Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Programy wymiany młodzieży - szansą sukcesu zawodowego

Projekty finansowane z programów europejskich wspierających kształcenie i mobilność zawodową stanowią niezaprzeczalną szansę na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Kwalifikacje te są niezbędne w celu zdobycia wymarzonej pracy w Polsce lub w innym kraju UE EOG. Udział w projekcie stwarza często jedyną możliwość poznania innych rówieśników kształcących się w tym samym lub pokrewnym zawodzie.

projekty-wymiany-mlodziezy.jpg

Projekty często umożliwiają też odbyć kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs językowy lub podjąć pracę tymczasową w innym kraju.

Stając naprzeciw oczekiwaniom młodych osób jako dobrą praktykę możemy podać projekty realizowane i planowane do realizacji przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP w Rzeszowie w ramach usług EURES – Europejskich Służb Zatrudnienia w projektach mobilności zawodowej. PWK OHP przygotowuje i wdraża corocznie kilka projektów autorskich i partnerskich promujących mobilność zawodową na europejskim rynku pracy. 

Kompas - wskaże ci drogę

W ramach współpracy Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie oraz Biura Koordynacji Projektów Europejskich - Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w okresie od 01.02.2016 r. do 31.05.2017 r. realizowany był  kompleksowy projekt wsparcia i adaptacji społecznej podkarpackich NEET o nazwie – „KOMPAS”. Projekt polegał na wdrożeniu ścieżki wsparcia zawodowego dla młodzieży nieaktywnej zawodowo w tym absolwentów OHP. Celem głównym projektu była dwu edycyjna aktywizacja zawodowa 48 osób młodych należących do grupy NEET w wieku 18-35 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa podkarpackiego poprzez program mobilności ponadnarodowej skierowany do branży turystycznej i informatycznej.

Wstępne założenia projektowe opierały się o przygotowanie uczestników projektu do mobilności zawodowej, w działaniu tym opracowywano dla uczestników „Indywidualne Plany Działania”, organizowano również grupowe spotkania aktywizacyjno-doradczo-integracyjne. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w podstawowym kursie z języka angielskiego lub włoskiego, oraz uczestniczyli w cyklu zajęć z przygotowania kulturowego. Kończąc pierwszą ścieżkę wsparcia wszyscy uczestnicy wzięli udział w kursie zawodowym.

Docelowo niezmiernie ciekawą propozycją programu był dwumiesięczny pobyt uczestników za granicą wraz ze stażem w firmach mających swoją siedzibę w Bolonii we Włoszech działających w branżach: informatycznej oraz turystycznej. Wszystkie koszty związane z pobytem za granicą i stażem zapewniono w ramach realizowanego projektu. Program przewidywał również wsparcie uczestników po powrocie do kraju, oferując dodatkowe kursy i zajęcia aktywizujące oraz trzymiesięczny staż pracy u podkarpackich firmach. Niezmiernym sukcesem stał się fakt, że większość uczestników projektu po jego zakończeniu uzyskało zatrudnienie u lokalnych pracodawców.

Pierwszy krok do pracy

Za przykład bardzo ciekawej inicjatywy angażującej młodzież do uzyskania dodatkowych kwalifikacji możemy podać projekt „Your First Step To Work” opierający się o aktywizację społeczno-zawodową osób młodych w formie staży zawodowych skierowanych do dziewięciu osób z Polski i Niemiec; w ramach projektu cyklicznego „Europejskie Innowacje Młodzieży”. W okresie 7-13.11.2016 r. odbyła się już II edycja  programu praktyk zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej dzięki wsparciu finansowym programu PNWM - Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży. W ramkach projektu kadra EURES PWK OHP nawiązała ścisłą współpracę z niemieckim biurem pracy Bundesagentur für Arbeit Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) International Placement Services Bavaria oraz instytucją edukacyjną Chiemgauer Schulbauernhof e.V./ Gruppenhaus Seiml-Hof z Niemiec. Owocem współpracy międzyinstytucjonalnej stał się wspólny wniosek projektowy, który w swym zakresie objął ściśle dopasowane formy wsparcia do potrzeb późniejszych beneficjentów projektu. Istotnym punktem projektu była również zrealizowana wizyta studyjna  kadry EURES w dniach 20-27.10.2016 r. z udziałem prelegentów z PWK OHP, International Placement Services Bavaria w instytucji partnerskiej Chiemgauer Schulbauernhof e.V. w Bawarii – podczas której omówione zostały wszystkie szczegóły programu, który w okresie późniejszym był realizowany przez młodzież.

W ramach komplementarności usług oferowanych oraz utrzymania rezultatów projektu w roku 2017 r. został przygotowany i złożony wniosek projektowy do instytucji PNWM w celu realizacji kolejnej edycji projektu w okresie 14-27.08.2017 r. Młodzież dzięki udziałowi w tej formie wymienny międzynarodowej ma szansę nie tylko zdobyć niezbędną praktykę zawodową ale również nauczyć się podstaw języka obecnego w celu zwiększenia swoich kwalifikacji i zdobycia wymarzonego zatrudnienia po zakończeniu edukacji.  

Partnerstwo strategiczne szansą dla młodzieży - HEARTH

Dużą szansę na wdrażanie skutecznych programów aktywizujących zawodowo młodzież i osoby pracujące z młodzieżą stanowią projekty realizowane w ramach programu „ERASMUS+”. W tym właśnie programie znalazła swoją szansę Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie wnioskując o dofinansowanie na realizację projektu „HEARTH” w roli partnera realizacyjnego partnerstwo strategiczne z Włoską instytucją młodzieżową.  Projekt przewiduje Kompleksowe szkolenie dwóch trenerów pracowników PWK OHP oraz innych trenerów z poszczególnych państw uczestniczących w projekcie. Beneficjentami projektu jest grupa dwudziestu uczestników Hufców Pracy dla których projekt przewiduje liczne warsztaty i treningi społeczno-zawodowe - uzyskując wsparcie w dziedzinie mobilność zawodowej w krajach UE.

Docelowo projekt zakończy się przygotowaniem podręcznika metodologicznego w zakresie promocji mobilności zawodowej, który wspólnymi siłami przygotują trenerzy zawodowi oraz jego uczestnicy.

Powodów dla których warto brać udział w projektach międzynarodowych jest wiele. Osoby młode niejednokrotnie chce przeżyć swoją „przygodę życia” z wpływem na lepszy start zawodowy w gronie nowych przyjaciół, poznając inną kulturę kraju do którego wyjeżdżają. Bezsprzecznie udział w projektach międzynarodowych stwarza niezaprzeczalną szansę na pierwszy krok w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji na rynku europejskim; tak cenionych przez krajowych pracodawców. Serdecznie zachęcamy do udziału w wszelkich formach projektów angażujących do zdobywania nowych doświadczeń i praktyki zawodowej, to właśnie ta praktyka może wyróżnić Cię z pośród innych i wpłynąć na sukces w podjęciu Twojego pierwszego zatrudnienia.

 

Przydatne strony i portale:

http://www.eurodesk.pl/

http://erasmusplus.org.pl/

http://www.pnwm.org/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/919771364_pl

 

Autor: Hubert Podgórny


Widok zawartości stron Widok zawartości stron