Asset Publisher Asset Publisher

Back

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

Miasto Mińsk Mazowiecki serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy" nr: POKL.09.06.02-14-296/14 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu zapraszane są osoby, które na dzień przystąpienia do projektu spełniają następujące warunki:

• są osobami w wieku 18- 64 lata,

• mieszkają na terenie woj. mazowieckiego,

• posiadają co najwyżej wyższe wykształcenie i co najmniej podstawowe wykształcenie,

• pozostają bez zatrudnienia lub

• posiadają status osoby bezrobotnej lub,

• pracują w MMŚP w województwie mazowieckim w dziale handlowym lub pokrewnym.

W ramach projektu uczestnik może wziąć udział w jednym wybranym kursie:

• Język angielski:

• Język niemiecki:

• Szkolenie komputerowe z zakresu ICT - ECDL Core

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest poprawne wypełnienie i przesłanie (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres minsk.projekt@indeks-consulting.pl)

formularza zgłoszeniowego wraz z ankietą motywacyjną oraz:

• kserokopii zaświadczenia o zatrudnieniu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem – dla osób zatrudnionych w sektorze MŚP lub

• zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy – dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub

• oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo – dla osób pozostających bez zatrudnienia, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane o przyjęciu do projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Uwaga! Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem do projektu!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej: www.indeks-consulting.pl/minsk


Web Content Display Web Content Display