Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świetlice środowiskowe

Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadania świetlicy środowiskowej:

 • pomoc w nauce,

 • organizowanie dzieciom czasu wolnego,

 • rozwijanie zainteresowań,

 • rozwijanie kultury osobistej dzieci,

 • poprawa sprawności fizycznej,

 • rozwój umiejętności interpersonalnych,

 • współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.

Podstawowe formy pracy świetlicy:

 • edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka języków itp.,

 • organizujące czas wolny: gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, np. koncertach, wystawach,

 • wspierające rozwój zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie itp.,

 • zwiększające kulturę osobistą, np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,

 • rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tenis stołowy itp.,

 • działania na rzecz świetlicy, np. dbanie o wystrój placówki,

 • działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności,

 • współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami.

Wychowankowie

Dzieci i młodzież korzystają ze świetlicy dobrowolnie i nieodpłatnie, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

Zajęcia w świetlicy przewidziane są dla dzieci i młodzieży w wieku 16-18 lat ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zaniedbanych wychowawczo,

 • pochodzących z grup ryzyka,

 • mających problemy z nauką, zachowaniem,

 • niewykazujących utrwalonych zaburzeń zachowania.

W przypadku braku uzasadnionych przeciwwskazań w świetlicy mogą przebywać dzieci niepełnosprawne.

Organizacja pracy świetlicy:

 • świetlica czynna jest cały rok kalendarzowy z uwzględnieniem urlopów, świąt, dni wolnych od pracy oraz organizowanych wypoczynków letnich i zimowych dla dzieci,

 • świetlica jest czynna we wszystkie dni robocze, minimum 4 godziny dziennie w dni robocze, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży,

 • liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy musi być odpowiednia do potrzeb oraz rodzaju prowadzonych zajęć,

 • w czasie zajęć odbywających się na terenie świetlicy pod opieką jednego dorosłego powinno przebywać do 10 uczestników.

Prawa i obowiązki wychowanków

Wychowanek świetlicy ma prawo do:

 • opieki wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza jej terenem, 

 • poszanowania jego godności osobistej, przekonań religijnych, ochrony przed przemocą, życzliwego traktowania,

 • udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę,

 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań.

Wychowanek ma obowiązek:

 • przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie uczestnika zajęć świetlicy,

 • współpracy w procesie opieki i wychowania,

 • przestrzegania zasad kultury współżycia,

 • pomagania innym,

 • dbania o mienie placówki, uczestniczenia w pracach porządkowych,

 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Samorząd wychowanków

Młodzież przebywająca w placówce może tworzyć samorząd. Jego organizację określa regulamin ustalony wspólnie przez wychowawców i wychowanków i zatwierdzony przez kierownika świetlicy.

Samorząd wybiera opiekuna spośród wychowawców świetlicy. Opiekun samorządu wybierany jest przez dzieci i młodzież spośród wychowawców świetlicy.

Samorząd może przedstawiać kierownikowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki.

Zasady naboru młodzieży do świetlicy środowiskowej

Wychowankowie są przyjmowani bez skierowań, na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia zainteresowanego i rodzica. Mogą być również zgłaszani przez instytucje: poradnie, szkoły, kuratorów, pracowników socjalnych MOPS itp. oraz organizacje pozarządowe. Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Adresy świetlic środowiskowych działających przy jednostkach OHP

Świetlice przy Centrach Kształcenia i Wychowania OHP

Świetlice przy jednostkach Wojewódzkich Komend OHP

Edukacja Edukacja