Wydawca treści Wydawca treści

Chcesz skończyć szkołę i zdobyć zawód?

2015-10-14

Połącz naukę z pracą! Ucz się i zarabiaj jednocześnie!

OHP umożliwia młodzieży mającej problemy edukacyjne kontynuowanie nauki w połączeniu z wykonywaniem pracy, za którą otrzymuje się wynagrodzenie. Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.

Kto może skorzystać z oferty OHP?

Z oferty OHP może skorzystać młodzież, która:

 • ukończyła 15 rok życia, ale nie skończyła 18 lat,

 • ma problemy w szkole – powtarzała klasy,

 • ma trudną sytuację życiową, która może być przyczyną niepowodzeń szkolnych,

 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia przygotowania zawodowego.

Nauka w OHP

Naukę w OHP można podjąć zarówno w trybie stacjonarnym (mieszkając w internacie), jak i w trybie niestacjonarnym (dochodząc/dojeżdżając na zajęcia z domu).

Przy podjęciu starań o bezpłatny pobyt w internacie (zakwaterowanie, wyżywienie i całodobową opiekę) pierwszeństwo ma młodzież:

 • pochodząca z rodzin mających trudności materialne i wychowawcze,

 • opóźniona w nauce, które nie uczęszcza do szkoły i nie posiada żadnego wyuczonego zawodu.

Czym różni się przyuczenie do zawodu od nauki zawodu?

Prawo polskie przewiduje dwie formy przygotowania zawodowego w zakładzie pracy. Różnią się one poziomem posiadanego wykształcenia oraz długością trwania nauki.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Przeznaczone jest dla młodzieży uczęszczającej do VII i VIII klasy szkoły podstawowej lub III klasy gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub gimnazjum dla dorosłych (do momentu wygaśnięcia tej formy szkolnej ze względu na reformę edukacji).

Warto także wiedzieć, że przyuczenie do wykonywania określonej pracy:

 • musi być poprzedzone zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

 • przygotowuje do pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego, posiadającego określone umiejętności,

 • w ramach OHP może trwać do 22 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia nauki w gimnazjum/szkole podstawowej,

 • kończy się egzaminem sprawdzającym, organizowanym przez pracodawcę,

 • młodocianemu odbywającemu przyuczenie przysługuje wynagrodzenie
  (nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Nauka zawodu

Przeznaczona jest dla młodzieży posiadającej ukończone gimnazjum lub VIII klasę szkoły podstawowej, uczącej się w szkole branżowej lub w zasadniczej szkole zawodowej (do momentu wygaśnięcia tej formy szkolnej ze względu na reformę edukacji) albo uczestniczącej w kursach.

Należy też pamiętać, że:

 • nauka zawodu musi być poprzedzona zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

 • nauka zawodu trwa 36 miesięcy, 

 • dopuszczalne jest zatrudnienie tylko przy pracach objętych programem nauki zawodu,

 • nauka zawodu kończy się egzaminem na tytuł kwalifikacyjny,

 • w przypadku nieotrzymania promocji do następnej klasy (w ZSZ lub szkole branżowej) lub nie ukończenia szkoły z powodu niezłożenia egzaminu, pracodawca na wniosek młodocianego może przedłużyć czas trwania nauki zawodu o 12 miesięcy (w celu dokończenia nauki w szkole) lub o 6 miesięcy (w innych uzasadnionych przypadkach),

 • w czasie nauki zawodu młodocianemu przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zasadą, że im wyższa jest klasa tym większe wynagrodzenie (od minimum 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w klasie I do minimum 6 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w klasie III).

Sprawdź aktualne kwoty.

Dokąd się zgłosić?

Jednostki, do których możesz zgłosić się, by rozpocząć naukę zawodu:

 • CKiW – Centra Kształcenia i Wychowania,

 • OSiW – Ośrodki Szkolenia i Wychowania,

 • ŚHP – Środowiskowe Hufce Pracy,

 • HP – Hufce Pracy.

Aktualny wykaz jednostek znajdziesz tutaj.

Przyjmowanie młodzieży do jednostek organizacyjnych odbywa się w terminach przyjęć do odpowiednich typów szkół.

O dokumetnach potrzebnych przy rekrutacji przeczytasz w zakładce obok (na górze po prawej stronie "Wymagane dokumenty").

Akutalną ofertę zawodów w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania także znajdziej w zakładce obok (na górze po prawej stronie "Oferta zawodów").


Edukacja Edukacja