Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane dokumenty

Rekrutacja odbywa się osobiście w wybranej jednostce OHP lub telefonicznie po złożeniu do jednostki następujących dokumentów:

 • podanie - zgłoszenie do OHP,

 • kwestionariusz osobowy,

 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego,

 • ostatnie świadectwo szkolne,

 • 3-5 zdjęć legitymacyjnych,

 • kopię aktu urodzenia, dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

 • NIP, PESEL,

 • orzeczenie lekarza medycyny pracy wymagane w zależności od specjalizacji zawodowej (miejsce uzyskania takiego orzeczenia znajduje się na stronie internetowej właściwej Wojewódzkiej Komendy OHP lub konkretnej placówki OHP),

 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadkach kandydata młodocianego nie posiadającego ukończonego gimnazjum, podejmujących kształcenie w formach dla dorosłych,

 • opinia i charakterystyka kandydata wydana przez pedagoga szkolnego w przypadkach kandydata młodocianego nie posiadającego ukończonego gimnazjum.

Dodatkowe dokumenty, które uczestnik OHP będzie zobligowany podpisać:

 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uczestnictwo w OHP,

 • pisemna zgoda rodzicow/opiekunów prawnych na udział w imprezach organizowanych przez OHP,

 • pisemna zgoda na wykorzystanie wizerunku,

 • pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Edukacja Edukacja