Wydawca treści Wydawca treści

Chcesz skończyć szkołę i przyuczyć się do określonej pracy lub zdobyć zawód?

OHP umożliwia młodzieży, mającej problemy edukacyjne, kontynuowanie nauki w połączeniu
z wykonywaniem pracy, za którą otrzymują wynagrodzenie. Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.

Zapraszamy młodzież, która:

 • ukończyła 15 rok życia, ale nie skończyła 18 lat;
 • ma problemy w szkole - powtarzała klasy i może nie ukończyć gimnazjum;
 • ma trudną sytuację życiową, która może być przyczyną niepowodzeń szkolnych;
 • posiada stan zdrowia  w stopniu pozwalającym na podjęcie przygotowania zawodowego
  (każdy zawód wymaga innych predyspozycji zdrowotnych, więc stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie danego zawodu, może być wystarczający dla wykonywania innego);

Naukę w OHP można podjąć  zarówno w trybie stacjonarnym (mieszkając w internacie), jak i w trybie niestacjonarnym (dochodząc/dojeżdżając na zajęcia z domu). Przy podjęciu starań o bezpłatny pobyt
w internacie – zakwaterowanie, wyżywienie i całodobową opiekę pierwszeństwo mają:

 • młodzież pochodząca z rodzin mających trudności materialne i wychowawcze,
 • osoby opóźnione w nauce, które nie uczęszczają do szkoły i nie posiadają żadnego wyuczonego zawodu.

Czym różni się przyuczenie do zawodu od nauki zawodu?

Prawo polskie przewiduje dwie formy przygotowania  zawodowego  w zakładzie pracy. Różnią się one poziomem posiadanego wykształcenia  oraz  długością trwania nauki.

Zapoznaj się z dokładnym opisem obu form.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Przeznaczone jest dla młodzieży uzupełniającej wykształcenie na poziomie gimnazjum oraz:

 • musi być poprzedzone zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przygotowuje do pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego, posiadającego określone umiejętności,
 • w ramach OHP może trwać  do 22 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia nauki w gimnazjum,
 • kończy się egzaminem sprawdzającym, organizowanym przez pracodawcę,
 • młodocianemu odbywającemu przyuczenie przysługuje wynagrodzenie
  (nie mniej niż 4% przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Nauka zawodu

Przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum, uzupełniających wykształcenie
na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, lub w formie rzemieślniczej nauki zawodu oraz:

 • musi być poprzedzona zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • nauka zawodu trwa 36 miesięcy, 
 • dopuszczalne jest zatrudnienie tylko przy pracach objętych programem nauki zawodu,
 • nauka zawodu kończy się egzaminem na tytuł kwalifikacyjny,
 • w przypadku nieotrzymania promocji do następnej klasy (w ZSZ) lub nie ukończenia szkoły
  z powodu niezłożenia egzaminu, pracodawca na wniosek młodocianego może przedłużyć czas trwania nauki zawodu o 12 miesięcy (w celu dokończenia nauki w szkole) lub o 6 miesięcy
  (w innych uzasadnionych przypadkach),
 • w czasie nauki zawodu młodocianemu przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zasadą, że im wyższa jest klasa tym większe wynagrodzenie (od minimum 4% przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w klasie I do minimum 6 % przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w klasie III).