Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informator na temat warunków życia i pracy w Danii

 

Informacje ogólne

Oficjalna nazwa państwa to Królestwo Danii. Położone jest w Europie Północnej i jest najmniejszym z państw nordyckich, do których zaliczają się również Norwegia, Szwecja, Islandia i Finlandia. Dania znajduje się pomiędzy 2 morzami – Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim na Półwyspie Jutlandzkim.  Od południa sąsiaduje z Niemcami oraz ze Szwecją przez cieśninę Sund. W jej skład wchodzą również Grenlandia i Wyspy Owcze oraz blisko 406 wysp rozproszonych na obszarze cieśnin Duńskich. Długość linii brzegowej sięga 7314 km, a całkowita powierzchnia kraju wynosi 43 098 km2. Dania podzielona jest na 5 regionów (Jutlandia Północna, Jutlandia Środkowa, Dania Południowa, Region Stołeczny, Zelandia) i 98 gmin. Stolicą państwa jest Kopenhaga.

Danię zamieszkuje 5 668 743 osób nie wliczając mieszkańców Wysp Owczych i Grenlandii, natomiast gęstość zaludnienia wynosi 131 osób/km2. W stolicy państwa - Kopenhadze liczba ludności sięga około 1,214 miliona osób. Południowa część Danii jest niemieckojęzyczna. Państwo jest zamieszkiwane przede wszystkim przez Duńczyków, którzy stanowią 94,3% całości populacji, poza tym spotkać tutaj można Norwegów, Szwedów, Anglików, Turków, Niemców, Polaków i obywateli byłej Jugosławii. Językiem urzędowy jest język duński. Język angielski jest najbardziej znanym językiem obcym, natomiast wielu mieszkańców zna także język niemiecki. Walutą obowiązującą jest korona duńska (krone), która dzieli się na 100 ore.

Dania jest monarchią konstytucyjną od 5 czerwca 1849 roku co czyni ją najstarszą europejską monarchią. Królowa Małgorzata II jest głową państwa. Władza ustawodawcza sprawowana jest przez jednoizbowy parlament nazywany Folketing wybierany na 4-letnią kadencję. W skład parlamentu wchodzi 179 deputowanych.

Dania położona jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego typu morskiego. Lato bywa chłodne ze znaczną ilością opadów, natomiast zimy są łagodne i krótkie. Roczna ilość opadów oscyluje między 550 mm a 800 mm w zależności od części kraju – na Półwyspie Jutlandzkim opady są wyższe niż na wyspach.

 

Słów kilka o duńskim rynku pracy

Ze względu na członkostwo Danii w Unii Europejskiej i przepisy o swobodzie przepływu pracowników i usług każda osoba, która podejmuje tam pracę, ma prawo mieszkać na terenie państwa, bez obowiązku ubiegania się o pozwolenie na pobyt i pracę. W takim przypadku  jedynie wymagane jest uzyskanie potwierdzenia zameldowania od regionalnej administracji rządowej.

Osobom poszukującym pracy w Danii mogą towarzyszyć członkowie rodzin pod warunkiem, że zostanie przedstawiony akt ślubu, akt urodzenia lub inny dokument, który poświadczy pokrewieństwo. Wymagana jest również wiza, jeżeli osoba pochodzi z państwa, w którym jest konieczna wiza wjazdowa do Danii. Obywatel Unii Europejskiej może przebywać w Danii najdłużej 3 miesiące a osoba poszukująca pracy najdłużej do 6 miesięcy spełniając warunek, że utrzyma się samodzielnie.

 

Poszukiwany/poszukiwana, czyli jakie zawody są w danii deficytowe

Branża medyczna to branża, na którą stawia duński rynek pracy. Poszukiwani są lekarze, pielęgniarki, opiekuni osób starszych, sanitariusze, ratownicy i funkcjonariusze opieki społecznej. Popularna jest również branża gastronomiczna i hotelarstwo.

 

Przed wyjazdem do Danii pamiętaj o...

