Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zawód: fachowiec od bryły Ziemi

Wielu młodych ludzi, nawet po zadeklarowaniu przedmiotów maturalnych, nadal stoi przed trudnym wyborem ostatecznego kierunku studiów.

Zgodnie z trendami obecnymi na rynku pracy oraz powrotem obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki w ostatnich latach prawdziwy boom przeżywają kierunki techniczne.

Jednak wbrew powszechnej opinii ukończenie studiów technicznych nie zawsze gwarantuje nam uzyskanie satysfakcjonującego zatrudnienia. Również w tym obszarze należy bliżej przyjrzeć się możliwościom, jakie stwarza nam ukończenie danego kierunku. Ciekawym i wartym rozważenia wyborem, szczególnie dla osób decydujących się na maturę z geografii i mających zdolności matematyczne, są studia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wykształcenie i szansa na pracę

Ukończenie studiów w zakresie geodezji i kartografii jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia pracy w zawodzie geodety. Do jego najważniejszych zadań należy sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na potrzeby budownictwa, administracji, rolnictwa, leśnictwa oraz eksploatacji kolei i dróg. W praktyce bez obecności geodety i dokonanych przez niego pomiarów nie może obyć się żadna budowa w kraju. Pomiary geodezyjne są także podstawą wpisów do sądowych ksiąg wieczystych, ustalających własność danego terenu czy budynku. Zatrudnienie w zawodzie geodety uzyskać można w licznych firmach geodezyjnych, administracji państwowej, czy wydawnictwach opracowujących i wydających mapy. Pokazuje to skalę możliwości, jakie stwarza obranie tego kierunku dla swojej kariery zawodowej. Jednak zarówno same studia, jak i późniejsze egzaminy pozwalające na zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu, nie należą do najprostszych.

Z czego matura?

Listy przedmiotów maturalnych pozwalających na podjęcie studiów w tym kierunku na większości uczelni w kraju obejmują matematykę, geografię, fizykę oraz informatykę. Geologia i kartografia nie należy do najpopularniejszych kierunków na polskich uczelniach, a o jedno miejsce w czołowych szkołach wyższych ubiega się 2-4 kandydatów. Stwarza to szansę podjęcia wartych uwagi studiów przez osoby, których wyniki maturalne nie będą mieścić się w ścisłej czołówce. Plan zajęć studentów kierunku geodezja i kartografia obejmuje przede wszystkim naukę przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, fizyka, gleboznawstwo, czy teledetekcja i satelitarne techniki pomiarowe. Osoba podejmująca studia w tym zakresie oprócz ścisłego umysłu powinna posiadać także wyobraźnie przestrzenną. Polskie uczelnie proponują studentom kierunków geodezyjnych szereg specjalizacji, takich jak np. geodezja rolna, geodezja i szacowanie nieruchomości, geodezja i geoinformatyka.

Uprawnienia i zarobki

Samo ukończenie studiów geodezyjnych nie jest jednak ostatnim etapem drogi do samodzielnego wykonywania zawodu. Niezbędne do tego jest uzyskanie państwowych uprawnień zawodowych nadawanych w drodze egzaminu przez Głównego Geodetę Kraju. Zawód geodety jest więc dodatkowo uregulowany, podobnie jak w przypadku pracy lekarzy czy prawników. I choć znalazł się on na przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości liście zawodów przeznaczonych do deregulacji, przygotowane zmiany prawne nie weszły jeszcze w życie.

W swoim założeniu pozwolą one na wykonywanie zawodu geodety przez osoby legitymujące się ukończeniem studiów wyższych w zakresie geologii i kartografii, posiadającymi potwierdzone roczne (przy studiach magisterskich), bądź dwuletnie (w przypadku ukończenia licencjatu) doświadczenie zawodowe. Spełnienie tych warunków oraz wpis do odpowiedniego rejestru pozwalałby na prowadzenie samodzielnej działalności. W niedalekiej przyszłości zmiany te z pewnością wejdą w życie, znacznie ułatwiając drogę do podjęcia pracy jako samodzielny geodeta. Obecnie obok ukończenia studiów i zdobycia doświadczenia zawodowego koniecznym jest także zdanie organizowanego kilkukrotnie w ciągu roku egzaminu zawodowego. Składający się z części teoretycznej i praktycznej egzamin nie należy do najprostszych, sprawiając duże trudności osobom marzących o zdobyciu upragnionych uprawnień.

Uzyskanie uprawnień geodezyjnych z pewnością jest jednak warte podjęcia tej trudnej i wymagającej drogi. Obok możliwości wykonywania ciekawej pracy, wiążącej się z częstymi wyjazdami „w teren", praca geodety to także dobre zarobki. W przypadku zatrudnienia w sektorze prywatnym oscylują one w granicach średniej krajowej wynoszącej obecnie 3652,40zł brutto. Założenie własnej działalności gospodarczej z pewnością pozwoli jednak na uzyskanie znacznie wyższych zarobków. Warto więc rozważyć skierowanie swojej kariery zawodowej w tym kierunku.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron