Asset Publisher Asset Publisher

Back

Pierwsza praca – bezpiecznie i zdrowo!

Co młody człowiek wiedzieć powinien na temat wypadków w pracy i przy pracy? Zagrożenia, prawa i obowiązki w pigułce poniżej.

Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy młodzi ludzie co roku powiększają grono pracowników w różnych branżach i sektorach gospodarki. Często jest to ich pierwsza stała praca i różni się od wszystkich, jakie dotychczas wykonywali dorywczo lub sezonowo. Zazwyczaj młodym pracownikom brakuje wiedzy na temat konkretnego stanowiska pracy, czują się niepewnie i chcą się wykazać. Wiele zależy od pracodawców, jak praca wpłynie nie tylko na świadomość młodych ludzi, lecz także na ich zdrowie. Ale każdy młody człowiek musi zdawać sobie sprawę z zagrożeń, a także swoich praw i obowiązków.

Wielu młodych ludzi ulega wypadkom, zwłaszcza w pierwszym roku zatrudnienia. W Europie osoby w wieku 18-24 lat odnoszą obrażenia w miejscu pracy co najmniej o 50% częściej niż osoby z innych grup wiekowych. Ponad 40% wypadków dotyczy osób przed 30. rokiem życia.

Pracownicy młodzi i młodociani nie tylko nie mają doświadczenia, lecz także brakuje im dojrzałości fizycznej i psychicznej oraz świadomości, że konieczne są ochrona zdrowia i dbanie o bezpieczeństwo. Może im brakować przeszkolenia, znajomości obowiązków pracodawcy czy własnych praw i obowiązków, a także pewności siebie przy poruszaniu kwestii bezpieczeństwa pracy w rozmowach z przełożonymi i kolegami. Ponadto może nimi powodować nadmierna ambicja, chęć pokazania, że potrafią w sposób samodzielny wykonać powierzone im zadania.

Inaczej niż starsi pojmują pojęcia zagrożenia zdrowia i śmierci. W związku z tym częściej niż inni mogą narażać na niebezpieczeństwo wypadku siebie, współpracowników, a nawet osoby postronne.

Z kolei pracodawcy czasami nie uwzględniają podatności młodych osób na zagrożenia, nie zapewniają im adekwatnego szkolenia, nadzoru i środków bezpieczeństwa albo mogą kierować ich do niewłaściwej pracy. Za statystykami kryją się osobiste dramaty.

Tymczasem wielu wypadkom i problemom zdrowotnym można zapobiec!

Przed dopuszczeniem Cię do pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci szkolenie wstępne, które składa się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego: instruktaż ogólny dostarcza Ci wiedzy o przepisach i zasadach bhp obowiązujących w zakładzie pracy, stanowiskowy dostarcza Ci wiedzy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ochrony przed zagrożeniami, metodach bezpiecznego wykonywania pracy – jeżeli jesteś zatrudniony na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. W trakcie Twojego zatrudnienia pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci szkolenia okresowe oraz bieżące instrukcje i wskazówki.

Pamiętaj, że masz obowiązek:

- znać przepisy i zasady bhp oraz przeciwpożarowe w Twoim miejscu pracy,

- pracować w sposób zgodny z tymi przepisami i zasadami,

- niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu,

- ostrzec o zagrożeniu współpracowników i inne osoby.

Masz prawo:

- powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla Twojego albo innych osób zdrowia lub życia,

- oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego – jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia.

Jeżeli jesteś pracownikiem młodocianym /pracownikiem, który ukończył 16 lat, a nie przekroczył 18/ nie wolno Cię zatrudniać przy pracach stwarzających zagrożenie wypadkowe!

Do prac takich należą w szczególności prace związane z:

– obsługą młotów mechanicznych, pras, walców, ciągników i maszyn samojezdnych i rolniczych,

– uruchamianiem maszyn i innych urządzeń bezpośrednio po ich naprawie,

– wytwarzaniem i stosowaniem środków wybuchowych i łatwo palnych oraz gazów, zagrażające porażeniem prądem elektrycznym, np. prace przy liniach i urządzeniach energetycznych pod napięciem, z wyjątkiem urządzeń zasilanych napięciem bezpiecznym, grożące zawaleniem,

– pod ziemią,

– przy budowie i rozbiórce obiektów budowlanych, na wysokości powyżej 3 m grożące upadkiem z wysokości.

Konsekwencją nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mogą być wypadki przy pracy. Bez względu na stopień ciężkości zawsze są one negatywnymi doświadczeniami. Podobnie jest z narażeniem się na czynniki niebezpieczne, które na początku pracy zawodowej mogą zaważyć na całym jej przebiegu. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie pracowników nie tylko z prawnego, lecz także z moralnego punktu widzenia. Warto, żeby wykorzystał energię młodych ludzi i ich chęć do nauki dla dobra i pożytku swojej firmy, zapewniając w niej zdrowe i bezpieczne warunki pracy.

Wypadek przy pracy może wydarzyć się w każdym zawodzie, w każdym zakładzie pracy przy każdej pracy. Pamiętaj aby unikać brawury, nie lekceważyć zagrożeń. Koncentruj się na wykonywanej pracy, i być ostrożnym.

Autor: Adam Strumiński, doradca zawodowy MCK Gorzyce

Źródło:

- Publikacje Państwowej Inspekcji Pracy

- Artykuł Wiolety Klimaszewskiej dla Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy


Web Content Display Web Content Display