Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Doskonalenie siebie - jeden ze sposobów zabezpieczenia kariery zawodowej

Wybór zawodu i planowanie swojej drogi zawodowej to proces skomplikowany i wymagający podejmowania wielu trudnych decyzji. Młody człowiek nie zawsze potrafi zdecydować o niej samodzielnie. Nabycie umiejętności aktywnego planowania przyszłości zawodowej jest ważną rzeczą, w zdobyciu której może pomóc doradca zawodowy.

Często osoby już z pewnym doświadczeniem stają przed koniecznością uzupełnienia swojej wiedzy, doskonalenia już istniejących umiejętności lub całkowitego przekwalifikowania się, bo tego wymaga rynek pracy lub pracodawca. Rola doradcy sprowadza się do wskazania odpowiedniej drogi działaniom klienta, poprawności oceny jego predyspozycji zawodowych, jego uzdolnień, stworzenia możliwości samooceny, nadania kierunku doskonalenia zawodowego.

Dla osób nieaktywnych zawodowo, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, jednym ze sposobów przygotowania się do lepszego funkcjonowania na rynku pracy jest udział w unijnym projekcie „Równi na rynku pracy", który jest operacją wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanym przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Istotną formą wsparcia dla uczestników jest dział poradnictwa zawodowego w formie indywidualnych konsultacji oraz zajęć grupowych. Przeprowadzane warsztaty aktywnego poszukiwania pracy obejmują zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji instrumentów i usług rynku pracy oraz sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

Zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym pozwalają uczestnikom zdobyć wiedzę oraz uczestniczyć w zadaniach, z jakimi mogą spotkać się podczas poszukiwania pracy. Zajęcia wzbogacane są o materiały multimedialne. Głównym celem warsztatów jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego poszukiwania pracy, warunków rozmowy kwalifikacyjnej, samej pracy oraz wzmocnienie wiary w samoskuteczność. Oznacza ona wiarę we własne zdolności organizowania i wprowadzania w życie takich działań, które będą potrzebne do przezwyciężenia przyszłych, potencjalnych sytuacji.
To także ocena kompetencji, możliwości wykonania różnych zadań w danej dziedzinie, a więc jest to indywidualny osąd każdego, dotyczący zdolności poradzenia sobie z określonymi zadaniami. Znajduje to odzwierciedlenie w odnalezieniu się w dodatkowych formach realizowanych w ramach projektu, chociażby udział w kursie nadającym kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim realizowanie się w pracy nowym zawodzie. Poziom motywacji uczestników, działania, które podejmują opierają się na poczuciu kompetencji, wiary we własne umiejętności.

Wiara we własną skuteczność determinuje to jak ludzie myślą, czują, jaką mają motywację i w efekcie - jak się zachowują. Daje podstawy ludzkiej motywacji, pomyślności działania, osobistym umiejętnościom. Zadowalający jest fakt, że uczestnicy projektu wykazują dużą twórczość, otwartość na nowe doświadczenia, znajomości, wyzwania, przez co zwiększają szansę na samorealizację, spełnienie zawodowe. Warto zatem postarać się, by mieć w sobie choć trochę cennego poczucia skuteczności i pielęgnować je w sobie, rozwijać, by móc na co dzień czerpać z niego pozytywne korzyści.

Autor: Marianna Różycka doradca zawodowy MCIZ Koszalin

Źródło:

1. Red. S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojć, Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego - Warszawa 2005,

2. A. Bańka Poczucie samoskuteczności - Warszawa 2005,

3. Materiały źródłowe Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron