Публикатор Публикатор

Назад

Współpraca zagraniczna

Jednym z zadań Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie jest rozwijanie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej i zaznaczenie obecności Ochotniczych Hufców Pracy na edukacyjnej mapie świata.

Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży Niepełnosprawnej

Jednym z kroków jaki uczyniono w tym kierunków w ostatnich latach była organizacja Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Niepełnosprawnej pod hasłem „Europa bez barier”. Kilkudniowe spotkanie młodzieży niepełnosprawnej z sąsiadujących krajów pierwszy raz miało miejsce w 2003 roku w Tarnowie. Celem Spartakiady jest integracja osób niepełnosprawnych i aktywizowanie uczestników. Kilkudniowy program spotkania organizator układa tak, aby był ciekawy i niósł korzyści dla uczestniczącej w nim młodzieży niepełnosprawnej: przewidziane są zabawy z elementami hipoterapii lub dogoterapii, rozgrywki sportowe dostosowane do możliwości tej młodzieży, wycieczka autokarowa, atrakcje turystyczno-rekreacyjne, występy artystyczne, pokazy zespołów tanecznych. W roku 2013 odbyła się IX Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży Niepełnosprawnej, brało w niej udział 11 grup, średnio każda z nich liczyła 15 osób, co łącznie dało 165 osób. Młodzież niepełnosprawna uczestnicząca w Spartakiadzie pochodziła z Węgier, Ukrainy, Słowacji, Białorusi oraz Polski.

Organizacje i stowarzyszenia z zagranicy uczestniczące w Spartakiadach od lat są partnerami CKiW OHP w Tarnowie. Kolejne spotkania służą wzajemnemu poznawaniu się, jednocześnie toczone są rozmowy o możliwościach dalszej współpracy, rozwoju tej współpracy oraz  pomocy jaką poszczególne strony mogą uzyskać na ten cel od instytucji samorządowych oraz z funduszy Unii Europejskiej. Spotkania służą wzajemnemu doskonaleniu i dobrym praktykom. Goście Spartakiady co roku nie szczędzą słów uznania, ciepłych podziękowań, a grupy niepełnosprawnych zapraszają do siebie nowopoznanych przyjaciół.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Następnym działaniem w kierunku rozwijania współpracy z zagranicą było organizowanie Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawne. Uczestnicy pochodzili z Węgier, Ukrainy, Słowacji i Polski. Przedsięwzięcie to miało na celu przełamywanie barier oraz ukazanie talentów, jakie posiada młodzież niepełnosprawna.

Nieco inną sferą działalności Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie na arenie międzynarodowej jest organizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z zagranicy. Kolonie i obozy letnie dzięki przychylności i współpracy: Komendy Głównej OHP, Urzędu Miasta Tarnowa, Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy i Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie organizowane są od 2005 roku. Dzięki pracy wolontariuszy program pobytu grup jest bogaty w elementy edukacyjne i kulturalne. W okresie wakacji co roku przyjmowane są średnio dwie blisko pięćdziesięcioosobowe grupy dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego z Białej Cerkwi i  Obwodu Kijowskiego. Celem takiego pobytu jest ożywienie i utrwalenie tożsamości narodowej, zapoznanie młodzieży z historią, kulturą i tradycjami Polski oraz stworzenie możliwości poznawania regionu Małopolski.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie współpracuje również z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz ze Stowarzyszeniem Podolan.

Wszystkie te działania służą dobrym praktykom, wzajemnie się uczymy i doskonalimy swój warsztat pracy. Działania nasze sprawiają, że młodzież poznaje Europę, a Ochotnicze Hufce Pracy w miastach zagranicznych z którymi współpracujemy są rozpoznawalne i dobrze postrzegane. 

Monika Kukuła


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента