Jak pomagamy?

Przejdź do zawartości

Wydawca treści Wydawca treści

Strefa rekrutacji

 

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

OHP, czyli Ochotnicze Hufce Pracy, to instytucja państwowa o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowana przez Ministra właściwego ds. pracy.

Głównym zadaniem OHP jest organizacja kompleksowego wsparcia młodzieży w zakresie jej aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym:

 • wychowania,
 • kształcenia zawodowego,
 • szkoleń zawodowych,
 • planowania indywidualnej ścieżki zawodowo-edukacyjnej,
 • zatrudnienia.

Ochotnicze Hufce Pracy wspierają młodych ludzi w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych. Stwarzają im warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie, niezależnie od sytuacji materialnej.

Kadra OHP dba o to, aby młodzież ukończyła naukę i jednocześnie zdobyła zawód, który będzie mogła wykonywać w przyszłości.

 

Jednostki organizacyjne OHP

Jednostki organizacyjne OHP ze względu na formy udzielanego wsparcia dzielą się  na:

 • opiekuńczo-wychowawcze – dla młodzieży w wieku 15-18 lat,
 • świadczące usługi rynku pracy – dla młodzieży w wieku 15-25 lat.

Jedną z podstawowych zasad OHP jest zapewnienie młodzieży dostępu do usług o jednakowym standardzie jakości, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Wszystkie działania świadczone przez jednostki opiekuńczo-wychowawcze i jednostki rynku pracy są bezpłatne.

Uczestnictwo w OHP jest całkowicie dobrowolne!

 

Adresaci wsparcia

OHP obejmuje wsparciem trzy grupy młodzieży:

 • Młodzież w wieku 15-18 lat, mającą trudności w nauce, pragnącą uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. W tej grupie znajdują się młodzi ludzie, którzy z uwagi na bariery materialne i rodzinne nie mieli warunków do kontynuowania nauki, potrzebują instytucjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów społecznych i rodzinnych oraz możliwości wyrównania szans na udany start w dorosłe życie,
 • Młodzież w wieku 18-25 lat, nie posiadającą kwalifikacji zawodowych, bezrobotną, poszukującą pracy, potrzebującą wsparcia w zakresie:
 1. poradnictwa zawodowego,
 2. szkolenia zawodowego,
 3. uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania,
 4. pośrednictwa pracy.
 • Uczniów i studentów, którzy chcą podjąć pracę krótkoterminową lub sezonową.
   

Doświadczona kadra

Wychowawcy, doradcy zawodowi i pośrednicy pracy zatrudnieni w OHP posiadają wieloletnie doświadczenie i praktykę. Dzięki temu młodzież objęta opieką OHP może spokojnie powierzyć im swoje troski i potrzeby.

Działania wychowawcze realizowane w OHP tworzone są w oparciu o atmosferę wzajemnego szacunku, partnerskiej współpracy, odpowiedzialności oraz forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Jednocześnie wspomagają wszechstronny rozwój osobowy uczestników, umożliwiając im osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości.

Każdy uczestnik OHP ma zdiagnozowane potrzeby, predyspozycje oraz preferencje, aby dobrać najlepsze oddziaływania edukacyjne i zajęcia wychowawcze. Zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy wychowawczej, w której wychowawca pomaga w procesie adaptacji i integracji oraz stymuluje jego rozwój, doradza metody samodzielnej edukacji, aktywizuje do nauki i pracy oraz je monitoruje.

W ramach opieki wychowawczej uczestnik ma zapewniony ścisły kontakt z nauczycielami szkoły, w której odbywa kształcenie, osobami realizującymi przygotowanie zawodowe, w tym również z instruktorami praktycznej nauki zawodu, a także z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Może też korzystać w czasie wolnym od zajęć szkolnych i praktycznych z różnorodnej oferty edukacyjnej.

Każda z form zajęć wychowawczych wynika z określonych standardów jakości działań opiekuńczo-wychowawczych. Standardy te zapewniają każdemu uczestnikowi poszanowanie i przestrzeganie przysługujących mu praw, określonych w regulaminach oraz ofercie edukacyjnej OHP.

Całokształt oferty wychowawczej zapewnia młodzieży bezpieczeństwo i ochronę jej przed krzywdzeniem oraz umożliwia bezpłatny udział:

 • w lokalnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich programach wychowawczych; warsztatach profilaktycznych;
 • zajęciach edukacji kulturalnej, artystycznej, filmowej, historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej;
 • treningach zapobiegania agresji i autodestrukcji;
 • spotkaniach integracyjnych;
 • warsztatach plastycznych i fotograficznych;
 • zajęciach sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
 • akcjach charytatywnych i wolontariackich.

 

Z kim współpracuje OHP?

Współpracujemy z:

 • rodzicami młodzieży uczestniczącej w OHP,
 • pracodawcami,
 • instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz młodzieży,
 • jednostkami samorządu terytorialnego,
 • szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • innymi osobami zainteresowanymi pomocą młodzieży lub współpracą z OHP.
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka