Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Młodociany pracowniku, poznaj swoje prawa

Kim jest młodociany według Kodeksu Pracy i jakie musi spełnić warunki, aby podjąć zatrudnienie? Zajrzyj do naszego artykułu, aby się tego dowiedzieć.

mlodociani_prawo pracy_1160.jpg

Według kodeksu pracy młodociany to osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła 18 roku życia. Jeżeli jako młodociany, jesteś zainteresowany podjęciem pracy, powinieneś spełnić następujące warunki:

• mieć ukończone co najmniej gimnazjum,

• posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż dana praca nie będzie zagrażała twojemu zdrowiu.

Formy zatrudnienia młodocianego

Jeśli nie posiadasz wykształcenia zawodowego, możesz być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Przebiega ono w dwóch formach:

• nauka zwodu lub

• przyuczenie do wykonania określonej pracy.

Nauka zawodu ma na celu przygotowanie cię do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika. Obejmuje ona część teoretyczną oraz praktyczną. Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące, ale nie dłużej niż 36 miesięcy.

Umowa w celu przygotowania zawodowego powinna zawierać:

• rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

• czas i miejsce wykonywania pracy,

• sposób dokształcania teoretycznego,

• wysokość wynagrodzenia.

Pamiętaj, że masz obowiązek dokształcać się do ukończenia 18 roku życia. Pracodawca na czas zajęć szkoleniowych (w związku z dokształcaniem) zobowiązany jest zwolnić cię od pracy.

Wyjątkowo, dozwolone jest:

• zatrudnianie młodocianych nie posiadających ukończonego gimnazjum,

• zwolnienie młodocianych, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych, od zrealizowania przygotowania zawodowego,

• zatrudnianie osób poniżej 16 roku życia, które ukończyły gimnazjum,

• zatrudnianie osób poniżej 16 roku życia, które nie ukończyły gimnazjum.

 Jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia wykonywanie przez ciebie pracy dopuszczalne jest wyłącznie w branży kulturalnej, artystycznej, reklamowej oraz sportowej. Wymagana jest do tego zgoda twojego opiekuna oraz zezwolenie właściwego inspektora pracy.

Istnieje też możliwość zatrudnienia cię w oparciu o umowę o pracę przy wykonywaniu prac lekkich. Nie może ona jednak kolidować z obowiązkiem szkolnym, jak również nie może powodować zagrożenia dla twojego zdrowia, życia i rozwoju psychofizycznego. Pracodawca w regulaminie pracy ustala wykaz prac lekkich. W przypadku, gdy pracodawca nie posiada obowiązku wydania regulaminu, wykaz prac lekkich umieszcza w osobnym akcie.

Czas pracy młodocianego

W czasie odbywania zajęć szkolnych twój tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 12 godzin. W dniu odbywania zajęć szkolnych czas pracy nie może przekroczyć 2 godzin.

W  czasie ferii szkolnych:

• czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę oraz 35 godzin w tygodniu,

• czas pracy nie może przekraczać 6 godzin, jeżeli jesteś osobą do 16 roku życia.

Taki czas obowiązuje również, gdy jesteś zatrudniony u więcej niż 1 pracodawcy.

Jeśli jesteś osobą do 16 roku życia twój czas pracy nie może przekraczać 6 godzin na dobę. Natomiast powyżej 16 roku życia czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Nie wolno zatrudniać cię w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej (między 22.00 a 6.00).

W każdym tygodniu należy ci się 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku (łącznie z niedzielą).

 

Autor: Marzena Bocian, MBP Warszawa

 

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, dział IX (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późniejszymi zmianami)


Widok zawartości stron Widok zawartości stron