Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.
 

ZADANIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ:

 • pomoc w nauce,

 • organizowanie dzieciom czasu wolnego,

 • rozwijanie zainteresowań,

 • rozwijanie kultury osobistej dzieci,

 • poprawa sprawności fizycznej,

 • rozwój umiejętności interpersonalnych,

 • współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.
   

PODSTAWOWE FORMY PRACY ŚWIETLICY:

 • edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka języków itp.,

 • organizujące czas wolny: gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, np. koncertach, wystawach,

 • wspierające rozwój zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie itp.,

 • zwiększające kulturę osobistą, np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,

 • rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tenis stołowy itp.,

 • działania na rzecz świetlicy, np. dbanie o wystrój placówki,

 • działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności,

 • współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami.
   

WYCHOWANKOWIE

Dzieci i młodzież korzystają ze świetlicy dobrowolnie i nieodpłatnie, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

Zajęcia w świetlicy przewidziane są dla dzieci i młodzieży w wieku 15-18 lat ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zaniedbanych wychowawczo,

 • pochodzących z grup ryzyka,

 • mających problemy z nauką, zachowaniem,

 • niewykazujących utrwalonych zaburzeń zachowania.

W przypadku braku uzasadnionych przeciwwskazań w świetlicy mogą przebywać dzieci niepełnosprawne.
 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

 • świetlica czynna jest cały rok kalendarzowy z uwzględnieniem urlopów, świąt, dni wolnych od pracy oraz organizowanych wypoczynków letnich i zimowych dla dzieci,

 • świetlica jest czynna we wszystkie dni robocze, minimum 4 godziny dziennie w dni robocze, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży,

 • liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy musi być odpowiednia do potrzeb oraz rodzaju prowadzonych zajęć,

 • w czasie zajęć odbywających się na terenie świetlicy pod opieką jednego dorosłego powinno przebywać do 10 uczestników.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW


Wychowanek świetlicy ma prawo do:

 • opieki wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza jej terenem, 

 • poszanowania jego godności osobistej, przekonań religijnych, ochrony przed przemocą, życzliwego traktowania,

 • udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę,

 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań.


Wychowanek ma obowiązek:

 • przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie uczestnika zajęć świetlicy,

 • współpracy w procesie opieki i wychowania,

 • przestrzegania zasad kultury współżycia,

 • pomagania innym,

 • dbania o mienie placówki, uczestniczenia w pracach porządkowych,

 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
   

SAMORZĄD WYCHOWANKÓW

Młodzież przebywająca w placówce może tworzyć samorząd. Jego organizację określa regulamin ustalony wspólnie przez wychowawców i wychowanków i zatwierdzony przez kierownika świetlicy.

Samorząd wybiera opiekuna spośród wychowawców świetlicy. Opiekun samorządu wybierany jest przez dzieci i młodzież spośród wychowawców świetlicy.

Samorząd może przedstawiać kierownikowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki.
 

ZASADY NABORU MŁODZIEŻY DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Wychowankowie są przyjmowani bez skierowań, na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia zainteresowanego i rodzica. Mogą być również zgłaszani przez instytucje: poradnie, szkoły, kuratorów, pracowników socjalnych MOPS itp. oraz organizacje pozarządowe. Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Edukacja Edukacja