Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych szansą na pracę

Siły zbrojne są ważną częścią polskiego rynku pracy. Służba wojskowa stała się bardzo atrakcyjną ofertą pracy dla osób, które nie mają doświadczenia zawodowego. Profesjonalizacja armii stała się szansą dla ciebie - młodego człowieka wchodzącego na rynek pracy.

sluzba-w-narodowych-sluzbach-rezerwowych_1160.jpg

Pełnienie służby wojskowej jest atrakcyjne głównie z powodu proponowanych warunków socjalnych oraz płacowych, a także możliwości awansu oraz ciągłego rozwoju. Decydując się na służbę Ojczyźnie powinieneś brać pod uwagę specyfikę pracy. Określeniem pracy świadczonej przez żołnierza jest służba wojskowa. Nie jest ona realizowana na podstawie "zwykłej" umowy o pracę uregulowanej kodeksem pracy, a na warunkach szczególnych. Służba wojskowa wymaga od kandydatów spełnienia wielu wymogów. W momencie naboru kandydaci podlegają ścisłej weryfikacji, nie każdy może zostać żołnierzem zawodowym.

Aby kandydować do służby wojskowej należy posiadać:

 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowaną opinię,
 • wierność dla Rzeczpospolitej Polskiej niebudzącą wątpliwości,
 • odpowiednie kwalifikacje,
 • zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby.

Narodowe Siły Rezerwowe

Jeżeli nie jesteś pewny czy służba wojskowa jest dla ciebie, możesz starać się o przyjęcie do Narodowych Sił Rezerwowych. NSR to żołnierze rezerwy, którzy jako ochotnicy zawierają kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie. Pozostają oni w dyspozycji do wykonania zadań w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Przydział kryzysowy nadaje Wojskowy Komendant Uzupełnień właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na podstawie kontraktu pomiędzy żołnierzem rezerwy, a dowódcą jednostki wojskowej, w której nadano przydział. Przydział kryzysowy nadawany jest na okres od 2 do 6 lat. Można go przedłużyć, ale okres ten nie może przekroczyć 15 lat. W ten sposób możesz pracować zawodowo i jednocześnie pełnić służbę wojskową.

Pracodawca ma obowiązek zwolnić cię ze świadczenia pracy w swojej firmie na czas odbywania ćwiczeń wojskowych lub zadań w ramach NSR.

Podstawowym zadaniem Narodowych Sił Rezerwowych jest realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kraju i potrzeb obronnych państwa. NSR służy także do wzmocnienia jednostek wojskowych, które realizują zadania z zakresu zarządzania kryzysowego np. w czasie klęsk żywiołowych. Ochrona mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego, akcje poszukiwawcze i ratownicze należą do ich obowiązków. Dodatkowo żołnierze NSR mogą służyć w strukturach kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

Jeżeli chciałbyś zostać żołnierzem NSR musisz zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania i złożyć wniosek o zawarcie kontraktu. O pełnienie służby w ramach NSR może ubiegać się osoba, która jest żołnierzem rezerwy oraz posiada przeszkolenie wojskowe. Przeszkolenie wojskowe to odbyta zasadnicza lub nadterminowa służba wojskowa, przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów, służba przygotowawcza albo pełnienie zawodowej służby wojskowej czy odbycie służby kandydackiej. Poza tym musisz spełnić ogólne wymagania dotyczące powołania do czynnej służby wojskowej. Jeżeli nie jesteś żołnierzem rezerwy, nie przekreśla to twojej szansy na zostanie żołnierzem w ramach NSR. Wystarczy, że złożysz w WKU wniosek o odbycie służby przygotowawczej, po odbyciu której zostaniesz żołnierzem rezerwy. Kobiety, które chciałyby pełnić obowiązki w ramach NSR muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz spełniać wymogi Sił Zbrojnych. Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze pełnienie czynnej służby wojskowej, w tym służby przygotowawczej i posiadanie tytułu żołnierza rezerwy.

Służba przygotowawcza

Jeżeli chciałbyś odbyć służbę przygotowawczą, musisz zgłosić się do WKU. Zostaniesz skierowany do właściwej Komisji Lekarskiej w celu orzeczenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej. Jeżeli otrzymasz kategorię zdrowia „A” - zdolny do czynnej służby wojskowej, dalszy tryb postępowania będzie taki sam jak u osób, które mają uregulowany stosunek do czynnej służby wojskowej. Służba przygotowawcza jest nowym rodzajem służby wojskowej. Ma na celu gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby NSR. Służba przygotowawcza jest wprowadzeniem do wojska. Czasem po to, żebyś przekonał się czy chciałbyś robić to w przyszłości.

Służba przygotowawcza trwa w zależności od korpusu osobowego:

 • dla kandydata na oficera – 6 miesięcy,
 • dla kandydata na podoficera – 5 miesięcy,
 • dla kandydata na szeregowego – 4 miesiące.

Służba przygotowawcza może być pełniona przez studentów uczelni wyższych w kilku okresach, np. w czasie wakacji. Jeżeli chciałbyś ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej powinieneś złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby.

Składając wniosek musisz przedstawić:

 • dyplom z najwyższym posiadanym wykształceniem,
 • życiorys napisany odręcznie,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o niekaralności
 • inne dokumenty, które mogą pomóc ci w procesie rekrutacji.

Jeżeli będziesz ubiegał się o przyjęcie do służby przygotowawczej:

 • nie możesz być karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • musisz posiadać obywatelstwo polskie,
 • musisz posiadać zdolność fizyczną oraz psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej
 • musisz posiadać ukończony 18 rok życia
 • musisz posiadać wykształcenie:

- wyższe w przypadku korpusu oficerów,

- średnie w przypadku korpusu podoficerów,

- gimnazjalne w przypadku korpusu szeregowych.

Korzyści wstąpienia do NSR

Korzyści jakie możesz osiągnąć zostając żołnierzem NSR:

 • możliwość dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji,
 • pierwszeństwo przy ubieganiu się o zatrudnienie w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji lub awansu,
 • możliwość udziału w misjach wojskowych poza granicami kraju, a także wstąpienia do zawodowej służby wojskowej,
 • świadczenia, tj.: uposażenia za każdy dzień czynnej służby wojskowej, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, prawo do nagród,
 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywanie, umundurowanie, a także ekwipunek,
 • gwarancje opieki medycznej, stomatologicznej oraz stabilność zawodową,
 • czas czynnej służby wojskowej wliczony do wysługi emerytalnej.

Nadal masz wątpliwości czy zostać żołnierzem NSR? Zgłoś się do WKU! Weź pod uwagę fakt, że w obecnych czasach na pracę zawodową poświęcasz istotną część swojego życia. Warto robić to, co cię interesuje. Jeżeli poszukujesz stabilności oraz możliwości poszerzenia horyzontów zwiąż swoją karierę zawodową z wojskiem.

Autor: Laura Lewandowska-Bachoń – pośrednik pracy, Punkt Pośrednictwa Pracy w Malborku

 

Źródło:

http://malbork.wku.wp.mil.pl/pl/3903.html


Widok zawartości stron Widok zawartości stron