Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja projektów w ramach Programu Erasmus+

 

Od 1 stycznia 2014 r. Komisja Europejska wprowadziła nowy program Erasmus+ obejmujący zakresem działania dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież
w działaniu” oraz inne (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Dzięki wprowadzeniu jednego programu nastąpiło ujednolicenie i uproszczenie zasad uczestnictwa i procedur. Główne działania istniejących programów są nadal realizowane (tj. mobilność edukacyjna, projekty współpracy i wsparcie reform w
obszarze edukacji).


Odpowiada on na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki
(przede wszystkim strategię Europa 2020) i przyczynia się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Największy nacisk w tym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.


W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

 

 

Realizacja projektów w ramach programu Erasmus+ ma na celu działalność wychowawczą
i wzmacnianie pozycji uczestników OHP na rynku pracy. Dzięki projektom realizowanym w ramach Erasmus+:

  • poszerzane są horyzonty intelektualne uczestników OHP w wyniku poznawania kultury innych krajów;
  • motywuje się uczestników OHP do lepszych wyników w nauce i dobrego sprawowania;
  • kadra OHP uzyskuje dodatkową sposobność oddziaływania pedagogicznego na uczestników OHP w zmienionych warunkach i otoczeniu;
  • następuje kształtowanie właściwych postaw obywatelskich w kontaktach z cudzoziemcami;
  • kadra OHP ma możliwość zapoznania się z metodami wychowania i kształcenia stosowanymi
    w innych krajach.

Projekty programu Erasmus+ realizowane przez OHP stanowią ważny element edukacji nieformalnej, wspierający i uzupełniający pracę edukacyjno-wychowawczą prowadzoną w jednostkach OHP. Uczestnictwo młodzieży i kadry w tych projektach stanowi ogromną szansę na poszerzanie kontaktów międzynarodowych OHP oraz wymianę doświadczeń pomiędzy młodymi ludźmi z różnych krajów.