Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochotnicze Hufce Pracy

OHP, czyli Ochotnicze Hufce Pracy, to instytucja państwowa o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowana przez Ministra właściwego ds. pracy.

Głównym zadaniem OHP jest organizacja kompleksowego wsparcia młodzieży w zakresie jej aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym:

 • wychowania,
 • kształcenia zawodowego,
 • szkoleń zawodowych,
 • planowania indywidualnej ścieżki zawodowo-edukacyjnej,
 • zatrudnienia.

Ochotnicze Hufce Pracy wspierają młodych ludzi w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych. Stwarzają im warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie, niezależnie od sytuacji materialnej.

Kadra OHP dba o to, aby młodzież ukończyła naukę i jednocześnie zdobyła zawód, który będzie mogła wykonywać w przyszłości.

Jednostki organizacyjne OHP

Jednostki organizacyjne OHP ze względu na formy udzielanego wsparcia dzielą się  na:

 • opiekuńczo-wychowawcze – dla młodzieży w wieku 15-18 lat,

 • świadczące usługi rynku pracy – dla młodzieży w wieku 15-25 lat.

Jedną z podstawowych zasad OHP jest zapewnienie młodzieży dostępu do usług o jednakowym standardzie jakości, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Wszystkie działania świadczone przez jednostki opiekuńczo-wychowawcze i jednostki rynku pracy są bezpłatne.

Uczestnictwo w OHP jest całkowicie dobrowolne!

Pamiętaj: Jednostki OHP prowadzą również świetlice środowiskowe, organizują wydarzenia kulturalne, sportowe, targi pracy oraz giełdy pracy. Są one dostępne dla młodzieży z okolic danej jednostki, w tym dla młodych ludzi, którzy nie są uczestnikami OHP.

Adresaci wsparcia

OHP obejmuje wsparciem trzy grupy młodzieży:

 • Młodzież w wieku 15-18 lat, mającą trudności w nauce, pragnącą uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. W tej grupie znajdują się młodzi ludzie, którzy z uwagi na bariery materialne i rodzinne nie mieli warunków do kontynuowania nauki, potrzebują instytucjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów społecznych i rodzinnych oraz możliwości wyrównania szans na udany start w dorosłe życie,

 • Młodzież w wieku 18-25 lat, nie posiadającą kwalifikacji zawodowych, bezrobotną, poszukującą pracy, potrzebującą wsparcia w zakresie:

 1. poradnictwa zawodowego,

 2. szkolenia zawodowego,

 3. uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania,

 4. pośrednictwa pracy.

 • Uczniów i studentów, którzy chcą podjąć pracę krótkoterminową lub sezonową.

Z kim współpracuje OHP?

Współpracujemy z:

 • rodzicami młodzieży uczestniczącej w OHP,

 • pracodawcami,

 • instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz młodzieży,

 • jednostkami samorządu terytorialnego,

 • szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

 • innymi osobami zainteresowanymi pomocą młodzieży lub współpracą z OHP.

O nas O nas