Aby dostać się na terytorium  Królestwa Danii wymagany jest dowód osobisty lub ważny paszport. W celach turystycznych maksymalnie można tutaj przebywać 3 miesiące. Jeżeli obcokrajowiec chce przebywać w Danii dłużej musi posiadać pozwolenie na pobyt. Aby zdobyć takie pozwolenie obywatele UE mogą dokonać rejestracji w „Statsforvaltningen” czyli Urzędzie Regionalnym. Informacje są dostępne również w języku polskim na stronie www.statsforvaltning.dk. Jednym z warunków jest zarejestrowanie w urzędzie skarbowym i posiadanie numeru podatkowego. Należy zaznaczyć, iż za nielegalną pracę w Danii grozi kara grzywny albo kara pozbawienia wolności zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Sprawy wyjazdu, pobytu i pracy w omawianym kraju znaleźć można na stronach internetowych Ambasady RP w Kopenhadze a także na duńskich stronach Ministerstwa Zatrudnienia, Urzędu ds. Cudzoziemców, stronie www.workinfo.dk, Inspekcji Pracy, Agencji ds. Rynku Pracy, Zrzeszenia Związków Zawodowych 3F, WorkInDenmark. Na niektórych stronach jest dostępna wersja w języku polskim.

 

Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych

Dokumenty, które dotyczą wykształcenia oraz kwalifikacji nabytych w innym kraju niż Dania osoba zainteresowana kwestią uznawalności dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych może przesłać do Duńskiego Centrum Oceny Zagranicznych Kwalifikacji – CVUU. Dokumenty zostają wtedy ocenione pod kątem duńskiego rynku pracy. Centrum ocenia wykształcenie w nawiązaniu do duńskiego systemu edukacji, a następnie wydaje opinię. Taka procedura trwa zazwyczaj do miesiąca. Jeżeli istnieje taka potrzeba CVUU zleca kolejne ekspertyzy, co może wydłużyć czas otrzymania opinii o kolejne 3 miesiące.

Wiodącym językiem w firmach jest duński. Dlatego wskazane jest posiadanie dokumentów przetłumaczonych na ten język. Każdy magistrat w swojej ofercie daje możliwość nauki języka duńskiego dla osób spoza królestwa. W systemie dziennym lub wieczorowym zajęcia do 18 godzin w tygodniu mogą być bezpłatne – wymogiem jest posiadanie numeru CPR.

 

Warunki pracy - czyli co musisz wiedzieć o prawach pracownika!

W Danii nie istnieje akt prawny jakim jest kodeks pracy. Większość spraw w sektorze prywatnym w relacji pracodawca-pracownik zostało przyjętych w umowie głównej między Duńską Konfederacją Pracodawców a Duńską Federacją Związków Zawodowych. Umowa ta obejmuje takie zagadnienia jak maksymalny wiek emerytalny, wymiar czasu pracy, minimalny czas urlopu, okres wypowiedzenia oraz prawo do urlopu macierzyńskiego. Umowę można poddać negocjacji raz na 4 lata z wyjątkiem kwestii wzrostu wynagrodzenia, którą negocjuje się co 2 lata. Wartym dodania jest fakt, iż w Danii pozycja związków zawodowych jest bardzo silna i należy do nich więcej niż 80% osób czynnych zawodowo.

Umowy na czas określony w Danii powinny być zawierane w wersji pisemnej między agencją pracy a pracownikiem. Niestety brak jest prawa obowiązującego, które reguluje czas trwania oraz sposób odnawiania tego rodzaju umów.

Jeżeli stosunek pracy trwa dłużej niż miesiąc i dłużej niż 8 godzin tygodniowo należy przestrzegać kilku regulacji. Pracodawca zobowiązany jest do podania pracownikowi następujących warunków pracy: miejsca pracy, nazwy i adresu pracownika i pracodawcy, charakterystykę pracy, termin rozpoczęcia umowy o pracę, czas trwania umowy, wynagrodzenie za urlop oraz informacje o dniach wolnych od pracy, okresie wypowiedzenia, warunkach płatności wynagrodzenia, godzinach pracy, układach zbiorowych regulujących dany rodzaj pracy.

W momencie kiedy pracodawca kieruje pracownika do jednego lub kilku państw do pracy, która przekracza 1 miesiąc, powinien on dostać przed wyjazdem dokumenty dotyczące jego zatrudnienia. Poza podstawowymi informacjami zawartymi w dokumentach, pracownik powinien zostać powiadomiony o czasie trwania pracy za granicą, walucie, w której będzie wypłacana płaca, warunkach powrotu do ojczyzny, informacje czy zostały sporządzone zaświadczenia związane z jego stanowiskiem i informacje o świadczeniach pieniężnych, które mogą być związane z pobytem w innym kraju.

Podobnie  jak w Polsce, pracownikowi należy się przerwa od pracy przynajmniej 11-godzinna w ciągu doby. W przypadku ponoszenia kosztów podróży lub pobytu poza domem przez pracownika umysłowego można uzyskać zwrot koniecznych wydatków od pracodawcy, który jest również zobowiązany do pokrycia ich części z góry.

Tydzień pracy w Danii niezależnie od sektora wynosi 37 godzin. Natomiast w zależności od konkretnych umów zbiorowych osoby pracujące na drugą i trzecią zmianę mogą uzyskać dodatkowe 2 godziny urlopu za każde 27 godzin pracy. Nadgodziny są na ogół płatne uwzględniając stawkę + 50% za pierwsze 3 godziny i stawkę + 100% za następne godziny oraz pracę w niedzielę i święta.

Każdemu pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 5 tygodni w ciągu roku. Rok urlopowy trwa od 2 maja każdego roku kalendarzowego do 30 kwietnia następnego roku. Pracownikom przysługuje 30 dni roboczych urlopu razem z sobotami z tym, że 18 dni urlopu nieprzerwanego musi zostać wykorzystane między 1 maja a 30 września. Zarówno prawo do urlopu jak i wynagrodzenia w tym czasie jest zagwarantowane ustawowo. W przypadku nie przepracowania całego roku kalendarzowego przysługuje prawo do częściowego urlopu, który wynosi około 2,08 dnia po każdym przepracowanym miesiącu.

W Danii nie jest określona minimalna płaca. Ewentualnie układy zbiorowe ustalają minimalne wynagrodzenia, ale w danej branży. Płaca ustalana jest zazwyczaj za godzinę, dzień lub miesiąc. Duńscy pracodawcy poszukują w Polsce zarówno specjalistów, jak i pracowników fizycznych.

 

Warunki życia w Danii

Ponad 50% Duńczyków posiada prywatne domy lub apartamenty. Wynajem mieszkania w Danii nie jest łatwym zadaniem szczególnie w dużych miastach. Ogłoszenia dotyczące tej kwestii można znaleźć w ogólnokrajowych i lokalnych gazetach. Jeżeli jednak uda nam się wynająć mieszkanie, należy zapłacić depozyt i 3 miesięczną zaliczkę. Okres wypowiedzenia umowy najmu podpisanej na czas nieokreślony zazwyczaj wynosi 1 miesiąc. Wzór takiej umowy jest do nabycia w większości księgarni. W przypadku kiedy czynsz jest wysoki a osoba ma niskie dochody można starać się o dotację mieszkaniową. Kupując nieruchomość w Danii można wziąć pożyczkę hipoteczną, która może wynosić nawet 80% wartości. Spłaca się ją zazwyczaj ratalnie do 30 lat a odsetki można odliczyć od podatku. Ceny nieruchomości zależą od lokalizacji i od sposobu rozliczania podatku dochodowego.

 

Transport

Polacy w Danii bez problemu mogą posługiwać się polskim prawem jazdy. Jeżeli jednak mamy w zamiarze zostać w Danii na dłużej warto wymienić prawo jazdy (bez obowiązku zdawania egzaminu) ze względów praktycznych. W przypadku braku prawa jazdy z państw UE/EOG i chęci lub konieczności zdobycia duńskiego dokumentu uprawniającego do jazdy, należy posiadać zameldowanie w Danii, cieszyć się dobrym zdrowiem oraz zdać test teoretyczny i praktyczny. Oba testy odbywają się w języku duńskim. Zdający może opłacić tłumacza, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Test teoretyczny prezentowany jest na slajdach a zdający udziela odpowiedzi pisemnie. Wyniki podaje się w niedługim czasie po zakończeniu testu. Test praktyczny odbywa się przy udziale egzaminatora, który może pytać o sprawy techniczne związane z samochodem.

Duńczycy mają bardzo dobrze zorganizowany transport publiczny, dlatego zachęcani są do zostawienia samochodu pod domem lub jeżdżenia na rowerze. Wiele ścieżek rowerowych zarówno w mieście jak i na wsi sprzyja rowerzystom. Poza tym Dania należy do państw, w których ten środek transportu zaliczany jest do wyjątkowo popularnych.

 

Edukacja

System edukacji w Danii podzielić można na następujące etapy: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia i szkolnictwo wyższe. Obowiązek nauki w Danii obejmuje  dzieci i młodzież między 6 a 16 rokiem życia.

Przedszkole jest opcją nieobowiązkową. Jeżeli jednak rodzice zdecydują się posłać swoją pociechę do tej placówki powinni wiedzieć, że jest ona trzyletnia i przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci w wieku 5 i 6 lat przygotowywane są do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Szkoła podstawowa (folkeskole) jest jednolita, bezpłatna i obowiązkowa. Czas trwania nauki wynosi 10 lat. Do klasy VII uczniów ocenia się poprzez wystawienie pisemnej opinii, natomiast od klasy VIII obowiązuje skala od 1 do 13 i obejmuje przedmioty zdawalne na egzaminie końcowym. Szkoła podstawowa kończy się nieobowiązkowym egzaminem, po nim którym młodzież może kontynuować naukę w klasie dziesiątej albo wybrać naukę w szkole średniej.

Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie mają możliwość wyboru nauki w gimnazjum lub szkole zawodowej. Gimnazjum jest ogólnokształcące i trwa 3 lata, natomiast szkoła zawodowa przygotowuje do podjęcia pracy. Uczniów, którzy zdecydowali się na naukę w klasie dziesiątej kształci się w dwu-trzyletnich szkołach specjalistycznych – dwuletnich gimnazjach i trzyletnich technikach.

Ostatnim ogniwem edukacji w Danii jest szkolnictwo wyższe.  Szkolnictwo to dzieli się na uniwersytety i kolegia. Studia na uniwersytetach podzielone są na 3 etapy: stopień bachelor, który trwa 3 lata, stopień magistra trwający dwa lata i stopień doktorski z publiczną obroną, który trwa 3 lata. Kolegia natomiast są ukierunkowane zawodowo z krótkim cyklem nauki trwającym od roku do 3 lat, albo długim cyklem nauki, który trwa od 3 lat do 4 lat. Studia w Danii są bezpłatne a uniwersytety w większości same decydują o ilości studentów, których przyjmują. Wyjątek stanowią tutaj kierunki: medycyna i stomatologia oraz kolegia kształcące nauczycieli. Jako ciekawostkę należy podać, iż najstarszą i największą uczelnią w Danii jest Uniwersytet w Kopenhadze, który został założony w 1479 roku.

 

Opieka medyczna

Wykaz lekarzy i dentystów, którzy działają w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej dostępny jest w Wydziałach Zdrowia i Spraw Społecznych w urzędach gminy nazywanych „Amtskommune”, w książce telefonicznej pod nazwą „Læger” a także na stronie internetowej: https://www.borger.dk/Sider/Laegevagten.aspx.

Lekarze zazwyczaj przyjmują od godziny 8.00 do 16.00. w pozostałych godzinach informacje o lekarzach dyżurujących uzyskać można pod numerem telefonu 118. Aby umówić się na wizytę lekarską w dniu roboczym między godziną 8 a 16 należy dzwonić pod numer 33 15 46 00, natomiast w pozostałe godziny pod numer tel. 70 13 00 41.

W przypadku leczenia szpitalnego, konieczne jest skierowanie od lekarza, ale w nagłych przypadkach można udać się bezpośrednio do szpitala pomijając skierowanie. Warto wspomnieć, że leczenie szpitalne jak i przewóz karetką w Danii jest bezpłatne. W przypadku transportu międzynarodowego wygląda już to troszkę inaczej – to pacjent ponosi całkowity koszt powrotu do Polski. W wyjątkowych okolicznościach osoba, która pobiera świadczenie ma prawo ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów międzynarodowego transportu sanitarnego w przypadku kontynuacji leczenia już rozpoczętego w innym państwie członkowskim.

 

Co robić w czasie wolnym?

Dania pomimo swojej niewielkiej powierzchni względem innych państw, może pochwalić się wieloma atrakcjami  turystycznymi skierowanymi często do całych rodzin – czyli do osób w każdym wieku. Atrakcje rozmieszczone są  nie tylko na części kontynentalnej państwa, ale także na wyspach.

Wśród najciekawszych należy wymienić:

 • Natur Borholm – multimedialne centrum przyrodnicze i edukacyjne, które w swojej ofercie zawiera m.in. kontakt z żywymi zwierzętami, podróże w maszynie czasu czy spacer po wzgórzu Klintebakken słynnym ze względu na to, że stanowi granicę geologiczną Europy. Dodatkowym atutem jest polski przewodnik.

 • Tivoli – to park rozrywki, który znajduje się w Kopenhadze czyli na wyspie Zelandii. Park jest znany nie tylko z ogromnej ilości atrakcji, ale również panującego tam wyjątkowy klimat. Tivoli jest traktowany jako obowiązkowa atrakcja podczas pobytu w duńskiej stolicy. Oferta parku jest bardzo bogata i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie – od spokojnych karuzel po ekstremalne kolejki przeplatane ze sklepikami, mikro browarem, punktami gastronomicznymi.

 • Bakken – również park rozrywki położony na Wyspie Zelandii w Klampenborgu w kompleksie parkowo-leśnym niedaleko stolicy Danii. Warto podkreślić, że jest to najstarszy park rozrywki na świecie założony w 1583 roku. Liczba różnorodnych atrakcji sięga setki i zaliczają się do nich diabelskie młyny, karuzele i kolejki. Zaplecze gastronomiczne jest również bardzo bogate. Park nie stoi w miejscu i cały czas się rozwija. Atrakcją dodaną jest jakże popularne kino 5D. Charakterystycznym wydarzeniem tutaj jest coroczny Światowy Kongres Mikołajów, który odbywa się latem i ma na celu debatę o Świętach Bożego Narodzenia, paradę po ulicach Kopenhagi i kąpiel w wodach Sundu oraz wybór Mikołaja Roku. Bakken gwarantuje wstęp wolny, jednak trzeba płacić za poszczególne atrakcje – w odróżnieniu od Tivoli.

 • BonBon-Land – to kolejne duńskie centrum rozrywki na południu Zelandii w miejscowości Holme-Olstrup. Atrakcje podobne są do tych z Tivoli i Bakken. Charakterystyczne jest Sven Svingarm – ogromne, obrotowe wahadło, które jest jedyną taką atrakcją w Europie i jedną z kilku na świecie.

 • Klify Mon i Geo Center Mons Klint – miejsce idealne do aktywnego wypoczynku i edukacyjno-rozrywkowych doznań. Znajduje się tutaj najwyższy nad Bałtykiem klif, którego wysokość sięga 130 metrów wysokości. Opisywane klify należą do najbardziej atrakcyjnych miejsc w Europie pod względem geologicznym, dlatego też w 2008 roku utworzono tutaj centrum przyrodniczo-edukacyjne Geo Center Mons Klint. W centrum można skorzystać z interaktywnych i multimedialnych ekspozycji, podziwiać skamieniałości, zrekonstruowane gady morskie, a także wziąć udział w warsztatach.

 • Lalandia – miejsce, w którym można spędzić zarówno kilka godzin jak i kilka dni ze względy na własną bazę domków w pełni wyposażonych. Lalandia to wielki aquapark, w którym nie brakuje basenów zewnętrznych, jacuzzi czy rwącej rzeki i małpiego gaju Monky Tonky Land. Poza tym wśród atrakcji jest sztuczne lodowisko, kręgle, minigolf, centrum fitness, hala sportowa oraz plaża i ścieżki rowerowe.

 • Park Safari Knuthenborg – warty zobaczenia park na obszarze ponad 600 hektarów – największy taki obiekt w Skandynawii. Wiele egzotycznych zwierząt żyje tutaj swobodnie. Dla bezpieczeństwa zwiedzanie jest możliwe tylko własnym samochodem lub specjalnymi wehikułami. Wśród zwierząt podziwiać można żyrafy, strusie, hipopotamy, bawoły, lamy, zebry, antylopy, bizony lemury i małpy. Nad bezpieczeństwem zwiedzających czuwa personel w okratowanych landroverach, jednak zwierzęta raczej nie zwracają uwagi na samochody z turystami.

 • Danfoss Universe – to nowoczesne centrum edukacyjno-rozrywkowe.  W tym niezwykłym miejscu prezentowany jest świat nauki i techniki, gdzie eksperyment jest podstawą wszystkiego. Można tutaj zobaczyć jak powstają gejzery, pioruny czy znaleźć się we wnętrzu wulkanu. Równie ciekawie jest w kolejnym obiekcie Danfoss Universe – Cumulus, gdzie znajduje się Bitland wypełniony technologiami cyfrowymi i pokazujący ich wpływ na nasze życie.

 • Ribe VikingeCenter – to atrakcja historyczna poświęcona Wikingom założona w najstarszym mieście Danii – Ribe, które niedawno obchodziło 1300-lecie. Jest to odtworzenie normańskiej osady, gdzie pokazane jest życie jak w średniowieczu. Normanowie byli znani nie tylko z postrachu jaki siali na kontynencie europejskim, ale również posiadali szereg talentów: żeglarski, rzemieślniczy czy kupiecki. Można wcielić się tam w wojowników wikińskich, spróbować swoich sił w wypiekaniu chleba, garncarstwie, strzelaniu z łuku czy wyrobie biżuterii. Najlepszym momentem na przyjazd do Ribe VikingeCenter jest czas jarmarku wikińskiego – Vikingemarked – trwającego tydzień i odbywającego się na początku maja.

 • Legoland i Lalandia – Znany w całej Europie park rozrywki położony w Billund. Centrum całego parku jest Miniland, który przedstawia świat w miniaturze i zbudowany jest z 20 milinów klocków Lego. Można się przechadzać pomiędzy całymi kwartałami kopenhaskiego portu Nyhavn, kowbojskiego miasteczka – Legoredo, Królestwa Rycerzy wraz z zamkiem, gdzie wieża mierzy 18 metrów wysokości a dodatkową atrakcją jest restauracja rodem ze Średniowiecza. Można również wziąć udział w bitwie morskiej na pirackich statkach używając armatek wodnych, zobaczyć świat Sea Life, zmierzyć się z nurtem Wikińskiej Rzeki, a nawet zdobyć prawo jazdy dla dzieci w szkole dla małych kierowców czy poszaleć na różnorodnych kolejkach. Odwiedzający Legoland często przyjeżdżają tutaj na 2 dni – w cenę pobytu wliczony jest wówczas bilet wstępu do parku. Nocować można w domkach albo w hotelu Legoland. Dodatkowo atrakcyjność podnosi Lalandia, czyli kompleks basenów podobny do wcześniej już opisanej Lalandii z Wyspy Lolland.

 • Loveparken Givskud ZOO Safaripark – to Park Lwów odwiedzany rocznie przez ponad 400 tysięcy gości. Podziwiać tutaj można także słonie, jaki, goryle, alpaki, żyrafy, wielbłądy, nosorożce, kapibary, gnu, zebry, antylopy i ptaki. Park przemierza się własnym samochodem, albo Safari Busem. Wydarzeniem wartym obejrzenia jest pora karmienia zwierząt.

 • Nordsoen Oceanarium – główną atrakcją jest akwarium o pojemności 4,5 miliona litrów wody morskiej. Obserwować można ławice ryb – makrele, śledzie, belony, jak również rekiny, płastugi, płaszczki i samogłowy, które często robią duże wrażenie na zwiedzających ze względu na wagę, która może sięgać 2 ton. Znajduje się tutaj wielu przedstawicieli fauny Morza Północnego rozproszonej po wielu akwariach i fokarium.

 

Gdzie szukać pomocy w razie nagłych wypadków?

Telefon alarmowy – 112
Numer kierunkowy z Polski do Danii: 00 45 (+ ośmiocyfrowy numer abonenta bez zera)
Numer kierunkowy z Danii do Polski 00 48 (+ ośmiocyfrowy numer abonenta bez zera lub dwucyfrowy numer + numer abonenta)
Informacja turystyczna w Kopenhadze: Bernstorffsgade 1, tel. +45 7022 2442, fax +45 70222452, e-mail: touristinfo@woco.dk
Policja w Kopenhadze: +45 33 25 14 48,
SOS Lotnisko w Kopenhadze +45 32 45 14 48

Ambasada RP w Kopenhadze
Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup
tel. (+45) 39 46 77 00
fax. (+45) 39 46 77 66
e-mail: mail@ambpol.dk

Wydział Konsularny
Richelieus Alle 10, 2900 Hellerup
tel. (+45) 39 46 77 20 lub 21
fax. (+45) 39 46 77 88
e-mail: konsulat@ambpol.dk
Dyżur konsularny: (+45) 20 61 19 17

Konsulat RP w Aarhus
Konsul Honorowy: Ole Lykke Ravnsbo
Strandvejen 94
8100 Aarhus C
tel. (+45) 87 34 34 34
fax. (+45) 87 34 34 00
e-mail: office@interlex.dk

Konsulat RP w Svendborgu
Konsul Honorowy: Jan Krassteig
Sankt Nicolaigade 11
5700 Svendborg
tel. (+45) 62 20 25 40
fax. (+45) 62 20 25 42
e-mail: jan@krossteig.dk, or@interlex.dk

Konsulat RP w Kolding
Konsul Honorowy: Peter Taro Nielsen
Birkemose Alle 41
DK 6000 Kolding
tel. (+45) 76 34 48 00
fax. (+45) 76 34 48 01
e-mail: peter@tnh.dk

Ambasada Królestwa Danii
Ul. Marszałkowska 142
00-061 Warszawa
e-mail: wawamb@um.dk
tel. (+48) 22 565 29 00
fax. (+48) 22 565 29 70

Adres informacyjnej strony internetowej o Danii w języku angielskim: http://www.denmark.dk

 

Wykaz najprzydatniejszych zwrotów w języku duńskim

Cześć/dzień dobry - Hej/godmorgen
Do widzenia - Farvel
Dziękuję - Tak
Proszę - Du er velkommen
Przepraszam - Undskyld mig
Nie rozumiem - Jeg forstår det ikke
Skąd pochodzisz? - Hvor kommer du fra?
Miło poznać - Rart at vide
Jestem z Polski - Jeg er polsk
Czy mówisz po angielsku? - Taler du engelsk?
Która jest godzina? - Hvad er klokken?
Co oznacza… - Hvilket betyder, at…
Co to jest? - Hvad er dette?
Którędy do… - Hvilken måde at…
Ile to kosztuje? - Hvad koster det?
Czy mógłbyś mi pomóc? - Gider du hjælpe mig?

 

Przygotowała:
Agnieszka Ryfińska – doradca EURES, OWK OHP

 

Źródła:
eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/dania/Dania.pdf
pl.wikipedia.org/wiki/Dania
ec.europa.eu/eures
denmark.dk
visitdenmark.pl
encyklopedia.pwn.pl
http://dania.lovetotravel.pl/przydatne_telefony_w_danii
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do/dania
http://www.visitdenmark.pl/pl/denmark/dla-dzieci/turystyczne-atrakcje-rodzinne-w-danii
https://www.workindenmark.dk/en/Find information/Information for job seekers
https://polakzagranica.msz.gov.pl/Krolestwo,Danii,DNK.html
http://www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/rynek-pracy/statystyki-i-rankingi