Публикатор Публикатор

Назад

Subkultury

W dzisiejszym świecie młodzież narażona jest na wpływ różnych środowisk. Często wynika to z potrzeby akceptacji w grupie rówieśniczej. Może też być następstwem chęci bycia kimś innym niż koleżanki i koledzy z najbliższego otoczenia.

Młodzi ludzie często szukają zrozumienia dla siebie na portalach społecznościowych, w klubach i różnych organizacjach. Niejednokrotnie zdarza się, że takie formy wsparcia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i młodzież znajduje swoje miejsce w subkulturach.
Przyjmuje się, że subkultury odznaczają się odrębnością od dominującej kultury społeczeństwa w zakresie pewnych wartości i norm postępowania. Pojęcie to najczęściej związane jest ze środowiskami młodzieżowymi. Młodzi ludzie chcą wyrazić swoją spontaniczność i niezgodę na "świat dorosłych". Pragną podkreślić swój indywidualizm i bunt.

W Polsce można wyodrębnić grupy takie, jak: kibice, skejci, dresiarze, emo, metalowcy, szalikowcy, punki, poppersi, skini, szpanerzy. Uczestnictwo w subkulturach jest bardzo często rezultatem braku zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych i stanowi niejednokrotnie próbę zwrócenia na siebie uwagi. Wynika z cech osobowości charakterystycznych dla młodego wieku, które są uwarunkowane czynnikami społecznymi, kulturowymi oraz błędami procesu wychowawczego.

Członkowie nieformalnych grup młodzieżowych różnią się od siebie stopniem zaangażowania w subkulturową działalność. Obok przywódców i ideologów istnieją szeregowi członkowie ruchu. Wprowadzają oni w życie idee liderów. Jest także liczne grono sympatyków identyfikujących się z ogólnym przesłaniem lub wybranymi przejawami działalności grupy. Silna więź członków subkultury wpływa na ujednolicenie ich w skali wartościowania. Młodzież w grupie subkulturowej zyskuje poczucie odrębności od otoczenia, w którym nie jest akceptowana. Nabiera przekonania o własnej wartości i przyjmuje wzorce zachowania, które są pozytywnie oceniane przez rówieśników. Grupa daje poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i wsparcia, którego tak bardzo potrzebują młodzi ludzie.

Badania prowadzone przez socjologów potwierdzają, że większość osób wstępujących do danej subkultury przyciąga to, co fascynuje zewnętrznie. Cechy wewnętrzne ujawniają się dla jej nowych członków przeważnie dopiero w późniejszym etapie scalania się z grupą. Trzeba mieć świadomość, że niektóre subkultury wywierają na swoich członków silny wpływ i presję. Może ona przybierać różne formy, od zachęty do szantażu. Niestety tego typu uzależnienia od grupy najczęściej prowadzą do przyjmowania negatywnych postaw i zachowań. Zaliczyć do nich można nadużywanie alkoholu, branie narkotyków, kradzieże, napady, gwałty a nawet morderstwa. Ten fakt wskazuje na wielkie niebezpieczeństwo i zagrożenie.
Młodzi ludzie powinni pamiętać, że po tak ważne wsparcie zawsze mogą zwrócić się do swoich wychowawców, pedagogów i nauczycieli. Osoby, które mogą pomóc są blisko.


Autor: Katarzyna Maj – wychowawca
Żródło: M. Jędrzejewski "Młodzież a subkultury", wyd. Żak, Warszawa 1999r.
 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента