Asset Publisher Asset Publisher

Back

Współpraca z rodzicami uczniów Hufca Pracy w Pile

Praca z rodzicami uczestników Hufca Pracy w Pile jest bardzo ważnym elementem działalności wychowawczo-opiekuńczej z uczestnikami hufca oraz kierunkiem w planie dydaktyczno-wychowawczo - opiekuńczym naszej jednostki w każdym roku szkolnym.

Od wielu lat w naszym Hufcu współpraca z rodzicami rozpoczyna się jeszcze przed przyjęciem kandydatów. W okresie wakacyjnym organizujemy spotkania dla rodziców kandydatów, na których zapoznajemy ich z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy, naszej jednostki, jednostek rynku pracy oraz informujemy o możliwościach korzystania ich bliskich lub znajomych w projektach finansowanych z funduszów Unii Europejskiej. Na tych spotkaniach rodzice poznają wychowawców swoich dzieci, którzy dokonują autoprezentacji i przedstawiają koncepcję pracy z nową grupą wychowawczą i zachęcają rodziców do przedstawienia swoich oczekiwań związanych z naszą jednostką.

W tym czasie wybieramy w drodze demokratycznych wyborów skład Rady Rodziców, którzy będą nas wspierać w naszej działalności całego roku szkolnego. Rada Rodziców opracowuje wspólnie z kadrą hufca plan pracy na dany rok szkolny. Od początku roku szkolnego wychowawcy hufca prowadzą pedagogizację rodziców przez cały rok szkolny, w celu wspierania ich w procesie wychowania młodzieży. Odbywa się to poprzez spotkania indywidualne z rodzicami, spotkania grupowe oraz kontakty telefoniczne. Indywidualne spotkania pozwalają na wymianę obserwacji między wychowawcami uczestników i ich rodzicami. Dotyczą najczęściej sytuacji rodzinnej i szkolnej uczestnika, obejmują informacje o sukcesach młodzieży, ale również informacje o nieodpowiednim zachowaniu w hufcu, w gimnazjum, w zakładzie pracy lub grupie rówieśniczej. Inną formą współpracy są zebrania rodzicielskie, zwane przez nas spotkaniami grupowymi rodziców. Odbywają się one w każdym kwartale. W tym roku szkolnym było ich 8. W każdych spotkaniach grupowych uczestniczy pedagog gimnazjum, który również wspiera rodziców swoimi radami i wskazówkami. W celu wzbogacenia treści spotkań zapraszamy przedstawicieli instytucji współpracujących z hufcem. Na spotkaniach z rodzicami obecny był policjant z referatu ds. przestępczości młodzieży, który informował rodziców o zagrożeniach płynących w kierunku ich dzieci. Dwukrotnie była obecna pani socjolog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która prowadziła zajęcia dla rodziców na temat przyczyn wagarów oraz faz wchodzenia w problem narkotykowy. Dla rodziców opracowujemy broszury i porady, np. Jak zapobiegać wagarom, na temat zagrożeń płynących z niekontrolowanego korzystania z komputera Internetu oraz informujemy o ogólnopolskiej kampanii „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty-do leczenia, nie do brania” ogłoszonej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Włączamy rodziców do pomocy w organizacji uroczystości , konkursów, imprez sportowych lub wycieczek, organizowanych dla ich dzieci.
Dobre relacje z rodzicami ogromnie wspierają działalność wychowawczą w naszym hufcu.

Autor: Barbara Bigaj
Źródło:
1.Chaber-Dądela A.., Jak nawiązać współpracę z rodzicami, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2001, nr 3
2. Plan dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy HP w Pile na rok szkolny 2013/2014


Web Content Display Web Content Display