajach UE, który:

 • ułatwia przejrzystą prezentację danych osobowych oraz informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,

 • umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów UE,

 • ułatwia zebranie wszystkich ważnych informacji nawet osobom, które piszą CV po raz pierwszy.

Europass – CV jest przydatny każdemu, kto chce w ujednoliconej formie zaprezentować pracodawcy w kraju i za granicą posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Europass – CV wypełniany jest samodzielnie. Formularz we wszystkich językach UE oraz instrukcja jego wypełnienia dostępne są bezpłatnie na stronie: http://europass.cedefop.europa.eu

EUROPASS - PASZPORT JĘZYKOWY

To dokument prezentujący stopień znajomości języków obcych zgodnie z jednolitymi kryteriami przyjętymi na obszarze całej UE, który:

 • stanowi część Europejskiego Portfolio Językowego przygotowanego na bazie modelu opracowanego przez Radę Europy,

 • umożliwia udokumentowanie umiejętności językowych zdobytych poprzez edukację szkolną, kursy i szkolenia, a także kształcenie nieformalne.

Europass – Paszport Językowy jest przydatny każdemu, kto chce w ujednoliconej formie zaprezentować w kraju i za granicą posiadane kompetencje językowe.

Europass – Paszport Językowy wypełniany jest samodzielnie. Formularz we wszystkich językach UE oraz instrukcja jego wypełnienia dostępne są bezpłatnie na stronie: http://europass.cedefop.europa.eu

EUROPASS - SUPLEMENT DO DYPLOMU

To dokument opisujący kompetencje uzyskane przez posiadacza dyplomu w toku studiów oraz:

 • ułatwiający zrozumienie znaczenia zdobytej wiedzy i kompetencji,

 • określający poziom, treść i statusu studiów ukończonych przez posiadacza dyplomu.

Europass - Suplement do Dyplomu wydawany jest przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów w ramach opłaty wnoszonej za wydanie dyplomu. Wzór dokumentu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Europass - Suplement do Dyplomu:

 • nie jest wydawany wstecznie,

 • nie zastępuje oryginału dyplomu,

 • nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach.

EUROPASS - SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

To dokument określający zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz:

 • ułatwiający zrozumienie znaczenia dyplomu,

 • ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement).

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe otrzymuje absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dokument jest wydawany nieodpłatnie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w języku polskim oraz na życzenie również w wersji angielskiej.

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe:

 • nie jest wydawany wstecznie,

 • nie zastępuje oryginału dyplomu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

 • nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach.

EUROPASS – MOBILNOŚĆ

Prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk i staży zagranicznych oraz potwierdza okresy szkolenia, nauki czy praktyki realizowanej za granicą po 1.01.2005.

Europass – Mobilność może otrzymać każda osoba w związku ze zorganizowanym wyjazdem na naukę, staż lub praktykę o ile pobyt za granicą ma miejsce w ramach wspólnotowego programu w dziedzinie edukacji i szkoleń lub gdy spełnione są łącznie następujące kryteria jakości:

 1. pobyt za granicą jest częścią szkolenia lub kształcenia prowadzonego w kraju pochodzenia beneficjenta zgodnie z obowiązującymi tam przepisami,

 2. krajowa instytucja wysyłająca i zagraniczny partner przyjmujący zawierają w formie pisemnej porozumienie ustalające zakres szkolenia, nauki lub stażu,

 3. przebieg pobytu za granicą jest nadzorowany przez opiekuna,

 4. każdy z uczestniczących krajów jest państwem członkowskim UE lub członkiem EFTA,

 5. organizacja wysyłająca i przyjmująca współpracują przy dostarczeniu zainteresowanemu odpowiednich informacji na temat BHP, przepisów prawa pracy, środków zapewniających równe traktowanie i innych przepisów obowiązujących w kraju przyjmującym.

Europass - Mobilność wydaje bezpłatnie Krajowe Centrum Europass na wniosek instytucji organizującej naukę, praktykę lub staż. Wpisów potwierdzających ukończenie nauki/szkoleń dokonują polskie organizacje wysyłające i zagraniczne organizacje przyjmujące.

Europass – Mobilność wypełniany jest w języku ojczystym i języku organizacji przyjmującej, a także w innym języku (na wniosek posiadacza dokumentu).

Dane kontaktowe

Krajowe Centrum Europass
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
tel.: 022 46-31-000 e-mail: europass@frse.org.pl
www.europass.org.pl

Portal Europass administrowany przez Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop)
http://europass.cedefop.europa.eu