Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Baza staży i praktyk na portalu praca.gov.pl

2017-10-18

Dodanie stażu lub praktyki w 5 krokach

Pracownik Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży telefonicznie skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji wniosku, a następnie zamieści go w Centralnej Bazie Ofert Pracy!

Zgłoszenie stażu lub praktyki

Pracodawcy, którzy są zainteresowani organizacją praktyk absolwenckich, praktyk dla uczniów lub studentów albo staży organizowanych przez samych pracodawców bez pomocy urzędu pracy, mogą po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie praca.gov.pl zamieścić bezpłatnie swoją propozycję w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP) udostępnianej przez ministra do spraw pracy. Baza gromadzi w jednym miejscu propozycje praktyk oraz staży, organizowanych zarówno we współpracy z urzędem pracy, jak i przez samych pracodawców.

Staż

Staż to forma zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, a często także pierwszego doświadczenia zawodowego. Staż adresowany jest głównie do osób, które ukończyły naukę szkolną, więc realizowany jest poza programem nauczania. Nie skupia się na nauce - zawiera jedynie elementy edukacji. Staż może być płatny lub bezpłatny, w zależności od rodzaju umowy zawartej pomiędzy stronami.

Proponowane w formularzu rodzaje umowy, w oparciu o które realizowany jest staż, to: umowa o pracę na czas określony, na zastępstwo lub na okres próbny, umowa – zlecenie oraz praktyka absolwencka (zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich). Jeśli żadna z tych form umowy nie odpowiada pracodawcy, istnieje możliwość wskazania innej formy umowy.

UWAGA!
Zgłaszany za pomocą formularza staż nie jest propozycją stażu, z którego korzystać mogą osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy. W ramach stażu zgłoszonego przy pomocy tego formularza urząd pracy nie wypłaci stażyście stypendium, przysługujące na podstawie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Praktyka

Praktyka to zdobycie umiejętności praktycznych przez ucznia lub studenta u pracodawcy. Praktyki są obowiązkowym etapem kształcenia, np. w trakcie studiów i są wpisane w program nauczania, dlatego zakres praktyki powinien być uzgodniony przez pracodawcę ze szkołą lub uczelnią.  Praktyka, tak samo jak staż, może być płatna lub bezpłatna, w zależności od rodzaju umowy zawartej pomiędzy stronami. Dopuszczalne są również te same umowy.

Za pomocą tego samego formularza można zamieścić również propozycję odbycia praktyki absolwenckiej. W przypadku praktyki płatnej, odbywanej na podstawie ustawy o praktykach absolwenckich, wynagrodzenie nie może być wyższe niż dwukrotna wysokość  minimalnego wynagrodzenia, a praktykantami mogą być osoby, które nie ukończyły 30. roku życia.

Elementy formularza

Złożenie propozycji stażu lub praktyki nie wymaga zakładania konta na portalu praca.gov.pl. Wystarczy wejść na stronę i wypełnić  formularz dostępny po wybraniu opcji „Zgłoszenie oferty pracy, staży lub praktyk” - "Zgłoszenie stażu lub praktyki (PSZ-ZOPS)".

Wypełnienie formularza jest proste. W pierwszej kolejności należy podać dane identyfikacyjne pracodawcy, dane dotyczące prowadzonej działalności, czyli: formę prawną, PKD, liczbę zatrudnionych pracowników oraz dane adresowe siedziby firmy, a jeśli miejsce odbywania stażu lub praktyk będzie inne niż siedziba, to adres wykonywania pracy.

W przypadku informacji dotyczących stażu lub praktyk wymagane są takie same treści jak w ofercie pracy: nazwa zawodu, stanowisko, oczekiwania względem kandydata: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, znajomość języków obcych. Należy również podać system czasu pracy, system wynagradzania oraz sposób aplikowania. Dodatkowo pracodawcy zobowiązani są wskazać ogólny zakres zadań, cele edukacyjne oraz przewidziany zakres wiedzy i umiejętności, jakie nabędzie stażysta lub praktykant, jak również sposób ich potwierdzenia. Wymagane jest również podanie danych dotyczących opiekuna stażysty/praktykanta.

Tak jak w przypadku oferty pracy zamieszczanej w urzędzie pracy, pracodawca zobowiązany jest oświadczyć, że w okresie ostatnich 365 dni nie był karany lub skazany za naruszenie przepisów prawa pracy lub nie jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Dodatkowe wskazówki

Wszystkie elementy, które są niezbędne do wypełnienia, system podświetla na czerwono, dodatkowo czerwoną gwiazdką oznaczono dane obowiązkowe, pozostałe niepodświetlone i niewypełnione nie wpłyną na możliwość wysłania formularza.

Jeśli przycisk  Wydruk jest nieaktywny, oznacza to, że formularz nie jest prawidłowo wypełniony. W celu sprawdzenia, które dane należy uzupełnić lub poprawić, należy otworzyć ikonkę w prawym górnym rogu strony Nawigację formularza (). Na liście przy poszczególnych sekcjach formularza będzie widoczny znak (!) przy sekcji, w której należy dokonać uzupełnienia:

  • kolor czerwony oznacza konieczność wypełniania pola obowiązkowego w danej sekcji, w przeciwnym wypadku formularz nie zostanie wysłany;
  • kolor pomarańczowy wskazuje na potrzebę uzupełnienia danych w tej sekcji, jednak mimo braku ich wypełnienia, formularz może zostać wysłany.

Publikacja stażu lub praktyki

Wysłany formularz z propozycją stażu lub praktyki jest weryfikowany przez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM).

Po wpłynięciu formularza pracownik ECAM kontaktuje się telefonicznie z nadawcą, weryfikuje wprowadzone dane i upewnia się, że pracodawca zrozumiał wszystkie warunki współpracy, a następnie akceptuje propozycję i udostępnia ją na stronie CBOP.