Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

5 podstawowych zasad BHP dla młodzieży pracującej w zawodach rzemieślniczych

2022-04-27

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich są takie same, tzn. te, które dotyczą dorosłych, odnoszą się również do młodocianych. Dodatkowo małoletniej osobie przysługuje szczególna opieka i pomoc ze strony pracodawcy w celu właściwego zaadoptowania go do wykonywania pracy.

Co to jest BHP?

BHP to skrót oznaczający bezpieczeństwo i higienę pracy. Pojęcie to odnosi się do norm, jakie powinny być stosowane w miejscu pracy przez pracodawcę w celu ochrony życia i zdrowia pracownika.

Zgodnie z Kodeksem Pracy młodociany, który chce podjąć pracę, musi mieć ukończony co najmniej 15 rok życia, ukończoną przynajmniej szkołę podstawową i posiadać zaświadczenie lekarskie o tym, że określona praca nie zagraża jego zdrowiu.

Młodociany może podjąć pracę jako przyuczenie do wykonywania pracy lub w celu przygotowania zawodowego dorosłych (zwane inaczej nauką zawodu). Ewentualnie jeśli ma to być sama praca, niemająca nic wspólnego z przygotowaniem zawodowym, istnieje również możliwość podjęcia prac lekkich w ramach umowy o pracę.

 

Oto 5 podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących pracowników młodocianych:

 

Badania lekarskie

Pracodawca może dopuścić do pracy młodocianego po wykonaniu wstępnych badań lekarskich. Na późniejszym etapie, czyli w trakcie zatrudnienia, wymagane jest również odbycie badań okresowych i kontrolnych. Koszty badań ponosi oczywiście pracodawca zatrudniający młodą osobę.

Jeżeli lekarz stwierdzi, że określona praca stwarza zagrożenie dla zdrowia młodocianego, pracodawca jest zobowiązany do przeniesienia go do wykonywania innego rodzaju pracy. Jeżeli nie ma takiej możliwości, ma za zadanie rozwiązać umowę, a także wypłacić odszkodowanie małoletniemu.

 

Szkolenie BHP

Pracodawca ma obowiązek przeszkolenia takiej osoby z zakresu zasad BHP przed podjęciem przez nią pracy. Musi on zapewnić również okresowe szkolenia z tego zakresu. Szkolenia te odbywają się na koszt pracodawcy, w czasie pracy.

 

Ocena ryzyka zawodowego

Po przeanalizowaniu, ocenie i określeniu ryzyka zawodowego na danym stanowisku, zatrudniający powinien przekazać tę informację młodocianemu pracownikowi oraz jego rodzicom lub opiekunom prawnym. Pracodawca ma obowiązek zaznajomić również z zasadami ochrony przed zagrożeniami.

 

Odzież ochronna

Zatrudniający ma obowiązek zapewnić małoletniemu pracownikowi nieodpłatnie odzież ochronną, np. fartuchy, kombinezony, kaski, gogle oraz obuwie robocze.

 

Bezpieczeństwo w pracy przy maszynach

Pracodawca musi zagwarantować bezpieczne korzystanie z maszyn i urządzeń technicznych. Oznacza to, że przyrządy te muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby chronić pracowników przed urazami oraz działaniami szkodliwych substancji czy porażeniem prądem.

 

Młodociany podejmujący zatrudnienie powinien czuć się bezpiecznie w swoim zakładzie pracy. Jak widać ustawodawca nałożył na pracodawcę szereg obowiązków, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w środowisku pracy.

 

Autor: Marta Halica

 

Źródła:

Kodeks Pracy

https://zawodmozliwosci.pl/obowiazki-bhp-wobec-mlodocianego-pracownika/


Widok zawartości stron Widok zawartości stron