Публикатор Публикатор

Назад

Egzamin czeladniczy

Młodzież z chwilą przyjścia do OHP zawiera umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy odbywa się w zakładach rzemieślniczych.

W obydwu przypadkach uczeń uzyskuje status pracownika młodocianego. Oznacza to, że od wynagrodzenia za jego pracę odprowadzane są składki do ZUS (emerytalne, rentowe), ma on zapewnione świadczenia socjalne, a czas nauki wliczony jest do stażu pracy.

Młodzież może się szkolić w zawodach: stolarz, murarz-tynkarz, sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, monter instalacji i urządzeń sanitarnych. W ramach nauki zawodu młodzi ludzie biorą udział w bezpłatnych kursach zawodowych. Nasza młodzież uczy się od doświadczonych specjalistów. Potem płynnie wchodzi w struktury funkcjonowania zakładów pracy, co skraca okres adaptacji do zawodu. Dzięki temu firmy zyskują fachowców wykształconych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Przystępujemy do egzaminu

Po zakończeniu cyklu nauki uczeń przystępuje do egzaminu na tytuł zawodowy przed komisją Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie. Egzaminy czeladnicze w zawodach odpowiednich danemu rodzajowi rzemiosła przeprowadzane są zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych opracowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego. Komisja egzaminacyjna powołana przez Izbę Rzemieślniczą ustala, w oparciu o ww. standardy, treść i zakres zadań.

Egzamin składa się z dwóch etapów: części teoretycznej pisemnej i ustnej, która odbywa się przed komisją i części praktycznej, przeprowadzanej na profesjonalnie wyposażonym stanowisku.

Kryteria oceniania zdających ustala komisja egzaminacyjna, która wystawia oceny mieszczące się w skali od 6 (celujący) do 2 (dopuszczający). Ocenę końcową stanowi średnia z ocen wystawionych z obu części: teoretycznej i praktycznej. Osobie, która zdała egzamin, Warszawska Izba Rzemieślnicza wystawia świadectwo czeladnicze. Młodociani, którzy wybrali dokształcanie teoretyczne w szkole uzyskują dodatkowo świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, co umożliwia im kontynuację nauki w szkole średniej i przystąpienie do egzaminu maturalnego. Pomyślnie zdane egzaminy czeladnicze umożliwiają zdobycie uprawnień do wykonywania zawodów poszukiwanych na rynku pracy, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Autor: Jolanta Cieślak, Hufiec Pracy w Łukowie


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента