Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Baza aktów prawnych

Łatwo zgubić się w gąszczu przepisów prawnych, dlatego zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie akty prawne dotyczące zatrudniania młodzieży i związanych z tym usług Ochotniczych Hufców Pracy.

  

Pliki aktów prawnych do pobrania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz.  141 z późń. zm.)

pobierz

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001)

pobierz

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 – tekst jednolity z późn. zm.)

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. 2011 nr 155 poz. 920)

pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2604)

pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 nr 60 poz. 278 tekst jednolity z późn. zm)

pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. 2012 poz. 857)

pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 622)

pobierz

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. (Dz. U. z 2002 nr 214, poz. 1808)

pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004 nr 200, poz. 2047 z późn. zm.)

pobierz

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2014 poz. 865)

pobierz