Wydawca treści Wydawca treści

CHCESZ SKOŃCZYĆ SZKOŁĘ I ZDOBYĆ ZAWÓD?

 

Ogólne kryteria przyjęcia uczestnika

1. Do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP przyjmowana jest młodzież z terenu całego kraju, w zależności od potrzeb indywidualnych kandydatów oraz typu jednostek OHP oferujących określone oferty wsparcia edukacyjnego.

2. Postępowanie rekrutacyjne względem kandydata rozpoczyna się w oparciu o indywidualne zgłoszenie, bądź wniosek lub opinię wydaną przez: pedagoga szkolnego, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, rodziców lub opiekunów prawnych, pracowników pomocy społecznej, policję, sąd.

3. Podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP jest, co do zasady:

 • ukończone minimum 15 lat życia i nieukończony 18 rok życia,

 • młodzież, która nie ukończyła 15. roku życia, może być rekrutowana wyłącznie w przypadkach określonych w art. 191 §21-27 Kodeksu pracy, kiedy prawo dopuszcza wyjątkowo zatrudnianie tych młodych osób w celu przygotowania zawodowego,

 • osoby, które w bieżącym roku ukończyły szkołę podstawową i 18. rok życia mogą być rekrutowane do OHP w celu realizacji nauki zawodu,

 • trudna sytuacja życiowa spowodowana np.:

  • niepowodzeniami szkolnymi, opóźnieniem w nauce, niespełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;

  • trudną sytuacją materialną,

  • pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy,

  • sieroctwem naturalnym lub społecznym.

4. Przyjmowanie młodzieży do jednostek organizacyjnych OHP odbywa się w terminach przyjęć do odpowiednich typów szkół. 

Zasady i kryteria rekrutacji

Ogólne zasady rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP:

 • uczestnictwo młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy jest dobrowolne i nieodpłatne,

 • grupą docelową działań rekrutacyjnych OHP jest młodzież zagrożona marginalizacją lub wykluczeniem społecznym, która z powodu różnego rodzaju uwarunkowań ma ograniczone możliwości na płynne przejście przez system edukacji i wejście na rynek pracy,

 • przyjęcia uczestników odbywają się na okres realizacji nauki w szkole lub przygotowania zawodowego w formach pozaszkolnych,

 • kandydaci na uczestników OHP mogą ubiegać się o przyjęcie do ośrodka stacjonarnego (zapewniającego zakwaterowanie i całodobową opiekę wychowawczą) lub jednostki niestacjonarnej,

 • młodzież przyjmowana jest z terenu całego kraju, w zależności od potrzeb indywidualnych kandydatów oraz oferty jednostek OHP,

 • przyjęcie młodzieży może nastąpić na wniosek rodziców/opiekunów prawnych i rozpoczyna się w oparciu o indywidualne zgłoszenie bądź wniosek lub opinię wydaną przez: pedagoga szkolnego, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, pracowników pomocy społecznej, policję, sąd,

 • rekrutowanej młodzieży oferowane jest wsparcie edukacyjno-wychowawcze jednostek OHP w zakresie kształcenia w formach zgodnych z ustrojem szkolnym określonych przepisami prawa oświatowego,

 • w przypadku, gdy u kandydata do OHP stwierdza się potrzebę objęcia go pogłębionymi oddziaływaniami psychologiczno-pedagogicznymi i wychowawczymi, każdorazowo winien on być kierowany do stacjonarnych ośrodków szkolenia i wychowania lub centrów kształcenia i wychowania.

Kryteria kwalifikacji uczestników na miejsca stacjonarne (z zakwaterowaniem obowiązują dodatkowo oprócz ww. ogólnych kryteriów):

 • w procesie kwalifikacji uczestników do jednostek na miejsca stacjonarne należy przyjąć zasadę, iż pierwszeństwo w przyjęciu do jednostki z zakwaterowaniem mają kandydaci o najtrudniejszej sytuacji materialnej,

 • do jednostek z zakwaterowaniem rekrutowana jest młodzież, która posiada miejsce zamieszkania odległe od jednostki stacjonarnej na tyle, iż w sposób znaczący utrudnia to lub całkowicie uniemożliwia codzienny dojazd uczestnika na zajęcia szkolne lub do pracy.

 

 

Czym różni się przyuczenie do zawodu od nauki zawodu?

Prawo polskie przewiduje dwie formy przygotowania zawodowego w zakładzie pracy. Różnią się one poziomem posiadanego wykształcenia oraz długością trwania nauki.

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Przeznaczone jest dla młodzieży uczęszczającej do VII i VIII klasy szkoły podstawowej.

Warto także wiedzieć, że przyuczenie do wykonywania określonej pracy:

 • musi być poprzedzone zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

 • przygotowuje do pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego, posiadającego określone umiejętności,

 • w ramach OHP może trwać do 22 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole podstawowej,

 • kończy się egzaminem sprawdzającym, organizowanym przez pracodawcę,

 • młodocianemu odbywającemu przyuczenie przysługuje wynagrodzenie (nie mniej niż 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

   

Nauka zawodu

Przeznaczona jest dla młodzieży posiadającej ukończoną VIII klasę szkoły podstawowej, uczącej się w szkole branżowej albo uczestniczącej w kursach.

Należy też pamiętać, że:

 • nauka zawodu musi być poprzedzona zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

 • nauka zawodu trwa 36 miesięcy, 

 • dopuszczalne jest zatrudnienie tylko przy pracach objętych programem nauki zawodu,

 • nauka zawodu kończy się egzaminem na tytuł kwalifikacyjny,

 • w przypadku nieotrzymania promocji do następnej klasy lub nie ukończenia szkoły z powodu niezłożenia egzaminu, pracodawca na wniosek młodocianego może przedłużyć czas trwania nauki zawodu o 12 miesięcy (w celu dokończenia nauki w szkole) lub o 6 miesięcy (w innych uzasadnionych przypadkach),

 • w czasie nauki zawodu młodocianemu przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zasadą, że im wyższa jest klasa tym większe wynagrodzenie (od minimum 8% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w klasie I do minimum 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w klasie III),

 • egzamin zawodowy jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest warunkiem uzyskania świadectwa branżowej szkoły I stopnia.

Sprawdź aktualne kwoty.

 

Dokąd się zgłosić?

Jednostki, do których możesz zgłosić się, by rozpocząć naukę zawodu:

 • CKiW – Centra Kształcenia i Wychowania,

 • OSiW – Ośrodki Szkolenia i Wychowania,

 • HP – Hufce Pracy.

 

Aktualny wykaz jednostek znajdziesz na stronie https://ohp.pl/nasze-jednostki.

Przyjmowanie młodzieży do jednostek organizacyjnych odbywa się w terminach przyjęć do odpowiednich typów szkół.

O dokumentach potrzebnych przy rekrutacji przeczytasz TUTAJ.

Aktualną ofertę zawodów w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania znajdziesz TUTAJ.


Edukacja Edukacja