Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

 • kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (stanowi deklarację uczestnictwa w OHP),
 • świadectwo szkolne (kopia) z ostatniej ukończonej przez kandydata klasy,
 • 1 aktualna fotografia legitymacyjna,
 • zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą (dotyczy kandydatów, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyli 15 lat),
 • informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego OHP, który prowadził rozmowę z kandydatem,
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe) – kopia (oryginał składany w zakładzie pracy),
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawierająca informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży (dotyczy kandydatów do szkoły podstawowej dla dorosłych),
 • zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów na miejsca stacjonarne),
 • indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu,
 • informacja/opinia z poprzedniej placówki oświatowej (niewymagana, ale pożądana),
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i uczestnictwem w OHP (w przypadku osoby niepełnoletniej, klauzulę podpisuje rodzic/opiekun prawny).

 

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, dopuszczalne są różne sposoby przyjmowania wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (np. skan, zdjęcie, plik elektroniczny w jednym z popularnych edytorów, wersja papierowa). Jednakże dostarczenie dokumentu zawierającego wymagany podpis potwierdzający zgodę odpowiednich osób na uczestnictwo w OHP powinno nastąpić przed objęciem przez OHP opieką edukacyjno-wychowawczą.

Edukacja Edukacja