Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

  • Podanie o przyjęcie (zawiera dane oraz zgody i oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych).
  • Świadectwo szkolne (kopia) z ostatniej ukończonej klasy.
  • Fotografia legitymacyjna (aktualna) - 1 sztuka.
  • Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego. 
  • Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu.

A także – w zależności od indywidualnej sytuacji kandydatów:

  • Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszkają kandydaci, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą/kopia karty przekazania ucznia do szkoły w innym obwodzie (dotyczy kandydatów, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyli 15 r.ż.). 
  • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu (dotyczy kandydatów podejmujących przygotowanie zawodowe) – kopia (oryginał składany w zakładzie pracy).
  • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawierająca informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży (dotyczy kandydatów do szkoły podstawowej dla dorosłych).
  • Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów na miejsca stacjonarne).
  • Informacja/opinia z poprzedniej placówki/placówek oświatowych, opinia wydana przez pedagoga szkolnego/poradnię psychologiczno-pedagogiczną/pracownika pomocy społecznej/policję/sąd itp. (niewymagane, ale pożądane do diagnozy i przygotowania pracy z uczestnikami).

 

Dokumenty do pobrania:

 

Edukacja Edukacja