Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

"Gwarancje dla młodzieży" w trakcie realizacji

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy realizowane są dwa projekty: „Pomysł na siebie” oraz „Równi na rynku pracy”, które wpisują się w realizację unijnej inicjatywy Gwarancja dla młodzieży. Głównym celem inicjatywy jest zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży. Stąd też OHP podjęło szereg działań, by z oferty skorzystało jak najwięcej młodych ludzi spełniających kryteria projektów.

Centrum prowadzi równolegle dwie grupy projektowe. „Pomysł na siebie" skierowany jest do osób w wieku 15-16 lat zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji. Druga grupa to młodzi ludzie w wieku 18-24 lat, którzy są bezrobotni i nieaktywni zawodowo, chcą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe. Dla niej realizowany jest projekt „Równi na rynku pracy".

W ramach przedsięwzięcia uczestnicy mają możliwość brania udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, językowych, komputerowych, zajęciach z przedsiębiorczości, otrzymają wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, poradnictwo zawodowe, wsparcie zatrudnienia i inne np. warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kurs prawa jazdy kat. B, 6-miesięczne staże zawodowe (ze stypendium) - w zależności od grupy wiekowej i projektu.

Na chwilę obecną uczestnicy projektu  „Pomysł na siebie" mają za sobą zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem (zarówno spotkania grupowe i  indywidualne). Przed nimi w dalszej kolejności zajęcia komputerowe.  Z kolei grupa „Równi na rynku pracy zakończyła już zajęcia w ramach kursu ECDL. Wszyscy kursanci otrzymali przybory i materiały dydaktyczne niezbędne do udziału w zajęciach oraz certyfikaty ukończenia.

Młodzież, przez cały czas trwania projektów jest objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym, ma zapewnione wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
Uczestnicy są zadowoleni z udziału w projektach i żywią nadzieję, że w przyszłości zaprocentuje to ich wejściem na rynek pracy.

Autor: Agata Mieszała


Widok zawartości stron Widok zawartości stron