Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Projekt „Pomysł na siebie” szansą dla młodych.

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy, nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach europejskich, z roku na rok jest coraz trudniejsza. Nieustannie wzrastający poziom bezrobocia wśród młodych w Europie skłonił Unię Europejską do stworzenia programówmających na celu wsparcie i pomoc młodzieży w podjęciu zatrudnienia.

Jedną z inicjatyw Unii Europejskiej na rzecz młodzieży jest program „Gwarancje dla młodzieży", dzięki któremu młodzi do 25 roku życia będą mieli możliwość dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu i dostępu do dobrej jakości oferty zatrudnienia, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Realizację zadań związanych z wdrożeniem programu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powierzyło powiatowym i wojewódzkim urzędom pracy, Ochotniczym Hufcom Pracy, Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz partnerom rynku pracy, którzy wezmą udział w konkursach. W związku z tym, iż program ten dotyczy osób młodych, w ramach przyjętej koncepcji programowej zaznaczono, że Ochotnicze Hufca Pracy są jednym z głównych beneficjentów Gwarancji dla młodzieży w kraju.

Z usług oferowanych przez OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży mogą skorzystać młodzi ludzie w wieku 15- 24 lata, którzy nie są zatrudnieni oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem.

Realizacja programu polega na organizacji dwóch projektów: "Pomysł na siebie" oraz "Równi na rynku pracy", które obejmują okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Projekt „Pomysł na siebie" będzie realizowany w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy. Skierowany jest do osób niepełnoletnich zaniedbujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. W zależności od potrzeb tych młodych ludzi projekt został podzielony na dwie grupy: grupę A i grupę B.

Grupa A to młodzież w wieku 15-17 lat, nieaktywna zawodowo, nie posiadająca kwalifikacji lub o niskich kwalifikacjach zawodowych, mająca słabe wyniki w nauce i wysoką absencję na zajęciach lekcyjnych.

Grupę B stanowić będą osoby w wieku 16-18 lat, które poza brakiem aktywności zawodowej i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, nie uczestniczą w żadnym szkoleniu, mają ukończone gimnazjum oraz są opóźnione w cyklu kształcenia ze względu na swoją sytuację życiową lub zdrowotną.

Uczestnicy grupy A wezmą udział w szeregu różnorakich szkoleń, między innymi: warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, kursach językowych, warsztatach komputerowych oraz kursach przedsiębiorczości.

Program projektu dla grupy B oparty jest zaś na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, za które uczestnicy będą otrzymywać comiesięczne stypendium, na kursach komputerowych o standardzie ECDL lub równoważnym oraz kursach przedsiębiorczości.

W ramach projektu młodzież będzie miała również zapewnione wsparcie pedagogiczno - psychologiczne, zajęcia z doradcą zawodowym oraz zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy.

Wsparcie młodzieży w ramach projektu „Pomysł na siebie" jest bezpłatne, a ponadto wszyscy uczestnicy będą mogli korzystać z dodatkowego wsparcia towarzyszącego w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.

Projekt „Pomysł na siebie" jest zatem dużą szansą dla ludzi młodych, szczególnie tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, ponieważ dzięki niemu nabędą oni niezbędną wiedzę i kompetencje, aby móc sprawnie poruszać się po rynku pracy oraz uzyskają podstawowe uprawnienia i kwalifikacje przydatne do podjęcia pracy.

 Autor:

Anna Sobol– wychowawca HP 9-12 w Jarosławiu

 Źródła:

www.mpips.gov.pl

www.premier.gov.pl

www.kadry.infor.pl


Widok zawartości stron Widok zawartości stron