Asset Publisher Asset Publisher

Back

Edukacja ekologiczna w Hufcu Pracy w Pile

W dniu 20.09.2013 r. młodzież Hufca Pracy 15 – 26 w Pile, jak co roku wzieła udział w akcji „Sprzątanie Świata-Polska” w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej. Edukacja ekologiczna kształtuje wśród młodzieży odpowiedzialność za środowisko naturalne i przyszłość Ziemi.

„Sprzątanie Świata” odbyło się po raz pierwszy w 1989 r. w Sydney, następnie objęło całą Australię. Obecnie akcja jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the Word”. W każdy trzeci weekend września na całym świecie ludzie zbiorowo sprzątają śmieci leżące poza miejscami składowania. Inicjatorem „Sprzątania Świata” w Polsce jest Fundacja „Nasza Ziemia”, która  jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja realizuje edukację ekologiczną i obywatelską. Poprzez swoją działalność chroni środowisko i przyczynia się do podnoszenia świadomości środowiskowej społeczeństwa.

Od początku swojej działalności Fundacja realizuje w Polsce akcję „Sprzątanie Świata". Bierze w niej udział młodzież szkolna, harcerze, ochotnicy i członkowie organizacji ekologicznych. Tegoroczna akcja odbywa się po raz dwudziesty. W tym roku jej  hasło brzmi: ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ. Fundacja „Nasza Ziemia” zachęca tym razem do organizowania lokalnych działań z zakresu gospodarki odpadowej: propagowanie unikania tworzenia odpadów i ich selektywnej zbiórki, odkrywanie lasów i promocja zbiórek ZSEE (Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego).

Organizatorem akcji na terenie  miasta jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piły, a lokalnym koordynatorem akcji „Sprzątania świata” w naszym mieście,  jest jak co roku  Zarząd Zieleni Miejskiej w Pile, który wyznaczy tereny  prac porządkowych. Młodzież została  wyposażona w worki i rękawice. Naszym uczestnikom przydzielony został teren w pobliżu rzeki Gwdy, która przepływa przez Piłę. Młodzież zbierała porzucone odpady.  Tego rodzaju akcje wpływają na kształtowanie pozytywnych postaw i modeli zachowań proekologicznych. Edukacja ekologiczna w naszym hufcu jest jednym z kierunków działalności wychowawczej. Zapoznanie młodzieży z działaniami proekologicznymi ma na celu kształtowanie jej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Obejmuje różne formy realizacji tego zadania:
-  przeprowadzanie z młodzieżą zajęć na temat sposobów ochrony i oszczędzania wody,
-  zajęcia z selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu,
-  konkurs wiedzy na temat segregacji odpadów zorganizowany w ramach obchodów Dnia
   Ziemi,
-  zajęcia dotyczące oszczędzania energii elektrycznej,
- zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej  Nadleśnictwa Zdrojowa Góra
  dot. „10 przykazań Ekoobywatela”  i ochrony lasów,                                                                
-  wizytę w Regionalnym Składowisku Odpadów w Kłodzie podczas III Dnia Otwartego.

Program ekologiczny hufca wpisuje się w ogólnopolskie i ogólnoświatowe nurty ekologiczne. Ma za zadanie wyrobienie u uczestników nawyków działań proekologicznych w odniesieniu do czynności podejmowanych przez nich w życiu codziennym i udziału w akcjach społecznych. Sama akcja „Sprzątania Świata” jest ciekawą metodą wychowawczą i również jednym ze sposobów realizacji wolontariatu w naszym hufcu.

Autor: Barbara Piosik-Długaszewicz
Źródła:

1. www.naszaziemia.pl/
2. Autorski program edukacji ekologicznej „Każdy z nas może być ekologiem”
3. Wytyczne do organizacji i nadzoru kształcenia i wychowania w roku szkolnym 2012/2013 w OHP


Web Content Display Web Content Display