Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników

UWAGA! Szczegółowe informacje na temat refundacji i wnioski do pobrania dostępne są na stronach poszczególnych komend wojewódzkich OHP.

Jeżeli pracodawca chce zatrudnić młodocianego pracownika w celu nauki zawodu, może ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. W tym celu musi złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, właściwego ze względu na miejsce odbywania nauki zawodu przez młodocianego. Po spełnieniu wszystkich warunków zostaje zawarta z pracodawcą umowa o refundację. Wysokość refundacji i terminy składania wniosków są dokładnie określone.

Kto dokonuje refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Art.12 ust.6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
„Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem wykazu zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15, do wysokości najniższych stawek, określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w okresie, za który jest dokonywana refundacja na podstawie umowy zawartej z pracodawcą lub organizacją zrzeszającą pracodawców.”

Czy refundacja jest pomocą de minimis?

Zgodnie z delegacją ustawową, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników stała się od 1 lipca 2014 roku pomocą de minimis. Limit pomocy de minimis wynosi 200 000 Euro na 3 lata (wliczając w to bieżący rok kalendarzowy i dwa lata poprzedzające).

Jakie są procedury ubiegania się o refundację?

Procedury ubiegania się o refundację reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem MPiPS pracodawca, który zatrudnia młodocianych w celu nauki zawodu i chce ubiegać się o refundację, musi spełniać określone warunki:

  • zatrudnić młodocianych w zawodach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

  • spełniać warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych,

  • złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację wraz z kopiami umów o pracę zawartymi z młodocianymi pracownikami.

Kiedy składa się wnioski o refundację?

Wniosek o zawarcie umowy o refundację wraz z kompletem dokumentów, pracodawcy zatrudniający młodocianych w formie szkolnej mogą składać w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

Natomiast jeśli kształcenie ma się odbywać w formach pozaszkolnych wnioski można składać do 20 dnia każdego miesiąca.

Pierwszy wniosek rozliczeniowy pracodawca może złożyć po odesłaniu podpisanej umowy o refundację do WK OHP oraz spełnieniu wszystkich kryteriów wymaganych do rozliczenia wniosku.

Sprawdź aktualne kwoty.

Warto wiedzieć

W przypadku terminów składania wniosków o zawarcie umowy o refundację istnieją odstępstwa. Określają one, w jakich sytuacjach pracodawca może ubiegać się o zawarcie umowy o refundację poza terminami wynikającymi z rozporządzenia. Dotyczy to przypadków, w których umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z młodocianym pracownikiem z powodu:

  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,

  • reorganizacji poprzedniego zakładu pracy uniemożliwiającej dalsze przygotowanie do zawodu,

  • wydania orzeczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do kontynuowania nauki w danym zawodzie.

OHP zawiera umowę z pracodawcą na okres od dnia, w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe u danego pracodawcy, zgodnie z umową o pracę, do dnia zakończenia przygotowania zawodowego zgodnie z programem.

W przypadku powtarzania roku przez młodocianego refundacja nie przysługuje.

Wniosek musi spełniać określone warunki formalne. W przypadku braków formalnych pracodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia. Wszystkie wzory dokumentów znajdują się na stronach internetowych Wojewódzkich Komend OHP.

Po podpisaniu umowy o refundację pracodawca może występować z wnioskami o wypłatę refundacji w terminach określonych w umowie. Najczęściej wypłaty refundacji realizowane są w systemie kwartalnym.

Co dołączyć do wniosku o wypłatę refundacji?

Do wniosku o wypłatę refundacji pracodawca jest zobowiązany dołączyć:

  • kopię imiennej listy płac,

  • kopię deklaracji ZUS, potwierdzającej opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich zatrudnionych pracowników.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy

Pracodawca Pracodawca