Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chcesz zatrudnić młodocianego?

Do pobrania: formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy: plik PDF, plik DOC.

Polskie prawo umożliwia zatrudnienie osoby niepełnoletniej tylko wtedy, gdy ukończyła ona 15 rok życia. Nazywana jest wówczas młodocianym pracownikiem, aż do momentu 18 urodzin.

 

Warunkiem zatrudnienia młodocianych jest:

• ukończenie przez nich co najmniej ośmioletniej szkoły podstawowej,
• otrzymanie i okazanie świadectw lekarskich, stwierdzających, że praca, którą będą wykonywać, nie zagraża ich zdrowiu.

WAŻNE! Zgodę na zatrudnienie osoby młodocianej musi wyrazić przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

 

Przygotowanie zawodowe

W celu przygotowania zawodowego pracodawca zawiera umowę o pracę, która określa warunki pracy, w tym:

  • rodzaj przygotowania zawodowego (przygotowanie zawodowe młodocianych może odbywać się w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy),
  • czas i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
  • sposób dokształcania teoretycznego,
  • wysokość wynagrodzenia.
     

Nauka zawodu

Nauka zawodu jest przeznaczona dla młodzieży posiadającej ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową, uczącej się w I, II i III klasie szkoły branżowej I stopnia albo uczestniczącej w kursach.

Udział w takiej formie edukacji zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze i prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowania do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika. Nauka zawodu trwa 3 lata.

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy jest przeznaczone dla młodzieży uczęszczającej do VII lub VIII klasy szkoły podstawowej.

Udział w tej formie edukacji zawodowej prowadzi do zdobycia umiejętności stanowiących część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego przez uczestnika zawodu i trwa do ukończenia przez niego szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż 22 miesiące.

 

Zasady wynagradzania młodocianych

Stawka wynagrodzenia pracownika młodocianego zależy od poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest obliczana w stosunku procentowym do średniej płacy w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującej od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa wynosi:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 8%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 9%,
  • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 10%.

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 7% wynagrodzenia.

Sprawdź aktulane kwoty
 

Urlopy wypoczynkowe

Młodocianym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Po upływie 6 miesięcy  od rozpoczęcia pierwszej pracy młodocianemu przysługuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Po upływie roku pracy młodocianemu przysługuje 26 dni roboczych urlopu wypoczynkowego.

W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeśli prawo do urlopu nabył przed ukończeniem pełnoletności.

 

Ochrona zdrowia

Pracownik młodociany musi przejść wstępne badania lekarskie przed podjęciem pracy. Dodatkowo przechodzi badania okresowe i kontrolne w trakcie zatrudnienia. Jeśli lekarz stwierdzi, że dana praca zagraża zdrowiu młodej osoby, zobowiązuje pracodawcę do zmiany rodzaju wykonywanej przez nią pracy. Kiedy nie ma możliwości zmiany rodzaju pracy, pracodawca musi niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem młodocianym i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Pracodawca powinien przekazać informacje odnośnie ryzyka zawodowego, które jest związane z pracą wykonywaną przez pracownika młodocianego oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego. Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie prace może wykonywać młodociany pracownik.

 

Źródła:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy