Asset Publisher Asset Publisher

Chcesz skończyć szkołę i przyuczyć się do określonej pracy lub zdobyć zawód?

OHP umożliwia młodzieży, mającej problemy edukacyjne, kontynuowanie nauki w połączeniu
z wykonywaniem pracy, za którą otrzymują wynagrodzenie. Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.

 

Zapraszamy młodzież, która:

 • ukończyła 15 rok życia, ale nie skończyła 18 lat;

 • ma problemy w szkole - powtarzała klasy i może nie ukończyć gimnazjum;

 • ma trudną sytuację życiową, która może być przyczyną niepowodzeń szkolnych;

 • posiada stan zdrowia  w stopniu pozwalającym na podjęcie przygotowania zawodowego
  (każdy zawód wymaga innych predyspozycji zdrowotnych, więc stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie danego zawodu, może być wystarczający dla wykonywania innego);

 

Naukę w OHP można podjąć zarówno w trybie stacjonarnym (mieszkając w internacie), jak i w trybie niestacjonarnym (dochodząc/dojeżdżając na zajęcia z domu).

 

Przy podjęciu starań o bezpłatny pobyt w internacie - zakwaterowanie, wyżywienie i całodobową opiekę pierwszeństwo mają:

 • młodzież pochodząca z rodzin mających trudności materialne i wychowawcze,

 • osoby opóźnione w nauce, które nie uczęszczają do szkoły i nie posiadają żadnego wyuczonego zawodu.

 

Czym różni się przyuczenie do zawodu od nauki zawodu?

Prawo polskie przewiduje dwie formy przygotowania zawodowego w zakładzie pracy. Różnią się one poziomem posiadanego wykształcenia oraz długością trwania nauki.

 

Zapoznaj się z dokładnym opisem obu form.

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Przeznaczone jest dla młodzieży uzupełniającej wykształcenie na poziomie gimnazjum oraz:

 • musi być poprzedzone zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

 • przygotowuje do pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego, posiadającego określone umiejętności,

 • w ramach OHP może trwać do 22 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia nauki w gimnazjum,

 • kończy się egzaminem sprawdzającym, organizowanym przez pracodawcę,

 • młodocianemu odbywającemu przyuczenie przysługuje wynagrodzenie
  (nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

 

Nauka zawodu

Przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum, uzupełniających wykształcenie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, lub w formie rzemieślniczej nauki zawodu oraz:

 • musi być poprzedzona zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

 • nauka zawodu trwa 36 miesięcy

 • dopuszczalne jest zatrudnienie tylko przy pracach objętych programem nauki zawodu,

 • nauka zawodu kończy się egzaminem na tytuł kwalifikacyjny,

 • w przypadku nieotrzymania promocji do następnej klasy (w ZSZ) lub nie ukończenia szkoły z powodu niezłożenia egzaminu, pracodawca na wniosek młodocianego może przedłużyć czas trwania nauki zawodu o 12 miesięcy (w celu dokończenia nauki w szkole) lub o 6 miesięcy (w innych uzasadnionych przypadkach),

 • w czasie nauki zawodu młodocianemu przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zasadą, że im wyższa jest klasa tym większe wynagrodzenie (od minimum 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w klasie I do minimum 6 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w klasie III).